Varor - 434497-2020

16/09/2020    S180

Spanien-Zaragoza: Medicinska förbrukningsartiklar

2020/S 180-434497

Ändringsmeddelande

Ändring av ett kontrakt/en koncession under dess löptid

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Rectorado de la Universidad de Zaragoza
Nationellt registreringsnummer: Q5018001G
Postadress: C/ Pedro Cerbuna, 12
Ort: Zaragoza
Nuts-kod: ES243 Zaragoza
Postnummer: 50009
Land: Spanien
Kontaktperson: Rectorado de la Universidad de Zaragoza
E-post: infocon@unizar.es
Telefon: +34 876553073

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.unizar.es

Upphandlarprofil: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sNw%2BpcyZbs8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Suministro de material fungible de odontología para la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca, desglosado en tres lotes

Referensnummer: 00004-2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lote 2

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Lote 2.

II.2.7)Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Start: 01/05/2018
Slut: 01/05/2020
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 2018-99
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Lote 2

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
28/08/2018
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Desplayte, S. L.
Nationellt registreringsnummer: B50618768
Postadress: Avenida Navarra, 49-51, 9.º B
Ort: Zaragoza
Nuts-kod: ES243 Zaragoza
Postnummer: 50010
Land: Spanien
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (vid tiden för kontraktets ingående;exkl. moms)
Upphandlingens totala värde: 53 100.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Rectorado de la Universidad de Zaragoza
Postadress: C/ Pedro Cerbuna, 12
Ort: Zaragoza
Postnummer: 50009
Land: Spanien
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/09/2020

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1)Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna
VII.1.1)Huvudsaklig CPV-kod
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
VII.1.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
VII.1.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
VII.1.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lote 2.

VII.1.5)Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Start: 01/05/2018
Slut: 01/05/2020
VII.1.6)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 53 100.00 EUR
VII.1.7)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Desplayte, S. L.
Nationellt registreringsnummer: B50618768
Postadress: Avenida Navarra, 49-51, 9.º B
Ort: Zaragoza
Nuts-kod: ES243 Zaragoza
Postnummer: 50010
Land: Spanien
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej
VII.2)Information om ändringarna
VII.2.1)Beskrivning av ändringarna
Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):

Reajustar el precio unitario de algunos productos a las actuales circunstancias del mercado, sacar del acuerdo productos descatalogados y los que no pueden tener un precio cierto en estos momentos como consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

VII.2.2)Skäl till ändring
Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

Reajustar el precio unitario de algunos productos a las actuales circunstancias del mercado, sacar del acuerdo productos descatalogados y los que no pueden tener un precio cierto en estos momentos como consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

VII.2.3)Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)
Värde exkl. moms: 53 100.00 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna
Värde exkl. moms: 53 100.00 EUR