Diensten - 434087-2018

05/10/2018    S192

België-Brussel: Software en informatiesystemen

2018/S 192-434087

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Radio-télévision belge de la communauté francaise
Nationaal identificatienummer: 0223.459.690_21606
Postadres: Boulevard A. Reyers 52
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1044
Land: België
Contactpersoon: RTBF — Direction financière — Cellule marchés publics — Bte BRR024 —11M20
E-mail: marchespublics@rtbf.be
Telefoon: +32 27374208
Fax: +32 27372865

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rtbf.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321768

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Audiovisuel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Services de support et maintenance pour logiciels et matériels pour le réseau et les médias RTBF

Referentienummer: RTBF-POE2017.199-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Environnement matériel et logiciel de diffusion et de post production

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Il sera reconduit tacitement au minimum 1 fois pour une durée d’un an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serveurs IPAM DNS/DHCP – Efficient IP

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Il sera reconduit tacitement au minimum 1 fois pour une durée d’un an.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/10/2018