Lieferungen - 434082-2020

16/09/2020    S180

Hrvatska-Čakovec: Vozila za skupljanje otpada

2020/S 180-434082

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GKP Čakom d.o.o. Mihovljan
Nacionalni registracijski broj: 14001865632
Poštanska adresa: Mihovljanska 10, Mihovljan
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marko Fodor, dipl. oec.
E-pošta: marko.fodor@cakom.hr
Telefon: +385 40372423
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cakom.hr
Adresa profila kupca: www.cakom.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0032934
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)

Referentni broj: VV-02/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144511 Vozila za skupljanje otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su 2 nova komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada) prema detaljnom opisu u prilogu V. „Tehničke specifikacije“ koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 349 075.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144511 Vozila za skupljanje otpada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR046 Međimurska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke vozila je sjedište naručitelja GKP Čakom d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, HR-40000 Čakovec.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su 2 nova komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada) prema detaljnom opisu u prilogu V. „Tehničke specifikacije“ koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok (JP + JN) / Ponder: 10,0
Cijena - Ponder: 90,0
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 349 075.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 100
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se vodi za potrebe projekta KK.06.3.1.18.0002. Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada), prijavljenog u sklopu poziva Nabava komunalnih vozila za odvojeno.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/10/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/10/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Mjesto otvaranja ponuda je u prostorijama GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, Čakovec.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/09/2020