Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 434755-2020

16/09/2020    S180

Romania-Constanța: Snow-clearing services

2020/S 180-434755

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
National registration number: 16054368
Postal address: Prin DRDP Constanța – Str. Prelungirea Traian, fără număr
Town: Constanța
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900714
Country: Romania
Contact person: Departamentul achiziții – Serv. achiziții
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telephone: +40 241581147
Fax: +40 241584371
Internet address(es):
Main address: www.drdpct.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103213
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Întreținere curentă pe timp de iarnă – SDN Constanța – acord-cadru 4 ani – DRDP Constanța

Reference number: 16054368/2020/13AC/CT
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna DRDP-Constanta - SDN Constanta -Acord Cadru - 4 ani.

Valoare maximă acord cadru–56.136.379,90 RON fără TVA

Valoare minimă acord cadru–18.981.501,70 RON fără TVA,

Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente pe an.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 1.920.995,29 RON fără TVA.

Valoare celui mai mare contract subsecvent: 8.392.637,27 RON fără TVA.

Cantitățile minime și maxime aferente Acordului Cadru cât și cantitățile estimate minim si maxim aferent unui contract subsecvent se regăsesc ca Anexe la documentația de atribuire/caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente in fiecare an al acordului cadru.

Cantitatile minime si maxime aferente acordurilor cadru cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietele de sarcini.

A)Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile. B)Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 56 136 379.90 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

DRDP-Constanta - Sectia de Drumuri Nationale Constanta - Drumurile nationale din judetul Constanta

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de intretinere curenta pe timp iarna la Sectia de Drumuri Nationale Constanta.

Activitatea de intretinere pe timp de iarna se va efectua în conformitate cu prevederile „Normativului privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice “ – indicativ AND nr. 525/2013 si consta in:

— răspândirea mecanică a materialelor chimice în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii,

— patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor moderate (viteza vântului sub 30 km/h),

— deszăpezirea mecanică cu autoutilaje specifice,

— degajarea vehiculelor înzăpezite care împiedică acțiunea de deszăpezire de pe platforma drumurilor,

— montarea si demontarea panourilor parazapezi,

— informari operative privind starea drumurilor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Vechimea autoutilajelor folosite in activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, exprimata in număr de ani. / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale". De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz. II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul -"Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt: Ing. Dima Marin -Director General Regional;Ec. David Roxana- Director Economic;Ing. Tudor Gabriela Steliana- Director Adjunct Exploatare; Ing. Radulescu Iulian - Sef Departament Mentenanta;Ing.Mocanu Paul–Sef Serviciu Mentenanta si Plan; Ing.Cojocaru Alina - Serviciul Mentenanta si Plan; ing. Andrei Victoras -Sef Serv. Mecanizare;sing. Dumitrescu Daniel-Serv. Mecanizare;Ing. Calinovschi Nina-sef departament Achizitii; Ing. Chirica Teodora Hrisi- Sef Serv Achizitii; Ec. Stavru Irina Mariana- Serv Achizitii;Ec. Popescu Florentina - Serv Achizitii; Ec. Iorgoveanu Dima Cristi -Serv Achizitii; Tehn. Pantazescu Veronica - Serv Achizitii; Ec. Balbae Oana-Despina –sef serv. Contracte; Cons. Jur. Tisa Adrian Dorin- Sef Departament Juridic; Cons. Jur. Enache Andreea –Sef Compartiment Analiza si Avizare; Ec. Emirali Munever-Sef Serviciu Contabilitate; Ec. Resit Emre - Sef Serviciu Financiar -Salarizare; Ec. Satrapele Doina – Sef compartiment CFP.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract,acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE.

Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.

Nota 5:Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor cerintelor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, conform art.196 (2).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2016, 2017 și 2018 trebuie să fie cel puțin egală cu 4.196.000 RON. Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" -Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara", cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate aceste este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2 Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere(Formular III.2.3/a1), semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu leu/euro pentru anul 2016, 2017 si 2018. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017 si 2018 comunicat de Banca Nationala a Romaniei pe site-ul www.bnr.ro 2016-1euro=4,4908 RON, 2017-1 euro=4,5681 RON si 2018 –euro=4,6535 RON. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5:In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, conform Formular. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE, aferente anilor 2016, 2017 si 2018. Documentele mentionate la pct.c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** servicii similare*** cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit in valoare cumulata de minim: 2.517.000,00 RON; *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.2/2017 (art. 13). ***) Prin servicii similare se înțelege servicii de deszapezire pentru infrastructura de transport rutier. Numarul de contracte prin care ofertantii pot face dovada indeplinirii cerintei nu este limitat.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune (dotare proprie/închiriere/alte forme de punere la dispozitie) de autoutilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea celui mai mare contract subsecvent, conform Anexei 2A a Caietului de sarcini, respectiv: -Utilaj multifuncțional cu tractiune integrala si echipamente -15 buc.; -Tractor de mare capacitate cu echipamente - 11 buc.; -ATB+lama+RSP (4x4, 6x4 sau 8x4) - 43 buc.; -Buldoexcavator min. 0,8 mc cu echipament -11 buc.(la cerere); -Încărcător frontal -11 buc.; -Autoremorcher (la cerere) -1 buc.; -Autoutilitara, 5-7 locuri (transport muncitori) (la cerere)-11 buc.; -Autogreder min. 160 CP (la cerere)-1 buc.; -Automacara min. 40 tone - 1 buc.; Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor utilizate la activitatea de întreținere curentă pe timp de iarnă sunt cele prevăzute în Tabelul 2 din “Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice – Indicativ AND nr. 525/2013".

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE-partea a IV-Conditii de selectie-Sectiunea C –,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: -certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme prestarea respectivelor servicii, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a lor. Certificatele / documentele sunt urmatoarele, fara a se limita, enumerarea nefiind cumulativa: -copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; -recomandari; -procese verbale de receptie; -certificari de buna executie; -certificate constatatoare. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE trebuie sa prezinte ANGAJAMENTUL TERTULUI SUSTINATOR, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri de asociere si acordul de subcontractare, vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE-Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Utilaje, instalatii si echipament tehnic " cu informațiile privind resursele tehnice necesare pentru derularea contractului. Documentele justifcative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi: a) Contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, etc; b) Fișa mijloacelor fixe/obiecte de inventar; c) Fise tehnice sau orice document pentru demonstrarea caracteristicilor tehnice ale mijloacelor auto/utilaje; d) Alte documente care dovedesc îndeplinirea cerinței. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea " Utilaje, instalatii si echipament tehnic ".

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie si clarificari si decizii din cadrul anuntului/ invitatiei de participare, AC urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001. Modalitatea in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departamentul juridic – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța
Postal address: Str. Prelungirea Traian, fără număr
Town: Constanța
Postal code: 900716
Country: Romania
E-mail: net@drdpct.ro
Telephone: +40 241581147
Fax: +40 241584371
Internet address: www.drdpct.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/09/2020