Lieferungen - 433920-2020

16/09/2020    S180

Rumänien-Bukarest: Reinigungs- und Poliermittel

2020/S 180-433920

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Complexul Multifuncțional Caraiman
Nationale Identifikationsnummer: 23410107
Postanschrift: Str. Caraiman nr. 33A
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011561
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Monica Ghita
E-Mail: achizitii.caraiman@yahoo.com
Telefon: +40 021/2241307
Fax: +40 212241307

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cmcaraiman.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103216
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Asistență medicală generală

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru furnizare dezinfectanți și materiale de curățenie

Referenznummer der Bekanntmachung: 19/2676
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39800000 Reinigungs- und Poliermittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord cadru furnizare dezinfectanti si materiale de curatenie, confom specificatii tehnice caiet de sarcini

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 455 207.80 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Str. Caraiman nr. 33A, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord cadru furnizare dezinfectanti si materiale de curatenie, confom specificatii tehnice caiet de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a

Prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Autoritatea contractanta va verifica (in)existenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a)., conform art. 193 alin 3) din legea 98/2016. Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016:

— Membrii cu functii de decizie: Director General: Gomes Iuliana Livia, Sef Serviciu Financiar- Contabilitate: Iancu Florentina, Control Financiar Preventiv Propriu: Consilier superior Firulescu Adrian, Sef Serviciu Achizitii Publice- Investitii, Urmarire Contracte: Ghita Monica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asuamate prin formularul DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Sistemul Electronic de Achizitii Publice Anunt.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor de mai sus:

— certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta.

Se va complete DUAE.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat conform Legii 359/2004.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asuamate prin formularul DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori sa dovedeasca conform prevederilor art. 175 alin. 2 din Legea 98/2016 sa aiba o cifra de afaceri minim anuala in valoare de 3.267.791,28 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor, cifra de afaceri minim anuala in valoare de 3.267.791,28 RON. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru subcontractanti/asociatii / terti sustinatori) la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: contabile (ex. situatii financiare/declaratii extrase bancare/rapoarte de audit/alte documente edificatoare) care sa releve faptul ca în ultimul an ofertantul a înregistrat cifra de afaceri declarata in DUAE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractarea (daca este cazul)

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se solicita operatorului economic cu experienta similiara privind contractul de furnizare in ultimii 3 ani in valoarea cumulata minim (fara TVA) de 1.633.895,64 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de demonstrare preliminara prin DUAE daca este aplicabil, ofertantii vor include in DUAE, informatiile cu privire la subcontractantul/subcontractantii propusi/tertii sustinatori si numarul, data contractului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. In cazul in care operatorii economici decid sa subcontracteze o parte din acordul-cadru/contract si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanti. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care un operator economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitatea cu prevederile Legii 98/2016 de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezent intr-un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/canditatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori/sustinatorii, din care sa rezulte modul de indeplinire.

Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative: documente/certificate edificatoare (document constator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, PV de receptie, alte documente relevante de sustinere a cerintei) din care sa rezulte furnizarea de produse similare in valoarea cumulata de minim 1.633.895,64 RON fara TVA. Documentele probate vor fi emise si contra semnate de beneficiar si vor contine informatii privind partile contractante, valorile, obiectul detaliat al contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si daca este cazul eventualele prejudicii.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/10/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/10/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Orice Modificare ale Contractului subsecvent/Acordului-Cadru are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului subsecvent/Acordului-Cadru se poate realiza fie prin Act Adițional la Contractul subsecvent/Acordul-Cadru, fie prin Dispoziție emisă de Achizitor. În cazul Modificărilor Contractului subsecvent/Acordului-Cadru realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie. În cazul Modificărilor Contractului subsecvent/Acordului-Cadru pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la Contractul subsecvent/Acordul-Cadru, Partea notificată își manifestă acordul asupra Modificărilor Contractului subsecvent/Acordului-Cadru prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate in Contractul subsecvent/Acordul-Cadru. (a) Părțile au dreptul, pe durata Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 164 si art.165 HG nr. 395/2016 referitoare la modificările contractuale. (b) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, și sunt singurele Modificări ale Contractului subsecvent/Acordului-Cadru care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. (c) În cazul în care, în prezentul Contract subsecvent/Acord-Cadru, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii. (d) Modificările Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, astfel cum sunt stabilite in Contractul subsecvent/Acordul-Cadru, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător, putând perminte selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași şi alți participanți la procedura de atribuire. (e) Prin prezentul Contract subsecvent/Acord-Cadru nu pot fi efectuate modificări substanțiale. Evaluarea Modificărilor Contractului subsecvent/Acordului-Cadru și a circumstanțelor acestora (a) Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului subsecvent/Acordului-Cadru este în sarcina ambelor Părți. Modificările Contractului subsecvent/Acordului-Cadru se realizează de Părți, ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor Contractantului în cadrul Contractului subsecvent/Acordului-Cadru. Modificarea Contractului subsecvent/Acordului-Cadru prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, care constă în Produsele pe care Contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract subsecvent/Acord-Cadru, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a celorlalte anexe ale Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, care fac parte integrantă din Contractul subsecvent/Acordul-Cadru, în următoarele situații: i. Revizuirea termenului de livrare a produselor. ii. Revizuirea termenelor de plată. iii. Orice alte modificări nesubstanțiale care nu afectează caracterul general al Contractului subsecvent/Acordului-Cadru și care nu ar fi putut duce la denaturarea rezultatului procedurii de atribuire dacă ar fi fost în vigoare în momentul evaluării ofertel... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020