Supplies - 433816-2020

16/09/2020    S180

Romania-Bucharest: Antiseptics and disinfectants

2020/S 180-433816

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic CF nr. 2 București
National registration number: 4505316
Postal address: Bulevardul Mărăşti nr. 63
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011464
Country: Romania
Contact person: Dragoș Dincă
E-mail: achizitii@spcf2.ro
Telephone: +40 372298713
Fax: +40 372298761
Internet address(es):
Main address: www.spcf2.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103178
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare prin cumpărare „dezinfectanți și antiseptice”

Reference number: 4505316-2020-PAAPD1144561
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze, pentru buna functionare a activitatii spitalicesti o gama variata de dezinfectanti si antiseptice in cantitatile si cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime acord-cadru si contracte subsecvente, conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:19.

Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 61 225 824.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Produse concentrate

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti – Depozitul central.

II.2.4)Description of the procurement:

1.1 Dezinfectant de nivel inalt concentrat pentru suprafeţe si pavimente;

1.2 Dezinfectant de nivel mediu concentrat pentru suprafeţe;

1.3 Dezinfectant de nivel înalt pentru instrumentar medical;

1.4 Detergent dezinfectant de nivel mediu pentru instrumentar medical;

1.5 Detergent dezinfectant enzimatic pentru instrumentar medical;

1.6 Dezinfectant concentrat pentru suprafeţe, cu puternic efect virucid.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 374 000,00 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 674 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, aferent fiecarui lot in parte.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 374 000,00 RON.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Produse gata de utilizare

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic CF 2 Bucuresti – Depozit central.

II.2.4)Description of the procurement:

2.1 Tablete clorigene pentru grupuri sanitare si vesela;

2.2 Dezinfectant rapid pentru suprafeţe, gata de utilizare, pe baza de alcool;

2.3 Dezinfectant fără alcooli pentru suprafeţe mici şi dispozitive medicale, gata de utilizare;

2.4 Dezinfectant pentru dezinfecţia igienică si chirurgicală a mâinilor prin frecare;

2.5 Alcool sanitar;

2.6 Sapun dezinfectant pentru dezinfecţia igienică + chirurgicală a mâinilor prin spalare;

2.7 Antiseptic pe baza de clorhexidina si alcooli pentru dezinfectia tegumentelor;

2.8 Covorase decontaminante;

2.9 Dezinfectant tip aerosol gata de utilizare pentru suprafete si aer – flacon minim 300 ml;

2.10 Dezinfectant tip aerosol gata de utilizare pentru suprafete si aer – flacon minim 50 ml;

2.11 Dezinfectant pentru dezinfecţia igienică si chirurgicală a mâinilor prin frecare – flacon 50-75 ml;

2.12 Dezinfectant pentru dezinfectia ciclica a aeromicroflorei prin nebulizare;

2.13 Solutie lavaj peritoneal si mucoase cu efect antimicrobian si antiinflamator;

2.14 Dezinfectant de nivel inalt, compatibil cu sistem cu abur.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 629 000,00 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 482 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, aferent fiecarui Lot in parte.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 629 000,00 RON.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem de lavete

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spital Clinic CF 2 Bucuresti – Depozitul central.

II.2.4)Description of the procurement:

3.1 Lavete cu efect sporicid cu proprietati de curatare si dezinfectie;

3.2 Lavete fara alcool cu proprietati de curatare si dezinfectie maini si suprafete;

3.3 Lavete dezinfectante pe baza de 70 % alcool si 2 % clorhexidina;

3.4 Lavete preimpregnate pentru prevenirea maceratiei tesuturilor;

3.5 Servetele individuale sterile pe baza de 70 % alcool;

3.6 Lavete dezinfectante pe baza de 70 % alcool ambalate la pachet resigilabil nesterile;

3.7 Lavete, manusi, capeline dezinfectante pentru curatarea si dezinfectia igienica a pielii, biocid, utilizabil in unitatile sanitare.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este: 147 288,00 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 069 824.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, aferent fiecarui lot in parte.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 147 288,00 RON.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare valabile la momentul prezentarii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat);

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

– după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager – Serban Bucur;

— director financiar-contabil – Maria Ene;

— director medical – Adrian-Vasile Comanici;

— director ingrijiri medicale – Adrian Pop.

Documentele suport vor fi atasate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

DUAE se completeaza in cadrul SEAP si se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele suport vor fi atasate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

Nota: certificatul constatator se solicita ofertantului, asociatului, tertului sustinator, subcontractantului propus (fiecaruia pentru partea din contract pe care urmeaza sa o realizeze).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3. Cifra de afaceri anuala generala.

1. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a celui mai mare contractului subsecvent (fără TVA), pentru fiecare lot in parte x 2 si anume, pentru:

— lot 1= 748 000,00 RON;

— lot 2 = 1 258 000,00 RON;

— lot 3 = 294 576,00 RON.

Bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum şi documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare dintre formele original/copie legalizată/copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagină a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii trei ani, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Declaratia privind lista cu principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii trei ani, precizate valoric si cantitativ. Pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, avand in vedere specificul produselor ce urmeaza a fi furnizate, autoritatea contractanta solicita informatii si documente, considerate relevante pentru indeplinirea contractului, astfel, se solicita: ofertantul a livrat în ultimii trei ani, produse similare în valoare de cel puţin:

— lot 1 – 374 000,00 RON;

— lot 2 – 629 000,00 RON;

— lot 3 – 147 288,00 RON. Prin produse similare, se intelege: „dezinfectanti si/sau antiseptic, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete)”.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documente suport pentru probarea cerintei: certificate/documente/procese-verbale de receptie/recomandari/copii ale contractelor sau oricare alt document care sa confirme tipul produselor furnizate si valoarea acestuia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Informatii suplimentare despre licitatia electronica – justificare: au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii înregistrati in SEAP. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SICAP.

(a) Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare: înmultirea pretului/tarifului unitar (care va sta la baza incheierii acordului-cadru), cu cantitatea maxima aferenta acordului-cadru;

(b) Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice:

1. Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, în cazul in care nu se imbunatateste oferta: da;

— ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: da;

— ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: da;

— licitatia se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului: nu;

— se va utiliza pasul de licitatie: nu.

(c) Conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: licitatia electronica prima runda;

2. Licitatia electronica va începe la două zi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP, la sectiunea „Întrebari”, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii”, din cadrul anuntului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, conform prevederilor art. 103 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere alaspectelor financiare pe care le implica.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor capitolului IV, sectiunii a 13- a din Legea nr. 98/2016.

În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantii de pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de acord-cadru/contract subsecvent de furnizare produse.

În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale se procedează astfel:

— departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici;

— în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite, iar operatorii economici vor transmite răspunsul, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/09/2020