Szolgáltatások - 433998-2019

16/09/2019    S178

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2019/S 178-433998

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31302993
Postai cím: Rómer Flóris utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baumann Csilla
E-mail: kozbeszerzes@kontenerterminal.hu
Telefon: +36 16333322
Fax: +36 16333322

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kontenerterminal.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kontenerterminal.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001103982019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001103982019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megvalósíthatósági tanulmány készítése

Hivatkozási szám: EKR001103982019
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyugat-magyarországi, Közép-magyarországi-, Dél-kelet-magyarországi és Észak-kelet-magyarországi régiókban tervezett Intermodális Konténerterminálok kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db CBA elemzést és üzleti tervet és piaci megvalósíthatósági tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány készítése a négy régióra.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó eredménytermékek típusát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet részletezi a négy régióra.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.

Ajánlatkérő az

„1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft)” értékelési szempontnál a fordított arányosítást,

A 2.1.-2.3. értékelési alszempontoknál az arányosítást alkalmazza.

Részletek KD-ben.

Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján:

2.1. értékelési alszempont legkedvezőbb szintje: 5 db, legkedvezőtlenebb: 0 db

2.2.-2.3. értékelési alszempontok legkedvezőbb szintje: 84 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap

Maximum 84 hónap kerül értékelésre, mely az alkalmassági követelmény szerinti időtartamon felül értelmezendő.

A tapasztalat számításánál a párhuzamosan futó projekt időtartamok nem kumulálhatók.

Az egyes értékelési szempontra bemutatott szakemberek között átfedés nem megengedett.

A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá az szakmailag és gazdaságilag is ésszerűtlen lenne, a megvalósíthatósági tanulmány tartalmának koherenciáját veszélyeztetné, mivel egy olyan országos programot kell készíteni, melyben az országos üzemeltetési koncepció egységesen kerül megfogalmazásra, s a hálózat egyes elemei egymásra is hatással vannak melyet vizsgálni kell, továbbá azt is, hogy meddig terjed az állam szerepvállalása.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1 000 000 HUF. ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető

— ajánlatkérő MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10700655-49020021 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (MT készítés) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás /befizetés időpontja,

— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti, Kbt. 41/A.§(2)bek. szerinti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő – mint Kedvezményezett – nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6) pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. Az ajánlati biztosíték további szabályait a Kbt. 54. §-a tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 2.1. A felhívás III.1.3. B) a) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (db) (min.: 0 db max. 5 db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. A felhívás III.1.3. B) b) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (min.: 0 hónap max. 84 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.3. A felhívás III.1.3. B) d) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (min.: 0 hónap max. 84 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 130
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK nem alkalmaz opcióra vonatkozó előírást, azonban a karakterkorlát miatt kénytelen ezen rovatban megjelentetni további információkat:

(III.1.3) pont folytatása)

B)

A felhívás III.1.3) B) pontban meghatározott a)-d) szakemberek esetében csatolni kell a Kr. 21.§(3)bek. b) pontja alapján az a)-d) pontban előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza

— a szakemberek nevét,

— a szakemberek alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatokat,

— végzettség/képzettségét,

— az ajánlattételi határidőig szerzett releváns tapasztalatot,

— az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését, továbbá azt, hogy

— a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.

Csatolni kell a szakemberek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Csatolni kell a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumot.

Csatolni kell a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, mely önéletrajzból megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek.

Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napot ért. A tapasztalat mértékét hónapban, két tizedes jegyre kerekítve kell kiszámítani és megadni. Például 80 nap megszerzett tapasztalat, az 2,67 hónap megszerzett tapasztalatnak felel meg. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban a szerződés időtartamaként feltüntetett 130 munkanap alatt ajánlatkérő 130 naptári napot ért.

Ajánlatkérő a IV.2.6) pont szerinti 1 hónapon 30 naptári napot ért.

FAKSZ: Dr. Szűcs Gabriella OO868, dr. Bábosik Roland Ottó O1011

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal(EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

1) Előzetes ig.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.nek a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67.§ (3)bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.

A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra.

2) Igazolás: A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4)bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. Pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1)Előzetes ig.:

Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKDbe foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.

Igazolás:

Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

A)

A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a céginformációs szolgálat internetes honlapján történő betekintéssel ellenőrzi a Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján.

Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben csatolni kell ajánlattevő saját vagy jogelődje – a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt – utolsó három üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található beszámoló részét képező mérleget.

Amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő képviselője által aláírt nyilatkozat csatolása szükséges – a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt – utolsó három üzleti év adózott eredményéről.

A Kr. 19.§ (2) bek. szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy CBA elkészítése) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

B)

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bek. és Kr.19.§(1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy CBA elkészítése) szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozatot üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a fenti A) és B) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19.§ (3) bek.] (folyt.:III.1.2): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): pontban”

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatevők), ha

A)

Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt. [Kbt. 65. § (1) bek. a), Kr. 19. § (1) bek. b) pont]

A Kr. 19.§ (2) bek.re tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy CBA elkészítése) származó nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: nettó 10 millió HUF.

