Roba - 434252-2020

16/09/2020    S180

Hrvatska-Zagreb: Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova

2020/S 180-434252

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za fiziku
Nacionalni registracijski broj: 77627408491
Poštanska adresa: Bijenička cesta 46
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirta Herak
E-pošta: mirta@ifs.hr
Telefon: +385 14698816
Telefaks: +385 14698890
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ifs.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Postrojenje za ukapljivanje-recikliranje helija

Referentni broj: VV-06/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
42511200 Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija, po grupama, Grupa I. Postrojenje za ukapljivanje helija, Grupa III. Transportne posude za tekući helij, Grupa V. Baterije za skladištenje plina helija pod tlakom, Grupa VI. Stacionarni spremnik za tekući dušik, Grupa VII. Sustav za hlađenje

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 7 482 758.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Postrojenje za ukapljivanje helija

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
42511200 Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe I. je postrojenje za ukapljivanje helija, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa I. Nabava predmeta iz Grupe I. uključuje isporuku opreme i odgovarajuće tehničke dokumentacije i korisničkih priručnika na hrvatskom i /ili engleskom jeziku do lokacije na adresi sjedišta Naručitelja kao i instalaciju i puštanje u rad opreme, obuku korisnika te jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Servis postrojenja / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Transportne posude za tekući helij

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44612000 Posude za ukapljeni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe III. su transportne posude za tekući helij, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa III. Nabava predmeta iz Grupe III. uključuje isporuku opreme i jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Baterije za skladištenje plina helija pod tlakom

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44612100 Plinske boce
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe V. su baterije za skladištenje plina helija pod tlakom, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa V. Nabava predmeta iz Grupe V. uključuje isporuku opreme i jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Stacionarni spremnik za tekući dušik

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44612000 Posude za ukapljeni plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe VI. je stacionarni spremnik za tekući dušik, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa VI. Nabava predmeta iz Grupe VI. uključuje isporuku opreme i jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Sustav za hlađenje

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31141000 Hladnjaci vode
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Isporuka predmeta nabave vršiti će se na lokaciji Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave iz Grupe VII. je sustav za hlađenje, sukladno tehničkoj specifikaciji u Dodatku II - Tehničke specifikacije - Grupa VII. Nabava predmeta iz Grupe VII. uključuje isporuku opreme i odgovarajuće tehničke dokumentacije i korisničkih priručnika na hrvatskom i /ili engleskom jeziku jeziku do lokacije na adresi sjedišta Naručitelja kao i instalaciju i puštanje u rad opreme te jamstveni rok.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF), KK.01.1.1.02.0012 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 004-004227
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
17/08/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Vorbuchner GmbH & Co. KG
Nacionalni registracijski broj: DE815156855
Poštanska adresa: Oberaign 8
Mjesto: Kirchweidach
NUTS kod: DE DEUTSCHLAND
Poštanski broj: 84558
Država: Njemačka
E-pošta: info@vorbuchner.com
Telefon: +49 86239855080
Telefaks: +49 86239855089
Internetska adresa: www.vorbuchner.com
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 9 559 897.51 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 7 482 758.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 5
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/09/2020