Leveringen - 434146-2020

16/09/2020    S180

Spanje-Dos Hermanas: Elektriciteit

2020/S 180-434146

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
Nationaal identificatienummer: P4103800A
Postadres: Plaza de la Constitución, 1
Plaats: Dos Hermanas
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41701
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
E-mail: contratacion@doshermanas.es
Telefoon: +34 954919500
Fax: +34 954919525

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nOlHuAbuSqgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas

Referentienummer: 01/2020/CON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de energía eléctrica del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 809 917.36 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se establece una prórroga por el ayuntamiento de un año, por lo que la duración prevista del contrato no podrá exceder de dos años.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 035-082276
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01/2020/CON
Benaming:

Suministro de energía eléctrica del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nexus Energía, S. A.
Nationaal identificatienummer: A62332580
Postadres: C/ Consell de Cent, 42
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08014
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 809 917.36 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 809 917.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Plaats: Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020