Lieferungen - 434007-2020

16/09/2020    S180

Polen-Siemiatycze: Lehrbedarf

2020/S 180-434007

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Siemiatycki
Postanschrift: ul. Legionów Piłsudskiego 3
Ort: Siemiatycze
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Postleitzahl: 17-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Walentyna Tararuj
E-Mail: zp@siemiatycze.pl
Telefon: +48 856566512
Fax: +48 856566501

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.siemiatycze.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.OG.272.6.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162110 Lehrbedarf
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach” realizowana w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w powiecie siemiatyckim”.

2. Przedmiot zamówienia ma na celu dostosowanie wyposażenia, pracowni planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomicznej do nauki w zawodach występujących w strukturze szkoły w Ostrożanach.

3. Celem jest dostawa elementów stanowiących wyposażenie stanowisk sal edukacyjnych (montażu i instalacji), objętych postępowaniem w budynku szkoły w Ostrożanach przeprowadzenie koniecznych szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznego użytkowania dostarczonych elementów zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 uPzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39312000 Ausrüstung für die Zubereitung von Speisen
39220000 Küchenausstattung, Haushalts- und Heimartikel, Catering-Zubehör
39221000 Kücheneinrichtungen
39221200 Tafelgeschirr
39221100 Küchenbedarf
39223000 Löffel, Gabeln
39100000 Möbel
39141400 Einbauküchen
39141200 Arbeitsplatten
39121200 Tische
39141000 Küchenmöbel
42214100 Backöfen
39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch
39711360 Öfen
39711420 Kochfelder
39711310 Elektrische Kaffeemaschinen
39711200 Küchenmaschinen
39711100 Kühlschränke und Tiefkühltruhen
39713000 Elektrische Reinigungsgeräte für den Hausgebrauch; Bügeleisen
39713200 Waschmaschinen und Wäschetrockner
39713500 Elektrische Bügeleisen
39713210 Waschmaschine mit kombiniertem Wäschetrockner
39713100 Geschirrspülmaschinen
48700000 Dienstprogramme für Softwarepakete
48190000 Unterrichtssoftwarepaket
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30213100 Tragbare Computer
38652100 Vorführgeräte
30232100 Drucker und Plotter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach, Ostrożany 41, 17-312 Drohiczyn, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych. Dostawa obejmuje pracownie planowania żywienia, pracownię obsługi konsumenta i pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia do poszczególnych pracowni został wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ zaś załącznik 1.A – „pracownia gastronomiczna” i załącznik 1.B – „pracownia obsługi konsumenta” przedstawiają rzut pomieszczeń pracowni ze wskazaniem usytuowania i rozmieszczenia wymaganego wyposażenia w tych pracowniach (rysunki pomocnicze).

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

a) dostawy wyposażenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do miejsca spełnienia świadczenia (szkoły);

b) rozładunku wyposażenia ze środka transportu oraz jego przetransportowania, wniesienia do wskazanych przez dyrektora szkoły pomieszczeń, rozpakowania, rozmieszczenia, a jeśli dotyczy:

— montażu/instalacji podłączenia i konfiguracji dostarczonych maszyn i urządzeń na wyznaczonych stanowiskach w siedzibie,

— uruchomienia i dokonania pierwszego rozruchu,

— przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego,

— usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. – na własny koszt w terminie przed odbiorem;

c) w ramach wykonania, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz umowy zawartej na wykonanie zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przy użyciu materiałów własnych, własnym staraniem i na własny koszt (bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego) dokonać:

— instalacji i konfiguracji oprogramowania na dostarczanych urządzeniach, które tego wymagają,

— uruchomienia i przetestowania dostarczonych maszyn i urządzeń w zakresie zapewniającym ich prawidłowe działanie i użytkowanie, zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego;

d) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych we wzorze umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPD.08.02.01-20-0019/18 Europejski fundusz rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej, poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku.

Ponadto:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25. ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj.:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do podpisania umowy zgodnej z wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w projekcie umowy z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.

3. Postanowienie umowy może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ i wraz z pozostałymi dokumentami zamówienia zostały zamieszczone pod adresem (https://www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl)

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/10/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/10/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, pok. nr 202, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium.

2. Wadium może być wniesione w 1 lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 310, 836 i 1572).

3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na poniższy rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Białymstoku nr 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 z dopiskiem „Wadium – dostawa wyposażenia. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości – 23 000,00 PLN słownie: (dwadzieścia trzy tysięcy złotych).

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

7. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca(-y) składa(-ją) odpowiednie oświadczenie w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, który sporządza(-ją) wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje(-ą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej pod adresem (http://www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl).

9. Ponadto, do ofert Zamawiający żąda, jeżeli dotyczy:

1) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (gwarancji lub poręczenia, jeśli jest wnoszone w formie innej niż pieniężna);

2) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa;

3) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokumentu zawierającego wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w dokumentach zamówienia pod adresem (https://www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl).

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w dokumentach zamówienia pod adresem (https://www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl).

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 uPzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020