Werken - 434540-2017

31/10/2017    S209

Duitsland-Stuttgart: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2017/S 209-434540

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG, DB Station & Service AG, DB Energie GmbH – alle vertreten durch die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: DB Netz AG, DB Station & Service AG, DB Energie GmbH – alle vertreten durch die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH, Räpplenstr. 17, 70191 Stuttgart; Deutsche Bahn AG – Beschaffung Infrastruktur
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 69-265-21939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutschebahn.com
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Projekt Stuttgart-Ulm, Bahnknoten Stuttgart.

Referentienummer: 2016/S 194-350573
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45236000 Aanbrengen van verharding
45221000 Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/10/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/10/2017