Bauleistung - 433693-2020

16/09/2020    S180

Bulgarien-Sofia: Bau von Parkplätzen

2020/S 180-433693

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Metropoliten“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 000632256
Postanschrift: ul. „Knyaz Boris I“ No. 121
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. I. Ilieva, inzh. Kr. Georgieva
E-Mail: tenders@metropolitan.bg
Telefon: +359 29212722 / 29212034
Fax: +359 29877892

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.metropolitan.bg/

Adresse des Beschafferprofils: https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/buferen-parking-ovcha-kupel/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изготвяне на технически проект и строителство на буферен паркинг в кв. 21, м. Овча купел-2 към МС ІІІ-18

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45223300 Bau von Parkplätzen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. София

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Обществената поръчка е за изготвяне на технически проект и строителство на открит паркинг с площ 5 910 м2, общ брой паркоместа — 198, осем от тях за трудноподвижни хора, изпълнен на терена, терасиран на 4 нива, свързани помежду си с рампи, осветен. Паркингът е в м. Овча купел-2, ситуиран до МС 18 от трети метродиаметър, между бъдещото локално платно от разширението на околовръстния път и бул. „Линкълн“. Предвидени са 2 вход/изхода. Безопасността на движението трябва се осигурява чрез съответните пътни знаци и хоризонтална маркировка. Всички площи извън паркоместата, автомобилните алеи и тротоарите са затревени.

Техническият проект трябва да бъде изготвен в съответствие с частите, техн. параметри и изискванията, посочени в идейния проект и техн. спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

СМР следва да се извършат в съответствие с одобрените проекти, предмет на настоящата поръчка, като се спазват изискванията на действащото законодателство.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 7
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 122-297734

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 158
Bezeichnung des Auftrags:

Изготвяне на технически проект и строителство на буферен паркинг в кв. 21, м. Овча купел-2 към МС ІІІ-18

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
17/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД „Метро — Паркинг“
Nationale Identifikationsnummer: 177360841
Postanschrift: бул. „Джеймс Баучер“ № 33В
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1407
Land: Bulgarien
E-Mail: opel_neshev@abv.bg
Telefon: +359 29622595
Fax: +359 29622595
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 978 074.00 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Неприложимо

Продължение от раздел VII.2.2):

От друга страна, поради получилата се след изпълнението на вертикалната планировка на метростанция ІІІ-18 голяма денивелация със северния край на паркинга се налага изграждането на допълнителна подпорна стена за укрепване на земните маси, за да се избегне последващо свличане на пътната настилка на паркинга.

Във връзка с посочените по-горе непредвидени обстоятелства и с цел съобразяване на техническите параметри на проектното решение на буферния паркинг, възникнали при изпълнението на договора, геодезическата обвръзка на проекта за буферния паркинг с проекта за новия вход—изход към него, както и общата поддръжка на буферния паркинг и временния вход-изход е целесъобразно изпълнението на временния вход—изход към буферния паркинг от ул. „Бойчо Бойчев“ и подпорната стена на северния край на паркинга да бъде възложено на изпълнителя на строителните работи на буферния паргинг, а именно ДЗЗД „Метро — Паркинг“.

Стойността на основния договор е 978 074 BGN без ДДС.

Ориентировъчната стойност на допълнителните СМР е около 200 хил. лв.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45223300 Bau von Parkplätzen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. София

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Освен дейностите, описани в раздел II.2.4), обществената поръчка включва допълнителни СМР, свързани с изграждането на временен вход/изход към буферния паркинг от ул. Белчо Белчев и укрепването на северната страна на паркинга с подпорна стена. За допълнителните СМР е разработен технически проект.

Продължава в раздел VI.4.3).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 30/10/2020
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 176 234.71 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД „Метро — Паркинг“
Nationale Identifikationsnummer: 177360841
Postanschrift: бул. „Джеймс Баучер“ № 33В
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1407
Land: Bulgarien
E-Mail: opel_neshev@abv.bg
Telefon: +359 29622595
Fax: +359 29622595
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Договор № 158/17.06.2019 г. е изменян с допълнителни споразумения, както следва:

1. Доп. споразумение № 360/16.12.2019 г., с което на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП срокът на договора се удължава с 12 месеца, но с не повече от 5 месеца от датата на получаване на разрешение на строеж за обекта, във връзка с необходимост от получаване на разрешение за строеж, което към момента на сключване на доп. споразумение не може да се предвиди кога ще бъде издадено.

2. Доп. споразумение № 148/16.05.2020 г., с което на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП срокът за изпълнение на договора, респ. срокът за изпълнение по доп. споразумение № 360/16.12.2019 г. се удължава с 2 месеца във връзка с временното спиране на работите по обекта, свързано с извънредното положение поради разпространението на COVID-19 в БЪЛГАРИЯ.

3. Доп. споразумение № 291/6.08.2020 г., с което на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се изменят стойността на договора и срокът за изпълнение.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Основният договор е сключен след проведена открита процедура по ЗОП на основание разработен идеен проект и заповед РА 50-529/15.07.2019 год. на главния архитект на Столична община, с която се одобрява проект за изменение на план за регулация в кв. 21, м. Овча купел 2. Заповедта на главния архитект и идейният проект предвиждат изграждане на 2 подхода към паркинга — от бул. „Президент Линкълн“ и от нов локал на Софийския околовръстен път. След публикуване на 8.04.2020 год. на съобщение за изменение на ПУП и ПУР на СОП и обявената прогнозна стойност от 250 до 300 мил. лв. чрез държавно финансиране на строителството на СОП става ясно, че изграждането на този проект в района на кв. „Овча купел-2“ ще има доста дълъг времеви диапазон. При тези условия, с оглед рационалното използване на буферния паркинг, е целесъбразно изграждането на временен вход/изход към паркинга и от ул. „Бойчо Бойчев“ (от съществуващия СОП), за което има изготвен технически проект. Продължава в VI.4.3).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 978 074.00 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 176 234.71 BGN