Lavori - 434005-2016

09/12/2016    S238

Polonia-Varsavia: Lavori di costruzione

2016/S 238-434005

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2016/S 229-417815)

Base giuridica:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numero di identificazione nazionale: 0000037568
Indirizzo postale: ul. Targowa 74
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL113 Miasto Łódź
Codice postale: 03-734
Paese: Polonia
Persona di contatto: Mariusz Madej
E-mail: mariusz.madej@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.plk-sa.pl

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”.

Numero di riferimento: 6060/ICZ 6/26012/09895/16/P
II.1.2)Codice CPV principale
45000000 Lavori di costruzione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowej linii kolejowej w podziemnym tunelu średnicowym pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec. Zakres projektu obejmuje również budowę dwóch punktów obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ulic Ogrodowej/ Drewnowskiej/ Karskiego, oraz w rejonie skrzyżowania ulic Zachodniej/ Zielonej/ Kościuszki. Tunele szlakowe zostaną wykonane metodą tarczy zmechanizowanej (tunel dwutorowy) oraz metodą odkrywkową i górniczą (tunele jednotorowe).

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2016
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 229-417815

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
VII.2)Altre informazioni complementari:

1. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość skorzystania z potencjału technicznego PKP PLK S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, ul. Spławy 2a, 31-987 Kraków na odpłatnych zasadach, równych dla wszystkich uczestników postępowania. Oficjalny cennik znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/najemdzierzawa/oferty-najmudzierzawy/najem-sprzetu/

2. Zamawiający informuje, że szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy przystępujący do przetargu, oraz wymagane dokumenty i oświadczenia, które muszą złożyć Wykonawcy, znajdują się pod wskazanym linkiem: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=190556&noticeIdentity=8575&expired=0

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielnie zmówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1 a Ustawy).