Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 434167-2018

05/10/2018    S192

Česká republika-Brno: Služby související s likvidací odpadů a odpady

2018/S 192-434167

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
Národní identifikační číslo: 65269705
Poštovní adresa: Jihlavská 20
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 625 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Milan Koškovský, referent Odboru investičních činností
E-mail: koskovsky.milan@fnbrno.cz
Tel.: +420 603835736
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.fnbrno.cz
Adresa profilu zadavatele: http://ezak.fnbrno.cz
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://ezak.fnbrno.cz
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Ikis, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 63485290
Poštovní adresa: Kaštanová 496/123a
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 620 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martin Šimek
E-mail: ikis@ikis.cz
Tel.: +420 539002898
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ezak.fnbrno.cz
Adresa profilu zadavatele: http://ezak.fnbrno.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: http://ezak.fnbrno.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Sběru, svoz a likvidaci odpadů ve FN Brno

II.1.2)Hlavní kód CPV
90500000 Služby související s likvidací odpadů a odpady
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy zajišťující úplný, řádný a bezvadný sběr, svoz a likvidaci odpadů ve FN Brno v rozsahu a za podmínek ve smlouvě sjednaných.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 53 660 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90500000 Služby související s likvidací odpadů a odpady
66514110 Pojištění motorových vozidel
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika, Brno, okres Brno-město, kód ZUJ 582786, kód NUTS CZ0642582786 a územní platnost pojištění uvedená ve smlouvě.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy zajišťující úplný, řádný a bezvadný sběr, svoz a likvidaci odpadů ve FN Brno v rozsahu a za podmínek ve smlouvě sjednaných.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalifikace a zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění této veřejné zakázky – členů realizačního týmu. / Váha: 20
Kritérium nákladů - Název: Nabídková cena – celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH. / Váha: 80
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 53 660 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 999
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty. Výše jistoty je stanovena na částku 1 000 000 CZK.

Pro složení peněžní jistoty zadavatel poskytuje tyto informace:

— účet pro složení peněžní jistoty: 71234621/0710,

— variabilní symbol platby: IČ dodavatele

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky – tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živností:

• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;

• Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zahrnující Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/11/2018
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/11/2018
Místní čas: 14:00
Místo:

Elektronický nástroj

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ve smlouvě sjednanou.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v CZK bez DPH činí 41 280 000 CZK.

Předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění podle § 100 odstavec (3) Zákona v Kč bez DPH činí 12 380 000 CZK.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky v CZK bez DPH činí 53 660 000 CZK.

Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se koná pro všechny dodavatele společně dne 22.10.2018 od 10:00 hodin. Sraz účastníků bude v recepci v přízemí budovy L, Pracovišti medicíny dospělého věku na adrese Jihlavská 20, 625 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

Z kapacitních důvodů se mohou prohlídky místa plnění zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci každého z dodavatelů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/10/2018