Lieferungen - 433807-2020

16/09/2020    S180

Rumänien-Bukarest: Tablettcomputer

2020/S 180-433807

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice – Sector 1
Nationale Identifikationsnummer: 26363506
Postanschrift: Bulevardul Poligrafiei nr. 4
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 014820
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dumitru Andreea
E-Mail: andreea.dumitru@auipuspsector1.ro
Telefon: +40 213193251
Fax: +40 213193252

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariasector1.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103181
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Administrare unități de învățământ

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare dispozitive mobile de calcul

Referenznummer der Bekanntmachung: 26363506/7159/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213200 Tablettcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta organizeaza procedura de achizitie in vederea desfasurarii in conditii optime a procesului educational online, prin dotarea unitatilor de invatamant din sectorul 1 cu dispozitive mobile de calcul in conditiile evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de catre operatorii economici cel tarziu in a 6-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 86 950 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti, sector 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractanta organizeaza procedura de achizitie in vederea desfasurarii in conditii optime a procesului educational online, prin dotarea unitatilor de invatamant din sectorul 1 cu dispozitive mobile de calcul in conditiile evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Minim acord-cadru: 45 000 buc. x 1 739 RON fara TVA/buc. = 78 255 000 RON fara TVA.

Maxim acord-cadru: 50 000 buc. x 1 739 RON fara TVA.buc. = 86 950 000 RON fara TVA.

Minim contract subsecvent: 25 000 buc. x 1 739 RON fara TVA/buc. = 43 475 000 RON fara TVA.

Maxim contract subsecvent: 30 000 buc. x 1 739 RON fara TVA/buc. = 52 170 000 RON fara TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de livrare minima acceptata este de 10 zile, iar perioada maxima acceptata este de 20 de zile (peste care oferta va fi considerata neconforma, având în vedere că timpul de livrare al produselor este cerință minima obligatorie), conform caietului de sarcini. Pentru livrarile facute sub 10 zile nu se acorda punctaj suplimentar. / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanție minimă acceptată (sub care oferta va fi considerată neconformă, având în vedere că durata perioadei de garanție este cerință minimă obligatorie) este de 24 de luni, conform prevederilor caietului de sarcini. Perioada maxima de garantie acordata (punctajul acordat nu va creste peste nivelul maxim de 15 puncte) este de 36 de luni, fiind compusa din garantia minima acceptata (24 de luni) + garantia suplimentara maxima (12 luni). / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de catre operatorii economici cel tarziu in a 6-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In acest sens, operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul), vor depune, odata cu DUAE, o declaratie privind conflictul de interese.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată:

— funcţia deţinută în cadrul AUIPUSP Sector 1:

1. Romeo Aurelian Clinciu – director;

2. Daniela Stirbu – director adjunct;

3. Sergiu Alexandru Gheorghe – director adjunct;

4. Marilena Stoica – șef Serviciu economic, buget-finante si achizitii;

5. Laura Aurelia Voinea – șef Serviciu juridic, implementare proiecte si registratura;

6. Florin Pena – șef Birou patrimoniu si administrativ;

7. Andreea Dumitru – coordonator Compartiment achizitii publice;

8. Ioana Tudor – CFPP;

9. Adina Iliescu – consilier juridic;

10. Raluca Mitrica – consilier juridic;

11. Danut Costache – inspector de specialitate;

12. Marian Dumitru – inspector de specialitate;

13. Gabriela Felecan – inspector de specialitate;

14. Viorica Iordache – expert extern cooptat.

Operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative:

1. certificat constator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării certificatului constatator. Certificat fiscal cu privire la impozite si taxe eliberat de autoritatea fiscala competenta pentru sediul social, sediile secundare, precum si pentru punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la bugetul de stat la momentul prezentarii certificatului fiscal, certificatele vor fi valabile la momentul prezentării. In cazul in care unul sau mai multe puncte de lucru ale ofertantul nu se incadreaza in situatia de a fi platitoare de taxe si impozite locale, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere;

2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art.167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4. alte documente edificatoare.

Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare-eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor traduse de un traducator autorizat, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Operatorii economici, tertii sustinatori (daca este cazul) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele care fac obiectul acordului-cadru.

