Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 433728-2021

27/08/2021    S166

Danmark-Aarhus: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr

2021/S 166-433728

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Kang Krægpøth
E-mail: kthk@aarhus.dk
Telefon: +45 20533770
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme A/S
CVR-nummer: 40844244
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
E-mail: kontakt@affaldvarme.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.affaldvarme.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Plejehjemmet Sct. Olaf
CVR-nummer: 27776817
Postadresse: Hjulbjergvej 58
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
E-mail: sctolaf@mso.aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://plejehjemmet-sct-olaf.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Børnehaven Stenhøjgård
CVR-nummer: 24196739
Postadresse: Tværgade 5
By: Malling
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8340
Land: Danmark
E-mail: moro@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.stenhoejgaard.dagtilbud-aarhus.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af telefoni - Hardware

Sagsnr.: 20/087848
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune udbyder en aftale på telefoni - hardware.

Aftalen omfatter telefoni hardware og tilbehør.

Aftalen løber op til 4 år (2-årig aftale med option på forlængelse af 2 x 12 måneder) og indgås med én leverandør.

Følgende deltager på option og har mulighed for at tilgå aftalen på baggrund af denne udbudsforretning:

- AffaldVarme Aarhus A/S

- Følgende selvejende institutioner: Plejehjemmet Sct. Olaf og Børnehaven Stenhøjgaard.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II.1.4

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder optioner, som er angivet i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af Tilbudsgivers indledende tilbud og således ikke optage forhandling med Tilbudsgiver. Herudover forbeholder Ordregiver sig retten til at tildele kontrakten efter modtagelsen af første reviderede tilbud.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 077-196478
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud annulleret. Fejl i udbudsmaterialet.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis en af følgende friville udelukkelsesgrunde er til stede i ESPD del III afsnit C:

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis Tilbudsgivers aktiviteter administreres af en kurator eller af retten, hvis Tilbudsgiver er under tvangsakkord, hvis Tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.

- Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at Tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

- Ordregiver kan påvise, at Tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig Kontrakt, Kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende Kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 5.10.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter Ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal Klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal Klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2021