Leveringen - 433547-2018

05/10/2018    S192    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Strooizout

2018/S 192-433547

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35618302
Postadres: Fényes Elek utca 7–13.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefoon: +36 18199171
Fax: +36 18199540

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000619882018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000619882018/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: országos közutak üzemeltetése

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018

Referentienummer: EKR000619882018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100 Strooizout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges közvetlen útszórásra alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt mérnökségeire 24 hónap határozott időtartamra kötött adásvételi keretszerződés szerint, legfeljebb az ajánlati részenként megjelölt keretmennyiség erejéig, Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018 - Nyugat-Magyarország

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120 Pest
NUTS-code: HU211 Fejér
NUTS-code: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-code: HU213 Veszprém
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-code: HU222 Vas
NUTS-code: HU223 Zala
NUTS-code: HU231 Baranya
NUTS-code: HU232 Somogy
NUTS-code: HU233 Tolna
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Pest, Komárom-Esztergom megyei mérnökségei. Mérnökségek pontos címeit a KD. tartalmazza.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Pest, Komárom-Esztergom megyei mérnökségei részére 253 000 tonna keretmennyiség erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretmennyiségen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.

Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.

A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglalt mértékben tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.

Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, a Közbeszerzési Dokumentumok szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni.

A szerződéskötést követően leszállítandó só mennyiség: 56 000 tonna. A szerződéskötést követően leszállítandó mennyiségek felét a szerződéskötést követő 25. naptári napig, míg a másik felét az 50. naptári napig kell leszállítani.

A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 50 000 tonna és a készletbiztonság minőségi értékelési szempont kapcsán tett - felolvasó lap szerinti - többlet megajánlás együttes mennyiségével megegyező útszórásra alkalmas só tulajdonjogával (Ajánlatkérő részéről nem fogadható el a mindössze ponyvával letakart tárolási megoldás.) A tárgyi feltétel teljesülése a szerződés megkötésének feltétele. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő helyszíni bejáráson ellenőrzi az előírt mennyiség meglétét Ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt tárolóhely(ek)en.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Készletbiztonság (ld. II.2.14) pont) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5)

Készletbiztonság: szerződéskötést megelőző 5. naptári napig Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával való rendelkezésen felül vállalt többlet mennyiség - Súlyszám: 20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018 - Kelet-Magyarország

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-code: HU312 Heves
NUTS-code: HU313 Nógrád
NUTS-code: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-code: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-code: HU332 Békés
NUTS-code: HU333 Csongrád
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén,Heves,Nógrád,Jász-Nagykun-Szolnok,Szabolcs-Szatmár-Bereg,Hajdú-Bihar,Csongrád,Békés,Bács-Kiskun megyei mérnökségei.Mérnökségek pontos címeit KD.tart.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyei mérnökségei részére 187 000 tonna keretmennyiség erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretmennyiségen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.

Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.

A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása Ajánlattevő feladata. A terméket az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglalt mértékben tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.

Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, a Közbeszerzési dokumentumok szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.

A szerződéskötést követően leszállítandó só mennyiség: 40 000 tonna. A szerződéskötést követően leszállítandó mennyiségek felét a szerződéskötést követő 25. naptári napig, míg a másik felét az 50. naptári napig kell leszállítani.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint előírt 50 000 tonna és a készletbiztonság minőségi értékelési szempont kapcsán tett - felolvasó lap szerinti - többlet megajánlás együttes mennyiségével megegyező útszórásra alkalmas só tulajdonjogával (Ajánlatkérő részéről nem fogadható el a mindössze ponyvával letakart tárolási megoldás.) A tárgyi feltétel teljesülése a szerződés megkötésének feltétele. A szerződés aláírása előtt az Ajánlatkérő helyszíni bejáráson ellenőrzi az előírt mennyiség meglétét Ajánlattevő által megjelölt saját vagy bérelt tárolóhely(ek)en.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Készletbiztonság (lsd.II.2.14 pont) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5)

Készletbiztonság: szerződéskötést megelőző 5. naptári napig Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával való rendelkezésen felül vállalt többlet mennyiség - Súlyszám: 20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Útszóró só beszerzése 2018 - Sósiló

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Voornaamste plaats van uitvoering:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. sósiló (3877 Tornyosnémeti, külterület hrsz. 0105).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. sósilójába 600 tonna keretmennyiség erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretmennyiségen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.

Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.

A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a só sósilóba történő szivattyúzása Ajánlattevő feladata. A terméket, az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglalt mértékben, tapadásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevőnek.

Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c.Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési dokumentumok (Műszaki leírás) szerint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni.

