Leveringen - 434041-2020

16/09/2020    S180

Polen-Wągrowiec: Aardgas

2020/S 180-434041

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Wągrowiecki
Postadres: ul. Kościuszki 15
Plaats: Wągrowiec
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 62-100
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Trojanowski
E-mail: powiat@wagrowiec.pl
Telefoon: +48 672680500
Fax: +48 672627888

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wagrowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Białośliwie
Postadres: ul. Księdza Kordeckiego 1
Plaats: Białośliwie
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 89-340
Land: Polen
E-mail: ug@bialosliwie.net
Telefoon: +48 672876910
Fax: +48 672875791

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bialosliwie.net

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Chodzieski
Postadres: ul. Kościuszki 15
Plaats: Wągrowiec
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 64-800
Land: Polen
E-mail: starostwo@pro.onet.pl
Telefoon: +48 672827261
Fax: +48 672822469

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.powiat-chodzieski.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Postadres: ul. Rybaki 3
Plaats: Czarnków
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 62-100
Land: Polen
E-mail: powiat@pct.bipst.pl
Telefoon: +48 672530160
Fax: +48 672530161

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto i Gmina Gołańcz
Postadres: ul. dr. P. Kowalika 2
Plaats: Gołańcz
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 62-130
Land: Polen
E-mail: miastoigmina@golancz.pl
Telefoon: +48 672615911
Fax: +48 672615911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.golancz.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Łubowo
Postadres: Łubowo 1
Plaats: Łubowo
NUTS-code: PL414 Koniński
Postcode: 62-260
Land: Polen
E-mail: sekretariat@lubowo.pl
Telefoon: +48 614275920
Fax: +48 614275858

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lubowo.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Margonin
Postadres: ul. Kościuszki 13
Plaats: Margonin
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 64-830
Land: Polen
E-mail: sekretariat@margonin.pl
Telefoon: +48 672846059
Fax: +48 672846068

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.margonin.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasteczko Krajeńskie
Postadres: ul. Dąbrowskiego 16
Plaats: Miasteczko Krajeńskie
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 89-350
Land: Polen
E-mail: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl
Telefoon: +48 672873196
Fax: +48 672873197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.miasteczkokrajenskie.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Wałecki
Postadres: ul. Dąbrowskiego 17
Plaats: Wałcz
NUTS-code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postcode: 78-600
Land: Polen
E-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl
Telefoon: +48 672508451
Fax: +48 672589010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.powiatwalecki.com.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Wierzchowo
Postadres: ul. Długa 29
Plaats: Wierzchowo
NUTS-code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postcode: 78-530
Land: Polen
E-mail: wierzchowo@wierzchowo.pl
Telefoon: +48 943618327
Fax: +48 943618487

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wierzchowo.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Wyrzysk
Postadres: ul. Bydgoska 29
Plaats: Wyrzysk
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 89-300
Land: Polen
E-mail: urzad@wyrzysk.pl
Telefoon: +48 672862400
Fax: +48 672862626

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wyrzysk.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Giżycko
Postadres: ul. Mickiewicza 33
Plaats: Giżycko
NUTS-code: PL623 Ełcki
Postcode: 11-500
Land: Polen
E-mail: ugg@ugg.pl
Telefoon: +48 874299960
Fax: +48 874299976

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ugg.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pozezdrze
Postadres: ul. 1 Maja 1a
Plaats: Pozedrze
NUTS-code: PL623 Ełcki
Postcode: 11-610
Land: Polen
E-mail: ug@pozezdrze.pl
Telefoon: +48 874279006
Fax: +48 874279333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://pozezdrze.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Postadres: ul. Kościuszki 15
Plaats: Wyrzysk
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 89-300
Land: Polen
E-mail: sekretariat@mgokwyrzysk.pl
Telefoon: +48 672862753
Fax: +48 672862753

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mgokwyrzysk.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/wagrowiec
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Postadres: ul. Kościuszki 15
Plaats: Wągrowiec
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 62-100
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Trojanowski
E-mail: kierownikor@wagrowiec.pl
Telefoon: +48 672680530
Fax: +48 672627888

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wagrowiec.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/wagrowiec
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wągrowiecka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022

Referentienummer: OR.272.6.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r., o łącznym prognozowanym wolumenie 40 823 419 kWh do 150 punktów odbioru, z tego:

1) Dostawy w roku 2021 – 21 839 930 kWh

2) Dostawy w roku 2022 – 18 983 489 kWh

Szczegółowy wykaz punktów odbioru stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
65210000 Gasdistributie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL411 Pilski
NUTS-code: PL414 Koniński
NUTS-code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
NUTS-code: PL623 Ełcki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, drawskiego, gnieźnieńskiego, pilskiego, wałeckiego, wągrowieckiego i giżyckiego.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r., o łącznym prognozowanym wolumenie 40 823 419 kWh do 150 punktów odbioru, z tego:

1) Dostawy w roku 2021 – 21 839 930 kWh

2) Dostawy w roku 2022 – 18 983 489 kWh

Szczegółowy wykaz punktów odbioru stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 11,4 dla szacowanej łącznej ilości 3 581 063 m3.

