Leveringen - 434475-2020

16/09/2020    S180

België-Kortrijk: Elektriciteit

2020/S 180-434475

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 138-338885)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Intercommunale Leiedal
Nationaal identificatienummer: 0205.350.681_23521
Postadres: President Kennedypark 10
Plaats: Kortrijk
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8500
Land: België
E-mail: julie.vanmeenen@leiedal.be
Telefoon: +32 56241616

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.leiedal.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381946

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting

Referentienummer: Leiedal-G 59 07 04 samenaankoop elektriciteit-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft als voorwerp de levering van elektrische energie en aanverwante diensten, alsmede het ter beschikking stellen van het nodige vermogen voor de afnamepunten, beschreven door de aanbestedende overheid, volgens de referentieprofielen in het opdrachtdocument.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 138-338885

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De vorige prijstabel in Excel bevatte nog een fout. Dit wordt nu rechtgezet in de nieuwe prijstabel in Excel.