A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Amennyiben a keretszerződés határozott 24 hónapos időtartama alatt a keretmennyiség nem kerül teljes mértékben kimerítésre Ajánlatkérő által, úgy Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 12 hónappal a szerződést meghosszabbítani. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét a szerződés eredeti időtartamának lejártát megelőző legalább 10 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevőnek.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Valamennyi ajánlati rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bekezdés, valamint a 321/2015. Kr. 1.§(1)bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt.69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 62. (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdésére.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Valamennyi ajánlati rész tekintetében:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

Eventuele minimumeisen:

P/1.

Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el:

a) az 1. rész tekintetében összesen legalább a nettó 2 000 000 000 Ft-ot;

b) a 2. rész tekintetében összesen legalább a nettó 1 000 000 000 Ft-ot;

c) a 3. rész tekintetében összesen legalább nettó 9 000 000 Ft-ot.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Valamennyi ajánlati rész tekintetében:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.,valamint a 321/2015.Kr.1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével)kérése nélkül.AK felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015.Kr.1.§(7)bek.

Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1.

Ajánlattevőnek Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.Kr.21.§(1)bek.a)pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3év legjelentősebb,a közbeszerzés tárgya (útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015.Kr. 22.§(1)-(2)bek.szerint.

Igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— szerződést kötő másik fél megnevezését,székhelyét(címét),

— teljesítés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen),

— szállított árú csomagolásának módját,

— teljesítés idejét(kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),

— teljesítés mennyiségét(tonna),

— nyilatkozatot arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— továbbá nyilatkozatot arról,h.a szerződést kötő másik fél jelen felhívás szerinti közvetlen felhasználónak minősült-e,

— keltezés,

— cégszerű aláírás.

AK 321/2015.Kr.21.§(1a)bekezdésének a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3(három)éven belül befejezett,de legfeljebb 6(hat)éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.Igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

AK rögzíti,h.amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített,abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel Kbt.140.§(9)bek.meghatározottakra is.(kérjük a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban).

Kbt.65.§(6)bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,ha közülük egy felel meg.

Kbt.65.§(7)bek.szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet v.személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.(8)bek.foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,mely alátámasztja,h.a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(11)bek.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015.Kr.21/A.§-ra,ill.22.§(1)-(2)bek.

AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 424/2017 Kr.12. § (2)bek.

Eventuele minimumeisen:

M/1.1

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább

Az 1. ajánlati rész tekintetében 60 000 tonna

A 2. ajánlati rész tekintetében 45 000 tonna

A 3. ajánlati rész tekintetében 150 tonna

Útszórásra közvetlenül alkalmas vagy alkalmassá tehető, ömlesztett csomagolású útszóró só közvetlen felhasználó részére történő szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, befejezett szállítási referenciával.

Az előírt minimumkövetelmény egy vagy több szerződés bemutatásával teljesíthető. Ajánlatkérő a Ptk. XLII. Fejezete szerinti szállítmányozási szerződésről szóló referenciát nem fogad el.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy több részre történő ajánlattétel esetén kizárólag az azok közül a legmagasabb mennyiségi (tonna) követelményt támasztó részben meghatározott alkalmassági követelménynek kell megfelelni annak érdekében, hogy Ajánlattevő valamennyi részben előírt alkalmassági követelményeknek megfeleljen.

M/1.2

Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább

Az 1. ajánlati rész tekintetében 35 000 tonna

A 2. ajánlati rész tekintetében 28 000 tonna

A 3. ajánlati rész tekintetében 100 tonna

Útszórásra közvetlenül alkalmas vagy alkalmassá tehető, ömlesztett csomagolású útszóró só, közvetlen felhasználó részére történő legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, befejezett szállítási referenciával.

Ajánlatkérő folyamatos teljesítés alatt a legalább 12 hónapig fennálló folyamatos jogviszony keretében történő olyan teljesítést érti, melynek keretében legalább egy tényleges szállítás történt.

Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával teljesíthető.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy több részre történő ajánlattétel esetén kizárólag az azok közül a legmagasabb mennyiségi (tonna) követelményt támasztó részben meghatározott alkalmassági követelménynek kell megfelelni annak érdekében, hogy Ajánlattevő valamennyi részben előírt alkalmassági követelményeknek megfeleljen.