Document justificativ: prezentarea certificatului constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini document echivalent emis in tara de rezidenta, insotit de traducere autorizata in limba romana.

Documentul justificativ se va depune si de tertii sustinatori, daca este cazul.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi/tertii sustinatori (daca este cazul), la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, însoţit de traducerea autorizată a acestora în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, care să cuprindă informaţii reale/actuale la momentul prezentării lor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind „cifra de afaceri medie anuala (specifica) din domeniul de activitate care face obiectul contractului pentru ultimele 3 (trei) exercitii financiare disponibile, respectiv 201720182019”. Se solicita ca ofertantul sa fi avut media cifrei de afaceri de cel putin 8 000 000 RON, reprezentând aproximativ 10 % din valoarea estimată minimă a acordului-cadru. Data de referinta pentru care se determina cifra de afaceri, precum si data de echivalenta a RON/alta valuta la cursul BNR http://www.cursbnr.ro/ este 31.12. 2019.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completarea DUAE – prezentarea doar la solicitarea AC, la finalizarea evaluarii ofertelor numai de ofertantul clasat pe primul loc: documentele care vor fi solicitate operatorilor economici pentru demonstrarea cifrei de afaceri: bilanturi/rapoarte audit/orice alt document din care sa reiasa cifra de afaceri; Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti. În cazul depunerii unei oferte comune (asociere), fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informatiile referitoare la îndeplinirea cerintelor privind capacitatea economica si financiara. Indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia trebuie sa raspunda în mod solidar pentru executarea acordului-cadru/contractului subsecvent. In situatia sustinerii capacitatii economice si financiare a operatorului economic, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea acordului-cadru/contractului subsecvent. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. În cazul în care un subcontractant îşi exprimă, în conformitate cu prevederile Legii, opţiunea de a fi plătit direct, subcontractul anexat la contract va conţine o anexă specifică privind plata directă, prin care antreprenorul şi subcontractantul vor (i) consemna această opţiune, (ii) preciza contul bancar al subcontractantului şi (iii) indica, pentru fiecare articol din oferta, partea din sumă sau procentul corespunzător aferent subcontractantului, urmand ca subcontractantul sa fie platit direct de catre beneficiar. Entitatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat, având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita ca şi cerință minimă de calificare privind experiența similară ca ofertantul să facă dovada faptului că a livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data-limită de depunere a ofertelor, produse similare celor care fac obiectul achizitiei, în valoare cumulată de minimum 16 806 600 RON la nivelul unui contract sau al mai multor contracte. Echivalentul în lei al livrărilor de produse exprimate în euro va fi determinat pe baza cursurilor medii anuale comunicate de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru perioada de referinta a experientei similare solicitate (se va consulta site-ul www.ecb.europa.eu). Prin sintagma „produse similare” se înțelege produsele comercializate de catre operatorul economic din domeniul echipamentelor IT de birou sau echipamentelor care includ softuri, cuprinzand si prestarea serviciilor, accesorii necesare furnizarii produselor, inclusiv mentenanta si automatizari. Experiența similară solicitată nu reprezintă experiență similară identică cu ceea ce urmează a se achiziționa, ci se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că ofertantul are capacitatea de a înțelege cerințele autorității contractante.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei similare a ofertantului. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea efectivă a produselor specificate în DUAE, a căror valoare, fără TVA, să fie cel puțin egală cu pragul valoric minim solicitat. Pentru a-și demonstra capacitatea de furnizare, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aceste produse au fost recepționate. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionate mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi. Neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către terţul susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/09/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/09/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Conform deciziei emise de autoritatea contractanta.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Confidenţialitate: operatorii economici vor elabora ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi vor indica, motivat, în cuprinsul acestora, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile;

2. Autoritatea contractanta are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă;

3. Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum şi, după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit conform solicitării autoritatii contractante, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat

calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând operatorului economic, să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document;

4. DUAE va fi completat conform instructiunilor prezentate in Anexa nr. 1 din Ordinul presedintelui ANAP nr. 1017/2019;

5. Datele cu caracter personal solicitate în prezenta procedură, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derulării procedurii, cât și cea ulterioră acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020