Usługi - 433666-2019

16/09/2019    S178

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 178-433666

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 14021484700000
Adres pocztowy: ul. Leona Kruczkowskiego 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-412
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Janicka
E-mail: magdalena.janicka@pisf.pl
Tel.: +48 221026410
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pisf.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/pisf
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/pisf
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/pisf
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kinematografia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem, skonfigurowanej i wdrożonej w usłudze laaS

Numer referencyjny: 1/09/2019/ROZW
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem. System będzie skonfigurowany i wdrożony w usłudze IaaS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
72317000 Usługi przechowywania danych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem. System będzie skonfigurowany i wdrożony w usłudze IaaS.

Budowa systemu obejmuje:

— przygotowanie Planu Komunikacji;

— przygotowanie i zarządzenie Listą Ryzyk Projektowych;

— analizę procesów (obiegu Dokumentów Zamawiającego oraz Archiwum);

— opracowanie Opisu, Projektu Technicznego Systemu oraz docelowego Harmonogramu prac na podstawie przeprowadzonej Analizy;

— instalację i konfigurację usługi Iaas dla środowiska produkcyjnego i testowego z zastrzeżeniem, że wszelkie licencje, które będą przenoszone na Zamawiającego będą miały charakter licencji bezterminowych bez ograniczeń czasu i lokalizacji Użytkowania;

— Zasilenie Początkowe Systemu Danymi Startowymi;

— parametryzację Systemu na podstawie Projektu Technicznego;

— opracowanie Dokumentacji technicznej Systemu;

— przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń, zgodnie z ustalonym przez strony Harmonogramem;

— świadczenie usług serwisowych:

Udzielenie gwarancji na System na okres 24 miesięcy od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu;

Dostarczenie usługi Wsparcia Powdrożeniowego od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu;

Dostarczenie usługi Wsparcia Technicznego na okres 24 miesięcy od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu;

Tworzenie i modyfikacja formularzy przez cały okres trwania umowy;

— zapewnienie backupu kopii zapasowych oraz archiwum;

— Wykonawca na okres realizacji projektu dostarczy lub udostępni Zamawiającemu narzędzia do zarządzania projektem (mogą to być narzędzia dostępne online).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji etapów I-VIII (T) podany w miesiącach / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie konsultacji (w formie telefonicznej, mailowej) w ramach zrealizowanych prac Przedmiotu Zamówienia po ich odbiorze przez Zamawiającego (K2) / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty (C) / Waga: 50
Kryterium kosztu - Nazwa: Opłata miesięczna za świadczenie Usług serwisowych w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru (K1) / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin podany w pkt II.2.7) to termin maksymalny. Poniżej opis szczegółowy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Zamówienia maksymalnie w 36 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

— Budowy Systemu, czyli realizacji etapów I - VIII zgodnie z harmonogramem maksymalnie w 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

— Świadczenia usług serwisowych przez 24 miesiące od daty odbioru Systemu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, w której Wykonawca wykaże posiadanie zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, w której Wykonawca wykaże posiadanie zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

i. wykaże, że w ciągu ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował (zakończył) w sposób należyty 2 (dwa) projekty/umowy/zlecenia, których zakres obejmował dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zrealizowanych na rzecz różnych kontrahentów, zatrudniających powyżej 50 pracowników;

ii. dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami (Konsultantami), w tym osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu, a każda z nich:

W okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, przed upływem terminu składania ofert, brała udział przy realizacji co najmniej 3 (trzech) usług doradczych w zakresie wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika Projektu musi dodatkowo posiadać uzyskane ww. okresie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów obejmujących łącznie swoim zakresem projektowanie i wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/12/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa

Sala konferencyjna nr 3, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 93 pkt 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp - „Środki ochrony prawnej”.

2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5 Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6 Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179-198g ustawy Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2019