Lieferungen - 434269-2020

16/09/2020    S180

Polen-Krakau: Diverse Computerausrüstungen

2020/S 180-434269

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 675-000-21-18
Postanschrift: al. Mickiewicza 21
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Młynarczyk
E-Mail: maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.urk.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, zewnętrznych i wewnętrznych części komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-291-204/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30236000 Diverse Computerausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, zewnętrznych i wewnętrznych części komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, a także w załączniku nr 2.1 do SIWZ pn. „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, które zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: (https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 340 020.20 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji sukcesywnych dostaw sprzętu, będą jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, zewnętrznych i wewnętrznych części komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie. Szczegółowy wykaz sprzętu, który zamawiający zamierza kupić od wykonawcy, znajduje się w załączniku nr 2.1 do SIWZ, tj. „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”, który został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: (https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html).

Ponadto:

1. Termin dostawy sprzętu – maksymalnie do 5 dni roboczych od daty złożenia zlecenia w systemie internetowym zamawiającego, o którym mowa w SIWZ.

2. Wymagany okres gwarancji:

a) 36 miesięcy na sprzęt komputerowy;

b) 24 miesięcy na części komputerowe zewnętrzne i wewnętrzne.

3. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego:

a) czas naprawy – maksymalnie 14 dni roboczych;

b) czas dostawy nowego sprzętu wynikającego z wykonanych trzech napraw tego samego elementu lub sprzętu lub braku możliwości naprawy, nie dłużej niż 3 dni robocze, liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od wykonawcy;

c) w przypadku naprawy trwającej dłużej niż maksymalnie 14 dni roboczych wykonawca od następnego dnia roboczego na czas naprawy zapewnienia sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany;

d) w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych, wykonawca w 15 dniu wymieni sprzęt na nowy;

e) w przypadku, gdy sprzęt nie będzie już produkowany a tym samym dostępny, wykonawca wymieni sprzęt na nowy, równoważny sprzętowi naprawianemu, wymianę musi zaakceptować zamawiający, wymiana sprzętu nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia;

f) wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych;

g) wykonawcy zabrania się wykonywać jakichkolwiek kopii dysków twardych lub danych cząstkowych;

W trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych sprzętu;

h) w przypadku awarii/uszkodzenia nośnika danych (dysk SSD, HDD) wykonawca dostarczy dysk taki sam lub o parametrach i pojemności nie mniejszej. Zamawiający zastrzega sobie wydanie sprzętu do naprawy bez nośnika danych. W przypadku wymiany nośnika danych (dysk SSD, HDD) uszkodzony nośnik pozostaje u zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej, w miejscu publikacji SIWZ i pozostałych dokumentów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Czas naprawy / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi: platformy ePUAP i miniPortalu.

Kryteria oceny ofert:

1. cena – 60 %,

2. czas naprawy – 10 %,

3. termin dostawy – 10 %,

4. okres gwarancji – 20 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 024-053046
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, zewnętrznych i wewnętrznych części komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MBA System sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5242872114
Postanschrift: ul. Odlewnicza 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-231
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 340 020.20 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 340 020.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Wadium

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia, składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

1. wykaz dostaw + dowody potwierdzające (np. referencje),

2. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

6. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

7. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

9. potwierdzone za zgodność z oryginałem foldery/katalogi/karty producenta, a w przypadku ich braku – inne dokumenty, bądź oświadczenia wykonawcy, potwierdzające, że oferowane przedmioty zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

III. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. formularz ofertowy,

2. JEDZ,

3. pisemne zobowiązanie podmiotu,

4. pełnomocnictwo.

IV. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem: (https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html) informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

V. Przesłanki wykluczenia z postępowania:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, u którego zachodzi przesłanka do wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

VI. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 lub art. 14 RODO, została określona w rozdziale XIX SIWZ.

VII. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB, procesor Intel IV 2GHz, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows, Mac Os, Linux,

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa,

4) włączona obsługa JavaScript,

5) zainstalowany program Acrobat Reader.

Uwaga! Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: (https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

9. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020