A fenti alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike - teljes mértékben - megfelel;

B)

Nem rendelkezik az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 10 millió HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy CBA elkészítése) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bek. a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]

(III.1.2) „A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:” pont folytatása)

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67.§ (3) bek. alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervnek az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kr. 1.§ (5) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.re.

Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2)-(3), (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11) bekezdése és Kbt. 67. (3) bekezdése.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (4)-(5) és (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával.

A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. Rész „α” pont)

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, azalkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát.

Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.

Az alkalmasság igazolása:

Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.21-22.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

A)

Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 évben belül megkezdett, a felhívás III.1.3) A) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolást a Kr. 22. §(1)-(2) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, tovább

— a szolgáltatás tárgyát (olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen),

— az alkalmassági követelmény keretében vizsgált ellenszolgáltatás összege,

— a teljesítés idejét (kezdési és a befejezési időpont – év/hónap/nap megjelölésével),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Ha a nyertes ajánlattevő által közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:

— nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

— az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontjára, 21/A.§-ra és a 22. § (4) és (5) bek.-re.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.re.

(folytatás II.2.11) pontban)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha

A) nem mutat be a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett alábbi munkákra vonatkozó, legfeljebb 2 db szerződés alapján teljesített referenciát/referenciákat:

Aa) vasúti iparvágány kapcsolattal rendelkező intermodális konténerterminál infrastruktúra kialakításra és/vagy fejlesztésre irányuló, vagy

Ab) vasúti iparvágány kapcsolattal rendelkező áruforgalmi központ vagy logisztikai központ vagy ipari park tervezésre irányuló

CBA elemzést és üzleti tervet és piaci megvalósíthatósági tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciát, mely ellenszolgáltatásának értéke összesen elérte a legalább nettó 10 000 000,- Ft-ot.

B) nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

a) 1 fő közgazdász képzettséggel vagy pénzügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 5 darab CBA elemzést és üzleti tervet és piaci megvalósíthatósági tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,

b) 1 fő építőmérnöki, vagy okleveles építőmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki felsőfokú képzettséggel rendelkező szakemberrel, aki vasúti csomópont tervezés területén legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik,

c) 1 fő, a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakértő;

d) 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki

— legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik az intermodális konténerterminál fejlesztésében és /vagy üzemeltetésében, vagy

— legalább 36 hónap nemzetközi és/vagy hazai logisztikai szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napot ért. A tapasztalat mértékét hónapban, két tizedes jegyre kerekítve kell kiszámítani és megadni. Például 80 nap megszerzett tapasztalat, az 2,67 hónap megszerzett tapasztalatnak felel meg. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.

A fenti a)-d) szakemberek között átfedés nem megengedett.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes Ajánlattevő a Kbt.135.§(8)bek. alapján a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előlegre jogosult. Ha Nyertes Ajánlattevő az előleg igénybe vételi lehetőségével él, úgy az általa igénybe vett előleg a végszámlában kerül elszámolásra. Előleg visszafizetési biztosíték a Kbt.134.§(6)bek.a)pontja szerint.A számla ellenértékének kiegyenlítése a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.-ben foglaltak szerint átutalással történik. Részszámlázásra nincs lehetőség. A számla fizetési határideje 30 nap. Az áfa megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre.Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által megküldött, aláírt teljesítésigazolásnak megfelelően nyújthatja be a számlát.A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.(folyt. a VI.4.3) pontban)

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/10/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/10/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le,így a424/2017.(XII.19.)Kr.(EKR.r.)alkalmazandó.

2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r.előírásai szerint. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetéséta 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A.§ (1), (3))

4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni. Ajánlatba csatolni kell:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot,

— Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat-(nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,

— Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot,

— ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentum,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó),továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat,

— amennyiben az AT Kbt.69.§(11) bek.szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani,

— ATnek (közös ATnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.§(3)-(4)bek. vonatkozásában,

— Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok,

— ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

5. AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplőgazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.

8. AK kizárja a nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet(projekttársaság) létrehozását.

9. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

10. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

11. AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.

13.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.

(folytatás: VI.4.3) pontban)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint. ***

(III.2.2) pont folyt.)

A Kbt. 135. § (1), (6) bekezdés közvetlenül alkalmazandó.

1. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke: 1 % nap, de legfeljebb a nettó Vállalkozói Díj 30 %-a. A késedelmi kötbér alapja: a teljes nettó Vállalkozói Díj.

2. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke: 15 % A hibás teljesítési kötbér alapja: a teljes nettó Vállalkozói Díj. A felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Amennyiben a Megrendelő szavatossági igényt érvényesít, úgy a szavatossági igény teljesítésének időtartamára jogosult késedelmi kötbér érvényesíteni.

3. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %. A meghiúsulási kötbér alapja: a teljes nettó Vállalkozói Díj. A Felek rögzítik, hogy meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér érvényesítését.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Szerződés Tervezet szerint.

(VI.3) pont folytatása)

15. Jelen felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmaialkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2), és III.1.3) pontok.

16. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá az szakmailag és gazdaságilag is ésszerűtlen lenne, a megvalósíthatósági tanulmány tartalmának koherenciáját veszélyeztetné.

16. Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglalt szerződést megerősítő kötbéreket köteles vállalni.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/09/2019