Usługi - 433666-2019

16/09/2019    S178

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 178-433666

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 14021484700000
Adres pocztowy: ul. Leona Kruczkowskiego 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-412
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Janicka
E-mail: magdalena.janicka@pisf.pl
Tel.: +48 221026410

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pisf.pl

Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/pisf

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/pisf
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/pisf
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kinematografia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem, skonfigurowanej i wdrożonej w usłudze laaS

Numer referencyjny: 1/09/2019/ROZW
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem. System będzie skonfigurowany i wdrożony w usłudze IaaS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
72317000 Usługi przechowywania danych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem. System będzie skonfigurowany i wdrożony w usłudze IaaS.

Budowa systemu obejmuje:

— przygotowanie Planu Komunikacji;

— przygotowanie i zarządzenie Listą Ryzyk Projektowych;

— analizę procesów (obiegu Dokumentów Zamawiającego oraz Archiwum);

— opracowanie Opisu, Projektu Technicznego Systemu oraz docelowego Harmonogramu prac na podstawie przeprowadzonej Analizy;

— instalację i konfigurację usługi Iaas dla środowiska produkcyjnego i testowego z zastrzeżeniem, że wszelkie licencje, które będą przenoszone na Zamawiającego będą miały charakter licencji bezterminowych bez ograniczeń czasu i lokalizacji Użytkowania;

— Zasilenie Początkowe Systemu Danymi Startowymi;

— parametryzację Systemu na podstawie Projektu Technicznego;

— opracowanie Dokumentacji technicznej Systemu;

— przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń, zgodnie z ustalonym przez strony Harmonogramem;

— świadczenie usług serwisowych:

Udzielenie gwarancji na System na okres 24 miesięcy od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu;

Dostarczenie usługi Wsparcia Powdrożeniowego od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu;

Dostarczenie usługi Wsparcia Technicznego na okres 24 miesięcy od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu;

Tworzenie i modyfikacja formularzy przez cały okres trwania umowy;

— zapewnienie backupu kopii zapasowych oraz archiwum;

— Wykonawca na okres realizacji projektu dostarczy lub udostępni Zamawiającemu narzędzia do zarządzania projektem (mogą to być narzędzia dostępne online).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji etapów I-VIII (T) podany w miesiącach / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie konsultacji (w formie telefonicznej, mailowej) w ramach zrealizowanych prac Przedmiotu Zamówienia po ich odbiorze przez Zamawiającego (K2) / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty (C) / Waga: 50
Kryterium kosztu - Nazwa: Opłata miesięczna za świadczenie Usług serwisowych w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru (K1) / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin podany w pkt II.2.7) to termin maksymalny. Poniżej opis szczegółowy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Zamówienia maksymalnie w 36 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

— Budowy Systemu, czyli realizacji etapów I - VIII zgodnie z harmonogramem maksymalnie w 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

— Świadczenia usług serwisowych przez 24 miesiące od daty odbioru Systemu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, w której Wykonawca wykaże posiadanie zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, w której Wykonawca wykaże posiadanie zdolności kredytowej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

i. wykaże, że w ciągu ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował (zakończył) w sposób należyty 2 (dwa) projekty/umowy/zlecenia, których zakres obejmował dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zrealizowanych na rzecz różnych kontrahentów, zatrudniających powyżej 50 pracowników;

ii. dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami (Konsultantami), w tym osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu, a każda z nich:

W okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, przed upływem terminu składania ofert, brała udział przy realizacji co najmniej 3 (trzech) usług doradczych w zakresie wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika Projektu musi dodatkowo posiadać uzyskane ww. okresie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów obejmujących łącznie swoim zakresem projektowanie i wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/12/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ul. Leona Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa

Sala konferencyjna nr 3, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 93 pkt 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp - „Środki ochrony prawnej”.

2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5 Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6 Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2019