Dienstleistungen - 43388-2019

29/01/2019    S20

Polen-Warschau: Netzausrüstung

2019/S 020-043388

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nationale Identifikationsnummer: BZP-WPP-2374-2-36-DT-PN-TK/2018
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Kryształowicz
E-Mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Telefon: +48 226013526
Fax: +48 228456751

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mswia.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP-WPP-2374-2-36-DT-PN-TK/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000 Netzausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 975 609.75 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
72265000 Software-Konfiguration
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Polska, Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 975 609.75 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena ogółem brutto – waga 60 %,

2. Termin dostawy infrastruktury sprzętowo-programowej – waga 20 %,

3. Termin przeprowadzenia migracji – waga 20 %.

Okres 36 mc. wskazany w II.2.7) dotyczy czasu dzierżawy urządzeń, całość trwania umowy będzie dłuższa o czas dostawy urz. oraz migracji wskazany w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

1) Dowodami o których mowa w pkt 1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) co najmniej jednej (1) dostawy (umowy), w której skład wchodziła dostawa instalacja i wdrożenie infrastruktury sprzętowej, składającej się co najmniej z następujących elementów: serwerów SPARC, macierzy dyskowej, przełączników Ethernet, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto,

2) co najmniej dwóch (2) dostaw (umów), każdej z nich o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto, gdzie w skład każdej z nich wchodziło zaprojektowanie oraz przeprowadzenie migracji danych zgromadzonych i przetwarzanych na serwerach bazodanowych Oracle DB,

3) co najmniej jednej (1) dostawy (umowy), w której skład wchodziła obsługa serwisowa serwerów z systemem operacyjnym Solaris, o wartości min. 200 000 zł brutto.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia dostaw, tj. Wykonawca musi wykazać min. 4 wskazane dostawy (umowy).

Uwaga:

1) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych), Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.

2) W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.

2.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

1) Kierownik Projektu – co najmniej 1 osoba,

2) Architekt systemów informatycznych – co najmniej 1 osoba,

3) Inżynier systemów wirtualizacji i pamięci masowych – co najmniej 1 osoba,

4) Inżynier systemu Solaris – co najmniej 1 osoba,

5) Administrator baz danych – co najmniej 1 osoba,

6) Inżynier sieci LAN/WAN – co najmniej 1 osoba.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji w następujący sposób: jedna osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje, przy czym funkcja kierownika projektu może być łączona tylko z funkcją architekta systemów informatycznych oraz funkcja architekta systemów informatycznych może być łączona tylko z funkcją inżyniera z pkt. 3) lub 4) lub 6).

W przypadku łączenia funkcji, Wykonawca musi wykazać spełnienie wymogów wskazanych dla obu funkcji.

Szczegółowe informacje o wymaganiach jakie muszą spełnić ww. osoby znajdują się w rozdziale VI ust 1 pkt 1.2. SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2019
Ortszeit: 10:05
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.3.2019 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, II piętro, pok. nr 206.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Wraz z otwarciem ofert zostaną upublicznione na Platformie w sekcji „Dokumenty udostępnione” w folderze „Publiczna sesja otwarcia ofert” złożone przez Wykonawców Formularze oferty.

Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert, proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustki.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w języku polskim, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl.

B. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

C. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 29 000 PLN.

D. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

E.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp

F. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert),Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia – Zał. nr 5 do SIWZ.

G. 1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie (o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3) tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składnia ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”. 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

H. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1. spełnianie warunków udziału w post. wskazanych w pkt III.1.3 ogłoszenia,

2. spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 2.1.Wykaz oferowanych urządzeń oraz ich parametry techniczno-użytkowe. Wzór wykazu oferowanych urządzeń stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;

2.2.Deklarację CE dla 2 szt. serwerów;

2.3.Deklarację CE dla 2 szt. macierzy dyskowych.

3.brak podstaw do wykluczenia: Dokumenty i oświadczenia o których mowa w par. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na usługi i dostawy o wartości powyżej 144 000 EUR, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp – odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

1.2. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);

1.3. w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej).

2. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/01/2019