De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 434811-2015

Beknopt weergeven

11/12/2015    S240

België-Brussel: Raamovereenkomst betreffende ondersteuningsactiviteiten met betrekking tot Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20.11.2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG

2015/S 240-434811

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu, SRD.2 — Financiën
Postadres: BU-9 01/005
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: Marktteam
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Raamovereenkomst betreffende ondersteuningsactiviteiten met betrekking tot Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20.11.2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: „Extra muros”.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De algemene doelstelling van de opdracht is het bijstaan van de Commissie bij de verschillende tenuitvoerleggingsfasen van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad. De doelstellingen van de opdracht omvatten meer in het bijzonder:
i. de Commissie bijstaan bij de organisatie van outreachactiviteiten om tijdelijk helpdeskdiensten te verlenen aan vooraf bepaalde landen met een potentieel groot aantal aanvragen van scheepsrecyclinginrichtingen om te worden toegevoegd aan de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen;
ii. de Commissie bijstaan bij de organisatie van workshops gericht op certificerende organen voor scheepsrecyclinginrichtingen (de zogenaamde onafhankelijke verificateurs);
iii. de standpunten verzamelen van belanghebbenden en deskundigen van de lidstaten met betrekking tot de aspecten van de Verordening inzake scheepsrecycling die mogelijk verdere verduidelijking vragen. De ontvangen informatie moet daarna worden verwerkt in ontwerpdocumenten met richtsnoeren;
iv. de Commissie bijstaan bij de evaluatie van aanvragen voor de Europese lijst die worden ingediend door scheepsrecyclinginrichtingen van buiten de EU;
v. inspecties ter plaatse uitvoeren van de op de lijst vermelde inrichtingen, onder toezicht van de Commissie en in samenwerking met de bevoegde instanties van het derde land waar de scheepsrecyclinginrichting zich bevindt.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90700000 Milieuzorgdiensten

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 3 000 000 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Organisatie van het werk. Weging 20
2. Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole. Weging 10
3. Illustratieve taken. Weging 70
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 38-064198 van 24.2.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 088-157970 van 7.5.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: ENV.A.2/FRA/2015/0013/DNV
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
30.11.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: DNV GL AS
Postadres: Veritasveien 1
Plaats: Høvik
Postcode: 1363
Land: Noorwegen

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 3 000 000 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 000 000 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 48
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Opdracht nr: ENV.A.2/FRA/2015/0013/Arcadis
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
30.11.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 8
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Arcadis Belgium nv
Postadres: Koningsstraat 80
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 3 000 000 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 000 000 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 48
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Niet bekend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke overeenkomst, gebruikmaken van de buitengewone onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht), bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten (voor maximaal 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht) die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer aan wie de oorspronkelijke opdracht is gegund.

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2015/S 38-064198 van 24.2.2015 met als titel: „Verordening inzake scheepsrecycling (en Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen)”.

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.3.1.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
1.12.2015