2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla Zamawiających (odbiorców gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.

3. Standardy jakościowe

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą przesyłu.

Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD.

Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Polskie Normy.

4. Dostawy gazu ziemnego realizowane będą w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r., z zastrzeżeniem że do punktów odbioru Miasta i Gminy Gołańcz, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku oraz Gminy Wyrzysk dostawy realizowane będą do 31.12.2021r.

5. Okresy rozliczeniowe wynikają z Taryfy na świadczenie usług dystrybucji, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

6. Paliwo gazowe dostarczane będzie do punktów odbioru gazu szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

7. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące kalendarzowe, moce umowne w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.

8. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do:

1) zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiających (odbiorców) umów kompleksowych właściwemu OSD w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) reprezentowania Zamawiających (odbiorców) przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy.

9.Zamawiający wraz z zawarciem umowy udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia w sprawie całkowitego/częściowego rozwiązania obecnie obowiązujących umów.

10. Obecnie dostawy paliwa gazowego realizowane są przez podmioty opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis znajduje się pod wykazami punktów poszczególnych Zamawiających.

11. W Załączniku nr 1 do SIWZ kolumna „Zmiana sprzedawcy” wskazano w odniesieniu do których zmiana sprzedawcy nastąpi:

— po raz pierwszy – obecnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia – okres wypowiedzenia 1 miesiąc, wypowiedzenie zostanie złożone przez Zamawiających (odbiorców) ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostawa (Załącznik nr 1 do SIWZ, kolumna „Okres dostaw”),

— po raz kolejny – obecnie obowiązujące umowy wygasną (nie wymagają wypowiedzenia) z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw gazu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wagrowiec.

2. Ofertę /Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym / oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę ważnej Koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną:

a) Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz

b) Koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej Wykonawca złoży:

a) Ważną Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz

b) Ważną Koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) Oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca posiada ważną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego, uprawniająca Wykonawcę do realizowania dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ).

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VII SIWZ.

5. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bez obowiązku wypełnienia sekcji A, B, C, D.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

1) każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć JEDZ – oświadczenie, które ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

2) każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów 00/100 złotych).

b) posiadanie (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert) przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3.500.000,00 złotych (trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej 3.500.000,00 złotych (trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych).

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży:

a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów 00/100 złotych) oraz

b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3.500.000,00 złotych (trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych)

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 30.000.000 kWh (trzydzieści milionów)

Oraz

b) dostaw paliwa gazowego do co najmniej 100 (stu) punktów odbioru

Przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te zostały zrealizowane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw paliwa gazowego:

a) dostaw o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 30.000.000 kWh (trzydzieści milionów),

Oraz

b) dostaw do co najmniej 100 (stu) punktów odbioru

Przy czym Zamawiający nie określa w ramach ilu umów dostawy te zostały zrealizowane.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, Zamawiający uwzględni wartość tej części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 4 – Istotne postanowienia umowy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści Umowy dodatkowych zapisów, w szczególności zapisów wymaganych przez OSD, przy czym ostateczna treść Umowy musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że nie wyrazi zgody na wprowadzenie do Umowy zapisów nakładających na Zamawiającego (odbiorcę) dodatkowe obciążenia finansowe.

2. Faktury wykonawca wystawiać będzie odrębnie dla każdego punktu odbioru.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego, a następnie faktur rozliczeniowych wystawianych na koniec okresu rozliczeniowego na podstawie danych o ilości pobranego paliwa gazowego.

4. W Załączniku nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nabywca” oraz „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)” wskazano Nabywców oraz dane adresowe do przesyłania faktur, które wskazane zostaną również w Umowie (Załączniku do Umowy).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, sala 110.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 180.000,00 zł (słownie złotych: stu osiemdziesięciu tysięcy 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu –- zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,

Oraz bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert),

8) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 1-7 wykonawca składa na wezwanie zamawiającego.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 8 wykonawca przekazuje zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp).

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020