Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 434039-2016

09/12/2016    S238

Magyarország-Budapest: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2016/S 238-434039

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Cibulka Zita
E-mail: cibulka.zita@mav-start.hu
Telefon: +36 306036526
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav-start.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás villamos motorvonatok beszerzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás 40 db nagykapacitású, minimum 600 ülőhellyel rendelkező villamos motorvonatok szállítására, üzembe helyezésére, illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika, üzemeltetési készlet) teljesítésére a Közbeszerzési Dokumentumokban és az annak részét képező szerződéstervezetben (keretmegállapodásban), valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint, a MÁV-Start Zrt. részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80590000 Oktatási szolgáltatások
22472000 Használati utasítás, üzemeltetési leírás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás 40 db nagykapacitású, minimum 600 ülőhellyel rendelkező villamos motorvonatok szállítására, üzembe helyezésére, illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika, üzemeltetési készlet) teljesítésére a Közbeszerzési Dokumentumokban és az annak részét képező szerződéstervezetben (keretmegállapodásban), valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint, a MÁV-Start Zrt. részére. Ajánlatkérőt a keretmegállapodás alapján „lehívási”, azaz esti szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség nem terheli, azonban Ajánlatkérő vállalja, hogy amennyiben írásbeli konzultációt folytat le, a megkötendő Első Eseti Szerződésben legalább 10 db motorvonat leszállítását rendeli meg, mely mennyiség mellett a keretmegállapodás szerinti, a motorvonatok üzembe helyezéséhez és közlekedtetéséhez kapcsolódó egyes szolgáltatások (pl. dokumentáció átadása, oktatások, képzések, üzemeltetési készlet leszállítása) is teljesítendők. A későbbi konzultációk eredményeként kötendő további Eseti Szerződések kapcsán Ajánlatkérő vállalja, hogy Eseti Szerződésenként legalább 3 db motorvonat leszállítását rendeli meg azzal, hogy ezen Eseti Szerződések alapján már számos (jellegénél fogva újra nem leszállítandó) kapcsolódó szolgáltatás teljesítésére már nem kell, hogy sor kerüljön.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Fajlagos teljesítmény (A motorvonatok kerék kerületén kifejthető legnagyobb vontatási teljesítményének és üzemkész, üres tömegének hányadosa; (kW/t) / Súlyszám: 130
Minőségi kritérium - Név: Általános jótállás ideje (hónap) / Súlyszám: 100
Minőségi kritérium - Név: A jármű szinkronüzemre való alkalmassága (igen/nem) / Súlyszám: 170
Ár - Súlyszám: 600
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 96
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15 és/vagy egyéb támogatási forrás(ok).
II.2.14)További információk

A beszerzés nem bontható részekre, a leszállítandó motorvonatok műszakilag egy egységet,önálló terméket képeznek. Az alkatrészeket a gyártó közreműködése nélkül nem lehet beépíteni a járművekbe,garanciális problémát jelentene.

A 40 db motorvonat egységes flottát képez, üzemeltetési, karbantartási szempontból, fajlagos beszerzési ár tekintetében kedvezőbb, mint több különböző járműtípus beszerzése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ában meghatározottak szerint kell benyújtania,

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ában foglaltak szerint kell benyújtania.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-14. §-aira és 16. §-ára.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó-és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást,

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó-és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását.

Ajánlatkérő a kizáró okok kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.

Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott nyilatkozatoknak a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.