Ajánlatkérő közvetlen felhasználón az olyan felhasználót érti, aki a megvásárolt útszóró sót közvetlenül, saját céljaira vagy feladatának teljesítése érdekében használta föl. Ajánlatkérő a Ptk. XLII. Fejezete szerinti szállítmányozási szerződésről szóló referenciát nem fogad el.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy több részre történő ajánlattétel esetén kizárólag az azok közül a legmagasabb mennyiségi (tonna) követelményt támasztó részben meghatározott alkalmassági követelménynek kell megfelelni annak érdekében, hogy Ajánlattevő valamennyi részben előírt alkalmassági követelményeknek megfeleljen.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy adott szerződés az M/1.1 és az M/1.2 minimumkövetelmény teljesítéséhez is bemutatható. Ajánlatkérő az M/1.1 és az M/1.2 műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Az adás-vételi szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja.

Ajánlatkérő, a ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét, a Kbt. 135 § (1) bekezdése, valamint (5)-(6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek.

Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, a szerződés késedelmes, hibás teljesítése – ide értve a szállított só minőségi eltérését is – esetén, valamint teljesítési biztosíték nyújtására. Részletes előírásokat a KD részét képző szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le.

AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

Kbt.57.§(2)bek.alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie.Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.

2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

Ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

3. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt.47.§(2)bek.alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A 424/2017 Kr. 10. § (2) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben.Ebben az esetben,ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.

AK felhívja a figyelmet a 424/2017 Kr. 10.§(3)-(4),13.§(1)-(3) és a 11. § (4) bekezdéseire.

5.Ajánlattevőnek a 424/2017 Kr.20.§(4)bek.alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66.§(4)bek.szerinti nyilatkozatát.

6.AK szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló,sem a közös ajánlattevők esetében.

7.AK hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja a 71.§(6) bek.szerinti korlátozással.

8.AKfelhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

9.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7) bek. vonatkozóan.Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.A Kbt.65.§(7) bek.rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017 Kr.13.§ (4)bek.alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett,az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§(7)bek.szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell-a Kbt.65.§(8)bek.szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

10. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

Folytatás VI.4.3)pontban

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) pont folytatása:

11.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő,melynek mértéke

Az 1. ajánlati rész tekintetében:5 000 000,-Ft;

A 2.ajánlati rész tekintetében:5 000 000,-Ft;

A 3.ajánlati rész tekintetében:500 000,-Ft.

Több részre történő ajánlattétel esetében, a részenkénti ajánlati biztosíték összegek összeadódnak.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 sz.bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bekezdésének megfelelően.Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:

— az átutalást igazoló dokumentummal,vagy

— a bankgarancia,ill.a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletes szabályait a KD tartalmazza.

12. Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0-10.

Értékelési szempont a 1-2. részek esetén:Az ár értékelési részszempont vonatkozásában a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével.A készletbiztonság értékelési részszempont a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti az egyenes arányosítás módszerével. Ajánlatkérő a készletbiztonság értékelési részszempont vonatkozásában megjelölt fedett tároló(k) kapcsán elfogadja az előszerződéssel vagy szerződéssel (pl. ingatlan előbérleti szerződés) lekötött tárolókapacitást is.

Értékelési szempont a 3. rész esetén:Legalacsonyabb ár alapján (Kbt.76.§(2) bek.)figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő beszerzési igénye konkrétan meghatározott műszaki követelménynek megfelelő áru.

13. Az ömlesztett útszóró só Közbeszerzési Dokumentumokban nem részletezett műszaki paramétereire, továbbá a mintavételre és a laborvizsgálatra az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2 401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban fogalt követelmények érvényesek.

14. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy elfogadja, hogy a termék átadás átvétele során Ajánlatkérő jogosult - szerződés szerint- a Terméket mintavételnek alávetni és a mintát vizsgálat céljából Saját akkreditált vizsgálólaboratóriummal megvizsgáltatni. Ajánlattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy az Ajánlatkérő által közölt laboratóriumi vizsgálat eredményeket magára nézve kötelezőként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog Ajánlattevőt nem illeti meg.

15. Ajánlattevő az 1-2. részek tekintetében nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést megelőző 5. naptári napig - ajánlati részenként - rendelkezik vagy rendelkezni fog Magyarország területén szilárd térelemekkel ellátott, fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább 50 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlatkérő a depózott só mennyiségét a Műszaki Leírásban módszertan (köbölés) révén ellenőrzi. Ha a vizsgálat alapján az előírt sómennyiség meglétének hiánya állapítható meg, ez visszalépésnek minősül a szerződéskötéstől, ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. alkalmazhatja.

16. Ajánlatkérő a helyszíni rakodás körülményeinek megismerése céljából lehetőséget ad az ürítési helyszínek megtekintésére 2018. október 15. napján 9:00-11:00.óráig terjedő időszakban. A helyszínek pontos címét a KD mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.

17.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

18. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

19. FAKSZ: Juhász Dániel 01032

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/10/2018