Usługi - 434722-2021

27/08/2021    S166

Polska-Wisła: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2021/S 166-434722

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wisła
Adres pocztowy: Urząd Miejski Plac B. Hoffa 3
Miejscowość: Wisła
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-460
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Pezda
E-mail: przetargi@um.wisla.pl
Tel.: +48 33/857-88-50
Faks: +48 33/855-29-95
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wisla.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://um.wisla.pl/SWZ/2021_odpady2021_2022/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2021 i 2022

Numer referencyjny: RGŚ.271.20.2021.JP
II.1.2)Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w części roku 2021 (listopad i grudzień) i w roku 2022 oraz prowadzenie PSZOK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający informuje, iż przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane poniżej w ust. 2 ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zapotrzebowanie na usługi będzie większe niż określono w formularzu oferty, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia o ilości określone poniżej, w pkt 3:

2. Minimalne ilości odpadów:

2.1. odpady zmieszane – 959,00 Mg

2.2. odpady segregowane – 1 199,91 Mg

2.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 245,67 Mg

3. Zwiększenie ilości o:

3.1. odpady zmieszane – 1 918,00 Mg

3.2. odpady segregowane – 2 399,82 Mg

3.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 491,34 Mg

4. Łącza maksymalna ilość odpadów:

4.1. odpady zmieszane – 2877,00 Mg

4.2. odpady segregowane – 3599,73 Mg

4.3. odpady budowlane i rozbiórkowe – 737,01 Mg

5. Okoliczności skorzystania z prawa opcji:

5.1. Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.

5.2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, gdy okaże się że zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia jest większe niż to określono w ust 2.

5.3. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w całości lub części, tj. może zlecić odbiór i zagospodarowanie tylko niektórych lub wszystkich rodzajów odpadów, zwiększając ilości tych odpadów wg własnych potrzeb, ale do maksymalnych wartości określonych w ust 4.

6. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

składanie ofert: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2. Posiadają wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach,

Zamawiający nie będzie żądał żadnych dokumentów na potwierdzenie tych warunków

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

dysponowanie co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi typ śmieciarka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych do odbioru odpadów z pojemników (w tym jedna śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe), co najmniej jeden samochód do przewożenia kontenerów, co najmniej 2 sztuki kontenerów do ustawienia na zbiórkę, kontenerami na wyposażenie PSZOK. Zamawiający nie będzie żądał żadnych dokumentów na potwierdzenie tych warunków

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Najważniejsze postanowienia projektu umowy zapisano w załączniku SWZ-3.

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie:

2.1. zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.

2.1.1. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec (m.in. niesprzyjające realizacji przedmiotu zamówienia warunki atmosferyczne – intensywne opady śniegu),

2.1.2. konieczność wstrzymania świadczenia usługi z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,

2.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem przesunięcia terminu związanego z wystąpieniem okoliczności wymienionych w pkt. 2.1,

2.3. zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiana wynagrodzenia:pojawienie się nowszej tec........... ciąg dalszy w rozdziale XXXV SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Oferty składane są przez mini portal, po otwarciu na dedykowanej stronie postępowania zostanie zamieszczone zestawienie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wrzesień 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Tylko obligatoryjne podstawy wykluczenia z art 108 ust 1 ustawy PZP,

Dokumenty składane na wezwanie dotyczące podstaw wykluczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów takich jak KRK, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług polegających na zwiększeniu zakresu lub/i częstotliwości usługi/wydłużenia okresy realizacji usługi na warunkach analogicznych do warunków określonych w dokumentacji (SIWZ z załącznikami) do zamówienia podstawowego o wartość 50% obliczona przy określeniu wartości szacunkowej.

2. Przez usługi podobne Zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:

3.1. zwiększeniu zakresu usługi

3.2. odbiór większej niż zakładano ilości odpadów,

3.3. zwiększeniu częstotliwości poszczególnych usług,

3.4. wydłużenia okresy realizacji usługi na kolejne okresy.

4. Zamówienia dotyczące usług wskazanych w punkcie 3 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy po przeprowadzeniu negocjacji.

5. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na usługi wskazane w pkt 3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przetargowego przez wykonawców.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% ceny ofertowej brutto dla ilości gwarantowanej.

na ofertę składa się formularz Ofertowy;oświadczenie wstępne JEDZ, zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy,

pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy,

dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy,

w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod... reszta w rozdziale VI ust 11 SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2021