Lieferungen - 434256-2020

16/09/2020    S180

România-Bucureşti: Echipament de recunoaştere optică a caracterelor

2020/S 180-434256

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Număr naţional de înregistrare: 4267230
Adresă: Str. Independenţei nr. 323A
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060044
Țară: România
Persoană de contact: Monica Lisette Păun
E-mail: achizitii.publice@stsnet.ro
Telefon: +40 212022351
Fax: +40 212222134
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.stsnet.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare echipamente de recunoaștere optică cu stylus

Număr de referinţă: 4267230_2019_PAAPD1125039
II.1.2)Cod CPV principal
30216120 Echipament de recunoaştere optică a caracterelor
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se vor achiziţiona echipamente de recunoastere optica cu stylus, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin Serviciului de Telecomunicații Speciale.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 21 877 600.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul achiziţiei: echipamente de recunoastere optica cu stylus.

Cantitati estimate: pe durata acordului-cadru: minimum 4 000 cpl.-maximum 50 000 cpl.

Cantităţile de produse menţionate anterior sunt estimate, cantităţile efectiv achiziționate urmând fi mai mici sau mai mari în funcţie de nevoile concrete ale instituţiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi creditele bugetare alocate cu această destinaţie.

Cantităţi estimate de echipamente de recunoastere optica cu stylus ce pot face obiectul celui mai mare contract subsecvent: minimum 500 cpl.-maximum 20 000 cpl.

In situatia in care pe durata de valabilitate a acordului-cadru, produsele ce fac obiectul achizitiei nu se mai fabrica, contractantul este obligat sa asigure livrarea unor produse superioare calitativ care vor indeplini cel putin cerintele functionale initial indeplinite si care vor fi aprobate de catre autoritatea contractanta, cu mentinerea pretului din acordul-cadru.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Finantarea contractelor subsecvente se va putea realiza, dupa caz, astfel:

— prin asigurarea finantarii de la bugetul de stat;

— prin asigurarea finantarii atat din fonduri externe nerambursabile, cat si de la bugetul de stat.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 029-066570
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 296326
Titlu:

Acord-cadru de refurnizare echipamente de recunoaștere optică cu stylus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Gersim Impex
Număr naţional de înregistrare: RO15050490
Adresă: Str. Orzari nr. 10, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021553
Țară: România
E-mail: dan.stefanescu@gsm.ro
Telefon: +40 213264850
Fax: +40 213264851
Adresă internet: www.gsm.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 134 500 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 133 400 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 133 400 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 296328
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 de furnizare echipamente de recunoaștere optică cu stylus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Gersim Impex
Număr naţional de înregistrare: RO15050490
Adresă: Str. Orzari nr. 10, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021553
Țară: România
E-mail: dan.stefanescu@gsm.ro
Telefon: +40 213264850
Fax: +40 213264851
Adresă internet: www.gsm.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 134 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 543 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 298570
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 de furnizare echipamente de recunoaștere optică cu stylus

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Gersim Impex
Număr naţional de înregistrare: RO15050490
Adresă: Str. Orzari nr. 10, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021553
Țară: România
E-mail: dan.stefanescu@gsm.ro
Telefon: +40 213264850
Fax: +40 213264851
Adresă internet: www.gsm.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 134 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 334 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia achiziţii publice
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 323A
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 060044
Țară: România
E-mail: achizitii.publice@sts.ro
Telefon: +40 212022305
Adresă internet: www.sts.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/09/2020