Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 434540-2017

31/10/2017    S209

Duitsland-Stuttgart: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2017/S 209-434540

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG, DB Station & Service AG, DB Energie GmbH – alle vertreten durch die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: DB Netz AG, DB Station & Service AG, DB Energie GmbH – alle vertreten durch die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, Räpplenstr. 17, 70191 Stuttgart; Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 69-265-21939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutschebahn.com
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Projekt Stuttgart-Ulm, Bahnknoten Stuttgart.

Referentienummer: 2016/S 194-350573
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau von ca. 57 km Gesamtstreckenlänge, davon ca. 33 km Tunnel- und Durchlassstrecke (Anzahl der Tunnel und Durchlässe: 16) 18 Brücken, 3 Personenbahnhöfe, ein Abstellbahnhof. Siehe auch „www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de“.

Einzelne Vergabeverfahren sind bereits eingeleitet und/oder abgeschlossen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45236000 Aanbrengen van verharding
45221000 Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bahnknoten Stuttgart.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neubau von ca. 57 km Gesamtstreckenlänge, davon ca. 33 km Tunnel- und Durchlassstrecke (Anzahl der Tunnel und Durchlässe: 16) 18 Brücken, 3 Personenbahnhöfe, ein Abstellbahnhof. Siehe auch „www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de“.

Einzelne Vergabeverfahren sind bereits eingeleitet und/oder abgeschlossen.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Einzelne Vergabeverfahren sind bereits eingeleitet und/oder abgeschlossen.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/10/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union:

Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja.

Angabe der Vorhaben und/oder Programme: Teil des EU-Projektes Nr.17 im Programm der „Transeuropäischen Netze“ (TEN) „Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-Bratislava“,

hier: Abschnitt Stuttgart-Wendlingen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/10/2017