Lieferungen - 434077-2020

16/09/2020    S180

Tschechien-Prag: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 180-434077

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nationale Identifikationsnummer: 00551023
Postanschrift: Na Poříčním právu 1/376
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 128 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Kristína Hnilicová
E-Mail: kristina.hnilicova@mpsv.cz

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.mpsv.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup zdravotnických obličejových masek (roušek) pro potřeby resortu MPSV

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou osobní ochranné prostředky, konkrétně jednorázové zdravotnické obličejové masky (roušky).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 35 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky. Podrobná specifikace místa plnění, resp. míst plnění, je uvedena v příloze č. 2 závazného vzoru návrhu rámcové dohody - Seznam míst plnění.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadáním veřejné zakázky budou naplněny potřeby resortu práce a sociálních věcí spočívající v zajištění ochrany pracovníků jednotlivých resortních organizací, nezbytné pro účely ochrany veřejného zdraví v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena v CZK vč. DPH / Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Více viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Centrální zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace kupujícího.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel splňuje toto kritérium kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl alespoň 2 významné dodávky, jejichž předmět byl obdobný předmětu veřejné zakázky. Předmětem dodávky „obdobné předmětu veřejné zakázky“ se rozumí dodávka zdravotnických obličejových masek, konkrétně jednorázových roušek, a to o min. finančním objemu 300 000 CZK bez DPH za každou významnou dodávku.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Vybraný dodavatel je povinen centrálnímu zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit doklady prokazující kvalifikaci dle kap. 7 zadávací dokumentace, resp. Přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace.

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen předložit centrálnímu zadavateli na písemnou výzvu údaje a doklady ve vztahu ke skutečnému majiteli dle § 122 odst. 5 ZZVZ, pokud tyto údaje centrální zadavatel nezíská z registru ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Centrální zadavatel si v souladu s § 104 ZZVZ vyhrazuje jako podmínku pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky předložení vzorku či vzorků Zboží, které je předmětem veřejné zakázky. Blíže viz kap. 11 zadávací dokumentace.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/10/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/10/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Sídlo centrálního zadavatele

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné. Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční v sídle centrálního zadavatele bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

MPSV plní ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ funkci centrálního zadavatele pro státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a veřejné výzkumné instituce v působnosti resortu práce a sociálních věcí, a to na základě Smlouvy o resortním společném nákupu, uzavřené mezi Centrálním zadavatelem a následujícími resortními organizacemi:

— Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963,

— Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO: 72496991,

— Česká republika – Státní úřad inspekce práce, IČO: 75046962,

— Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, IČO: 00025402,

— Technická inspekce České republiky, IČO: 00638919,

— Centrum sociálních služeb Tloskov, IČO: 00640841,

— Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, IČO: 00411949,

— Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, IČO: 13693131,

— Centrum Kociánka, IČO: 00093378,

— Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO: 70630551,

— Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., IČO: 45773009,

— Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., IČO: 00025950.

Centrální zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem, a to na dobu určitou do 31.12.2021 či do vyčerpání finančního limitu ve výši 35 000 000 CZK bez DPH, a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve. K uzavírání jednotlivých smluv na základě rámcové dohody (dílčích smluv) bude docházet způsobem uvedeným v rámcové dohodě, tj. na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dílčí objednávka) a písemného potvrzení této výzvy vybraným dodavatelem.

Dodávky budou realizovány dle aktuálních potřeb centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů s tím, že min. objednávka je 1 000 ks Zboží.

Doba dodání: 1 000 ks až 100 000 ks - do max. 10 kalendářních dnů

Více než 100 000 ks - do max. 20 kalendářních dnů.

Centrální zadavatel uvádí, že maximální přípustnou jednotkovou nabídkovou cenou je 10 CZK vč. DPH. V případě, že dodavatel nabídne cenu za 1 ks Zboží vyšší než 10 CZK vč. DPH může být centrálním zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

Centrální zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel po celou dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti na základě rámcové dohody s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 5 000 000 CZK.

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ centrální zadavatel požaduje, aby dodavatel specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 28 odst. 1. písm. g) ZZVZ) a kontaktní údaje každého poddodavatele, který je mu v době podání nabídky znám.

Vybraný dodavatel je povinen centrálnímu zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit před podpisem rámcové dohody 1 vzorek od každého typu Zboží, které má dodavatel v úmyslu v rámci plnění veřejné zakázky dodávat (za předpokladu, že dodavatel bude během plnění veřejné zakázky dodávat více druhů Zboží s ohledem na dostupnost Zboží na trhu), a které budou odpovídat technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 závazného vzoru návrhu rámcové dohody - Specifikace Zboží. V případě změny dodávaného Zboží v průběhu plnění veřejné zakázky (tj. během trvání smluvního vztahu založeného rámcovou dohodou), kdy by mělo být předmětem dodávky na základě uzavírané dílčí smlouvy Zboží, jehož vzorek nebyl odsouhlasen centrálním zadavatelem před uzavřením rámcové dohody viz výše, je dodavatel povinen předložit příslušný vzorek Zboží k odsouhlasení kupujícímu, který je smluvní stranou konkrétní dílčí smlouvy, na základě které má být dané Zboží dodáno, a to před samotným uzavřením dílčí smlouvy.

Centrální zadavatel oznamuje, že pro účely zajištění naléhavé potřeby nákupu Zboží, které je předmětem centrální veřejné zakázky, má v úmyslu v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup jednorázových zdravotnických obličejových masek (roušek).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020