Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 434722-2021

27/08/2021    S166

Poland-Wisła: Household-refuse disposal services

2021/S 166-434722

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wisła
Postal address: Urząd Miejski Plac B. Hoffa 3
Town: Wisła
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-460
Country: Poland
Contact person: Janusz Pezda
E-mail: przetargi@um.wisla.pl
Telephone: +48 33/857-88-50
Fax: +48 33/855-29-95
Internet address(es):
Main address: www.bip.wisla.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://um.wisla.pl/SWZ/2021_odpady2021_2022/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 i 2022

Reference number: RGŚ.271.20.2021.JP
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90511200 Household-refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2021
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane poniżej w ust. 2 ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zapotrzebowanie na usługi będzie większe niż określono w formularzu oferty, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia o ilości określone poniżej, w pkt 3:

2. Minimalne ilości odpadów:

2.1. odpady zmieszane – 959,00 Mg

2.2. odpady segregowane – 1 199,91 Mg

2.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 245,67 Mg

3. Zwiększenie ilości o:

3.1. odpady zmieszane – 1 918,00 Mg

3.2. odpady segregowane – 2 399,82 Mg

3.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 491,34 Mg

4. Łącza maksymalna ilość odpadów:

4.1. odpady zmieszane – 2877,00 Mg

4.2. odpady segregowane – 3599,73 Mg

4.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 737,01 Mg

5. Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

5.1. Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

5.2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, gdy okaże się że zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia jest większe niż to określono w ust 2.

5.3. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w całości lub części, tj. może zlecić odbiór i zagospodarowanie tylko niektórych lub wszystkich rodzajów odpadów, zwiększając ilości tych odpadów wg własnych potrzeb, ale do maksymalnych wartości określonych w ust 4.

6. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

składanie ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2. Posiadają wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach,

Zamawiający nie będzie żądał żadnych dokumentów na potwierdzenie tych warunków

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

dysponowanie co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi typ śmieciarka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych do odbioru odpadów z pojemników (w tym jedna śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe), co najmniej jeden samochód do przewożenia kontenerów, co najmniej 2 sztuki kontenerów do ustawienia na zbiórkę, kontenerami na wyposażenie PSZOK. Zamawiający nie będzie żądał żadnych dokumentów na potwierdzenie tych warunków

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Najważniejsze postanowienia projektu umowy zapisano w załączniku SWZ-3.

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie:

2.1. zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.

2.1.1. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec (m.in. niesprzyjające realizacji przedmiotu zamówienia warunki atmosferyczne – intensywne opady śniegu),

2.1.2. konieczność wstrzymania świadczenia usługi z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,

2.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem przesunięcia terminu związanego z wystąpieniem okoliczności wymienionych w pkt. 2.1,

2.3. zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiana wynagrodzenia:pojawienie się nowszej tec........... ciąg dalszy w rozdziale XXXV SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/09/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/09/2021
Local time: 09:30
Place:

Oferty składane są przez mini portal, po otwarciu na dedykowanej stronie postępowania zostanie zamieszczone zestawienie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

wrzesień 2022

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Tylko obligatoryjne podstawy wykluczenia z art 108 ust 1 ustawy PZP,

Dokumenty składane na wezwanie dotyczące podstaw wykluczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów takich jak KRK, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług polegających na zwiększeniu zakresu lub/i częstotliwości usługi/wydłużenia okresy realizacji usługi na warunkach analogicznych do warunków określonych w dokumentacji (SIWZ z załącznikami) do zamówienia podstawowego o wartość 50% obliczona przy określeniu wartości szacunkowej.

2. Przez usługi podobne Zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:

3.1. zwiększeniu zakresu usługi

3.2. odbiór większej niż zakładano ilości odpadów,

3.3. zwiększeniu częstotliwości poszczególnych usług,

3.4. wydłużenia okresy realizacji usługi na kolejne okresy.

4. Zamówienia dotyczące usług wskazanych w punkcie 3 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy po przeprowadzeniu negocjacji.

5. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na usługi wskazane w pkt 3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przetargowego przez wykonawców.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% ceny ofertowej brutto dla ilości gwarantowanej.

na ofertę składa się formularz Ofertowy;oświadczenie wstępne JEDZ, zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy,

pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy,

dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy,

w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod... reszta w rozdziale VI ust 11 SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/08/2021