P/1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Az Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében részletes adatok megadását kéri az ajánlattevőtől, az egyszerű nyilatkozatot nem fogadja el.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8),valamint (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) amennyiben:

P/1. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a teljes- általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 100 000 000 EUR-t.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő -nyilatkozatot, dokumentumot.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 év alatt (azaz előző 72 hónapban) teljesített, összesen legalább 5 db, egyenként minimálisan 450 ülőhelyes, de az ütközők közötti (teljes) vonathosszra számítva fajlagosan legalább 3,5 ülőhely/méter kapacitású, váltakozó áramú, normál nyomtávú (1435 mm) villamos motorvonat leszállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referencia munkáinak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél neve,

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (e-mail és/vagy telefonszám és/vagy faxszám),

— a teljesítés ideje (év/hó/nap) (teljesítés ideje alatt e tekintetben ajánlatkérő a hatósági üzembehelyezési engedély kiállításának napját érti),

— a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés, ideértve különösen a normál nyomtávra és a váltakozó áramra történő utalást),

— a szerződés mennyisége (db),

— ülőhelyek száma,

— ütközők közötti (teljes) vonathossz (2 tizedesjegy pontossággal; amennyiben az érték 2 tizedes jegynél több tizedes jegyet tartalmaz ajánlatkérő a matematika szabályai szerinti kerekítést alkalmazza),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,

— ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy azok befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzanak, és teljes egészében a vizsgált időszakra essen.

Az Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében részletes adatok megadását kéri az ajánlattevőtől, az egyszerű nyilatkozatot nem fogadja el.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik:

M/1. Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam, vagy a Svájci Államszövetség területén működő vasútvállalat(ok) részére, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 év alatt (azaz előző 72 hónapban) teljesített, összesen legalább 5 db, egyenként minimálisan 450 ülőhelyes, de az ütközők közötti (teljes) vonathosszra számítva fajlagosan legalább 3,5 ülőhely/méter kapacitású, váltakozó áramú, normál nyomtávú (1 435 mm) villamos motorvonat leszállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.

A fajlagos ülőhelyre vonatkozó hányados kiszámításánál ajánlatkérő kerekítési szabályokat nem alkalmaz, így az ülőhely és a vonathossz hányadosa abban az esetben megfelelő, amennyiben az kerekítési szabályok nélkül is eléri a 3,5-es elvárt értéket.

Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel is teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítését késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint jótállás, továbbá előleg-visszafizetési biztosíték, teljesítési és jólteljesítési biztosítékhoz köti.

A szerződést biztosító mellékötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet (keretmegállapodás) tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Projektazonosító: IKOP-2.1.0-15, vagy más lehetséges támogatási forrás azzal, hogy az Ajánlatkérő jelen beszerzés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

Finanszírozási forma: tervezetten szállítói finanszírozás.

Támogatási intenzitás: tervezetten 100 %.

A kifizetésekre szállítói finanszírozás esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet is alkalmazandó.

Az ellenérték kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (4)-(6) bekezdése alapján a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik, az eljárás lezárásaként kötött szerződésben foglaltak szerint, figyelembe véve a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § (2) bekezdése és a vonatkozó jogszabályok szerinti előírásokat is.

Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket.

Az ajánlattétel, a szerződés pénzneme EUR, az elszámolás és kifizetés pénzneme HUF.

A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/01/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/01/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. 265. iroda.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt. 54 §-ában foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt 1 500 000 EUR, azaz egymillió ötszázezer euró, ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

2) Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát Közbeszerzési Dokumentumokat, mely tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum mintáját, valamint a további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat.

A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

3) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n. A külső csomagoláson „ Ajánlat – Keretmegállapodás villamos motorvonatok beszerzésére” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (13.1.2017. 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.

4) A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentumokban hivatkozott pontjaiban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

5) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát eredeti példányban az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

6) Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is csatolandó):

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

7) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P/1. és az M/1., alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.

8) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

9) Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás II. részében a legalacsonyabb ár bírálati szempontja szerint értékeli az ajánlatokat.

10) Jelen ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet, a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.

11) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a keretmegállapodás egyedi szerződéseit támogatási forrásból kívánja finanszírozni, amely a jelen felhívás II.2.13. pontjában meghatározottakon kívül lehet egyéb támogatási forrás is a keretmegállapodás hatálya alatt.

12) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként keretmegállapodást kíván kötni a nyertes ajánlattevővel a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltak figyelembe vételével a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

13) Az eljárásba bevont felelős akkreditált szaktanácsadó: Támis Norbert, Lajstromszám: 00109.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/12/2016