Supplies - 434070-2020

16/09/2020    S180

Czechia-Olomouc: Diagnostic agents

2020/S 180-434070

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultní nemocnice Olomouc
National registration number: 00098892
Postal address: I. P. Pavlova 185/6
Town: Olomouc
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 779 00
Country: Czechia
Contact person: Ing. Pavel Dočkal
E-mail: zakazky@fnol.cz
Telephone: +420 588443138
Fax: +420 585413841

Internet address(es):

Main address: http://www.fnol.cz

Address of the buyer profile: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vyšetření krevního obrazu s výpůjčkou hematologického analyzátoru

Reference number: VZ-2020-000894
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro rutinní hematologická stanovení a současně výpůjčka automatického analytického systému.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 800 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Main site or place of performance:

Fakultní nemocnice Olomouc

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro rutinní hematologická stanovení a současně výpůjčka automatického analytického systému.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 800 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Splnění technických kvalifikačních kritérií podle § 79 odst. 2 písm. b) prokáže dodavatel, který předloží seznam významných dodávek formou čestného prohlášení. Realizace těchto dodávek nesmí být starší tří let před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel uvede do čestného prohlášení finanční objem plnění, dobu poskytnutí a identifikaci objednatele.

Zadavatel požaduje doložení realizace alespoň tří (3) obdobných zakázek s minimálním finančním objemem plnění ve výši 1,0 milionu CZK bez DPH za rok. Obdobnou zakázkou se rozumí dodávka reagencií pro vyšetření krve.

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele (originál, ověřená kopie, prostá kopie či scan čestného prohlášení). Dodavatel povinně využije vzor čestného prohlášení, který je uvedený v příloze č. 8 zadávací dokumentace.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/10/2020
Local time: 10:05
Place:

Elektronicky

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jelikož mohou být podány pouze elektronické nabídky, nebude zadavatel provádět otevírání nabídek veřejně.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/09/2020