Lieferungen - 434283-2020

16/09/2020    S180

Polska-Limanowa: Autobusy i autokary

2020/S 180-434283

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Limanowa
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 9
Miejscowość: Limanowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-600
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
Tel.: +48 183372054
Faks: +48 183371041
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miasto.limanowa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 5 ekologicznych autobusów w ramach projektu „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej”

Numer referencyjny: SZP.271.1.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
34121000 Autobusy i autokary
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 ekologicznych autobusów z silnikiem czterosuwowym, 6-cylindrowym, rzędowym, spełniającym normę czystości spalin minimum EURO 6 (najnowsza obowiązująca na dzień dostawy wersja) – zasilanym olejem napędowym o mocy nie mniejszej niż 210 kW.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu projektu pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO, WM), oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 ekologicznych autobusów z silnikiem czterosuwowym, 6-cylindrowym, rzędowym, spełniającym normę czystości spalin minimum EURO 6 (najnowsza obowiązująca na dzień dostawy wersja) – zasilanym olejem napędowym o mocy nie mniejszej niż 210 kW.

3) Autobusy winny być wyposażone w urządzenia telematyki transportu, tj.: autobusy winny być wyposażone w urządzenia telematyki transportu, które będą pracować w trybie autonomicznym oraz z uwagi, że Zamawiający przewiduje przeprowadzić kolejne postępowania przetargowe na dostawę systemu SDIP i budowę budynku Dworca, od Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji wymaga się:

a) pełnej współpracy dostawca/producent autobusu z dostawcą systemów zakupionych przez Zamawiającego na dzień dostawy autobusów lub w okresie późniejszym (na etapie udzielonej gwarancji) w zakresie zabudowy i integracji urządzeń oraz systemów i ich uruchomienia, które będą pochodzić od firm trzecich;

b) przekazania kompletnej dokumentacji do dostarczonych urządzeń telematyki transportu (przykładowo: system informacji pasażerskiej, infrastruktura informacyjna (SDIP), system nagłośnieniowy MP3 (SDIP); system zliczania pasażerów; lokalny/wewnętrzny monitoring CCTV itd.), który konieczny będzie do przeprowadzenia integracji z systemem firmy trzeciej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO, WM), oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 105-253327
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa 5 ekologicznych autobusów w ramach projektu „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ABP Bus & Coach Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Kowalska 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 500 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 199 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2020