Suministros - 434015-2020

16/09/2020    S180

Polonia-Bydgoszcz: Ordenadores portátiles

2020/S 180-434015

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Dirección postal: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Código postal: 85-090
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Zagrodnik
Correo electrónico: przetarg@bg.policja.gov.pl
Teléfono: +48 47751-53-21
Fax: +48 47751-53-19

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: administracja rządowa terenowa
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Número de referencia: SZPiFP-104-20
II.1.2)Código CPV principal
30213100 Ordenadores portátiles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Kody CPV: 30213100-6, 30237270-2, 30232000-4, 30234000-8, 48300000-1.

2. Zamówienie obejmuje 5 zadań, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

— zadanie nr 1 – dostawa komputera przenośnego typu laptop z oprogramowaniem systemowym w ilości 3 sztuk,

— zadanie nr 2 – dostawa sprzętu peryferyjnego – drukarki laserowej monochromatycznej A4, laser, mono w ilości 124 sztuk,

— zadanie nr 3 – dostawa sprzętu peryferyjnego – urządzenia wielofunkcyjnego A4 z automatycznym podajnikiem laser, kolor w ilości 3 sztuk,

— zadanie nr 4 – dostawa nośników do przechowywania danych w ilości 372 sztuk,

— zadanie nr 5 – dostawa oprogramowania biurowego w ilości 2 sztuk.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa komputera przenośnego typu laptop z oprogramowaniem systemowym

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30237270 Maletines para ordenadores portátiles
30213100 Ordenadores portátiles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP, ul. Iławska 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego typu laptop z oprogramowaniem systemowym w ilości 3 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wydajność sprzętu / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: Warunki gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Ponderación: 13
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MR z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu peryferyjnego – drukarki laserowej monochromatycznej A4, laser, mono

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232000 Periféricos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP, ul. Iławska 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu peryferyjnego – drukarki laserowej monochromatycznej A4, laser, mono w ilości 124 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii elektrycznej / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: Warunki gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Ponderación: 13
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MR z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu peryferyjnego – urządzenia wielofunkcyjnego A4 z automatycznym podajnikiem laser, kolor

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232000 Periféricos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP, ul. Iławska 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu peryferyjnego – urządzenia wielofunkcyjnego A4 z automatycznym podajnikiem laser, kolor w ilości 3 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii elektrycznej / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: Warunki gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji naprawy gwarancyjnej / Ponderación: 13
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MR z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa nośników do przechowywania danych

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30234000 Soportes de almacenamiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP, ul. Iławska 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nośników do przechowywania danych w ilości 372 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MR z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa oprogramowania biurowego

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48300000 Paquetes de software de creación de documentos, dibujo, tratamiento de imágenes, planificación y productividad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki KWP, ul. Iławska 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania biurowego w ilości 2 sztuk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Pomoc techniczna / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MR z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Nie dotyczy (Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/10/2020
Hora local: 09:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcia ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 864,50 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt cztery złote i 50/100).

W przypadku składania oferty na poszczególne zadania wadium wynosi:

— dla zadania nr 1: 170,00 PLN (sto siedemdziesiąt złotych i 00/100),

— dla zadania nr 2: 1 210,00 PLN (jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych i 00/100),

— dla zadania nr 3: 107,00 PLN (sto siedem złotych i 00/100),

— dla zadania nr 4: 345,00 PLN (trzysta czterdzieści pięć złotych i 00/100),

— dla zadania nr 5: 32,50 PLN (trzydzieści dwa złote i 50/100).

Pozostałe wymagania dotyczące wadium zgodnie z rozdz. IX SIWZ.

2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej ustawą).

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

7. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–7 ustawy.

8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1) oświadczenie wstępne w formie „Jednolitego dokumentu” zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 1 SIWZ;

2) pełnomocnictwo zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2 SIWZ (jeśli dotyczy); oraz

3) pozostałe dokumenty określone w SIWZ.

9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie złożyć: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: oświadczenia lub dokumenty o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

10. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów składa dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w § 7 rozporządzenia.

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mające j miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia składa dokument, o którym mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

13. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert (sekcja IV.2.6 ogłoszenia).

14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

15. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej pod adresem profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań UZP
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2020