Lieferungen - 434004-2020

16/09/2020    S180

Polen-Gdynia: Medienspeicher- und -lesegeräte

2020/S 180-434004

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Morski w Gdyni
Nationale Identifikationsnummer: 000145112
Postanschrift: ul. Morska 81–87
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-225
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Osiecka
E-Mail: zampubl@umg.edu.pl
Telefon: +48 585586535
Fax: +48 7412250

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.umg.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-propublico.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, wdrożenie i migracja macierzy dyskowej wraz ze świadczeniem wsparcia dla Zamawiającego

Referenznummer der Bekanntmachung: CRZP/120/2020/AZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30233000 Medienspeicher- und -lesegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i migracja macierzy dyskowej wraz ze świadczeniem wsparcia dla Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 000 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i migracja macierzy dyskowej wraz ze świadczeniem wsparcia dla Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wsparcia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Odroczenie płatności / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Zapewnienie zintegrowanego interfejsu graficznego / Gewichtung: 4
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30/11/2020
Ende: 31/01/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w następującym terminie:

— wdrożenie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2021 r.,

— wsparcie: po wdrożeniu, tj. co najmniej 3 lata od dnia 31 stycznia 2021 r.

Ostateczny termin realizacji zamówienia zależy od warunków zaproponowanych przez Wykonawcę.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł i 00/100 gr).

2. W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w ciągu każdego z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, osiągnął:

a. przychód netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 17 500 000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset zł i 00/100 gr);

b. zysk netto w wysokości nie mniejszej niż 875 000,00 PLN (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł i 00/100 gr).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy dostawy odpowiadające swym zakresem przedmiotowi zamówienia (tj. dostawa macierzy lub rozbudowa posiadanej macierzy) o wartości nie mniejszej niż 750 000,00 PLN netto każda.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi: 19.10.2020 o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr F-226 za pośrednictwem platformy e-ProPublico.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— jednolity europejski dokument zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— wykaz usług sporządzony na podstawie wzoru nr 5 załączonego do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie,

— aktualny odpis,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 6),

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik nr 6),

— opłacona polisa,

— sprawozdanie finansowe,

— pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ.

Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587702

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587702

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020