Услуги - 433574-2016

09/12/2016    S238

България-Луковит: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

2016/S 238-433574

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Луковит
Национален регистрационен номер: 000291602
Пощенски адрес: ул. „Възраждане“ № 73
Град: Луковит
код NUTS: BG315 Lovech
Пощенски код: 5770
Държава: България
Лице за контакт: гл. експерт ППОП А. Цветанова
Електронна поща: lukovit@lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
Факс: +359 69752014
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.lukovit.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/178-%20
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/178-%20
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изработване на Общ устройствен план на община Луковит“.

II.1.2)Основен CPV код
71410000 Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва изработването на проект за Общ устройствен план на община Луковит, в т. ч. изработване на Предварителен проект, придружен с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) в териториален обхват, съгласно чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и изработване на Окончателен проект за ОУП на община Луковит.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71410000 Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Lovech
Основно място на изпълнение:

В териториално отношение дейностите по предмета на настоящата поръчка ще се извършват на територията на Община Луковит, област Ловеч, Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва изработването на проект за Общ устройствен план на община Луковит, в т. ч. изработване на Предварителен проект, придружен с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) в териториален обхват, съгласно чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и изработване на Окончателен проект за ОУП на община Луковит.

Изпълнението на обществената поръчка трябва да бъде в съответствие с приложимата и свързана с предмета на поръчката законова и подзаконова нормативна база.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т — Техническо предложение / Тежест: 100 т.* 70 %
Критерий за качество - Име: Т1 — Срок за изработка и предаване на Предварителен проект на ОУП, (вкл. Доклад за Екологична оценка и Оценка за съвместимост) / Тежест: 10 т.
Критерий за качество - Име: Т2 — Работна програма / Тежест: 40 т.
Критерий за качество - Име: Т3 — Организация на работата / Тежест: 50 т.
Цена - Тежест: 100 т. * 30 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Споразумение № РД-02-30-112/13.05.2016 год. МРРБ.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е застраховал своята „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2. ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ., бр. 17 от 2.3.2004 г.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За доказване на изискването, участниците следва да представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, която да бъде придружена с декларация от участника в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 /три/ години,считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум 1 услуга, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.

2. Участникът трябва да разполага с подходящ персонал и/или ръководен състав от професионално компетентни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, включващ минимум следните позиции:

Екип ОУП:

Ръководител екип–има функциите и на основен проектант; висше образование,специалност "Архитектура" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност;

—Ключов експерт 1–висше образование,специалност „Урбанизъм“ или еквивалентна,с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност;

—Ключов експерт 2 — висше образование, специалност "Архитектура" или "Ландшафтна архитектура", или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност. Експертът следва да бъде вписан в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство;

—Ключов експерт 3 — висше образование, инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност;

—Ключов експерт 4 — висше образование, специалност „Геодезия“, „ГИС” или „Картография“ или еквивалентна,с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност, както и да има практически опит в областта на ГИС;

—Ключов експерт 5 — висше образование,инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност;

—Ключов експерт 6–висше образование,инженер със специалност „Електроинженерство” или „Електротехника” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност;

—Ключов експерт 7-висше образование, специалност „Далекосъобщения“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност;

—Ключов експерт 8 — висше образование в някоя от следните области: „Геология”, „Инженерна геология”, „Хидрогеология”, „Почвознание” или еквивалентна,с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност;

Екип ЕО и ОС:

—Ключов експерт 9–Ръководител на екипа за изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) — висше образование, специалност „Екология”, „Опазване на околната среда“, Ландшафтознание”, „Физическа география” или еквивалентна, с професионален опит при разработване на Екологична оценка и/или, Оценка за съвместимост, изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или, повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени системи и/или, предотвратяване и отстраняване на екологични щети и/или, управление на отпадъците и/или ОВОС.

3. Участникът да разполага като минимум със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, както следва:

— Скенер формат А0–1 бр.;

— Компютърна конфигурация — 1 бр.;

— Принтер формат А0+ — 1 бр.;

— Специализиран софтуер, система „GIS” (Географски информационни системи).

4. Участникът трябва да приложи система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на сертификация съобразен с предмета на поръчката, или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (Образец № 8). Под идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка услуга се разбира услуга, свързана с изработване на Задание за изработване Общ устройствен план, и/или Общ устройствен план, и/или на концепция и /или схема за пространствено развитие, и / или цялостен ПУП — ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място), и/или Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), и/или териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране).

2. Списък на членовете на персонала и/или ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на услугата, в който е посочена професионална компетентност на лицата — (Образец № 9).

3. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката — (Образец № 10).

4. Заверено копие на сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на сертификация съобразен с предмета на поръчката или еквивалент, който трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Ако за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 3 % от стойността на договора, която да обезпечи неговото изпълнение. Гаранцията за изпълнение се предоставя в 1 от следните форми:

— парична сума;

— банкова гаранция;

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ или „банкова гаранция“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/01/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/01/2017
Местно време: 13:00
Място:

Сградата на Община Луковит — гр. Луковит, община Луковит, обл. Ловеч, ул. „Възраждане“ № 73.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само 1 оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва само в 1 обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. Използване на капацитета на трети лица: Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия. Подизпълнители: Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по предходното изречение. Обединения: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 66, ал. 2 — 4 от ЗОП. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава (фактическо получаване на офертата след крайната дата и час) или загубване на офертата е за участника. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. .Изисквания към личното състояние на участниците — от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 — т. 7 от ЗОП. За участниикът не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите — част от Документацията за обществена поръчка, а именно участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,т. 1-7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Община Луковит
Пощенски адрес: ул. „Възраждане“ № 73
Град: Луковит
Пощенски код: 5770
Държава: България
Електронна поща: lukovit@lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
Факс: +359 69752014
Интернет адрес: www.lukovit.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/12/2016