Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 434811-2015

Wyświetl widok skrócony

11/12/2015    S240

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o usługi wsparcia działań realizowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20.11.2013 w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE

2015/S 240-434811

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, SRD.2 — Finanse
Adres pocztowy: BU-9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Umowa ramowa o usługi wsparcia działań realizowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20.11.2013 w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ogólnym celem zamówienia jest zapewnienie Komisji pomocy na różnych etapach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 (rozporządzenia w sprawie recyklingu statków). Do bardziej szczegółowych celów zamówienia zalicza się:
(i) pomoc Komisji przy organizacji działań informacyjnych mających na celu świadczenie usług tymczasowej pomocy w wybranych wstępnie krajach, w których można spodziewać się dużej liczby wniosków od zakładów recyklingu statków o włączenie do europejskiego wykazu zakładów recyklingu statków;
(ii) pomoc Komisji przy organizacji warsztatów dla weryfikatorów zakładów recyklingu statków (tzw. niezależnych weryfikatorów);
(iii) gromadzenie opinii zainteresowanych stron oraz ekspertów z państw członkowskich na temat aspektów rozporządzenia w sprawie recyklingu statków, mogących wymagać dokładniejszych objaśnień, jak również przetwarzanie otrzymanych informacji w projekty wytycznych;
(iv) pomoc Komisji w przeglądaniu wniosków o włączenie do europejskiego wykazu zakładów recyklingu statków, złożonych przez zakłady recyklingu statków spoza UE;
(v) przeprowadzanie inspekcji na miejscu w zakładach umieszczonych w wykazie, pod nadzorem Komisji oraz we współpracy z właściwymi organami państwa trzeciego, w którym znajduje się dany zakład recyklingu statków.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 000 000 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Organizacji pracy. Waga 20
2. Środków kontroli jakości. Waga 10
3. Zadań ilustracyjnych. Waga 70
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 38-064198 z dnia 24.2.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 088-157970 z dnia 7.5.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ENV.A.2/FRA/2015/0013/DNV
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: DNV GL AS
Adres pocztowy: Veritasveien 1
Miejscowość: Høvik
Kod pocztowy: 1363
Państwo: Norwegia

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 000 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 48
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ENV.A.2/FRA/2015/0013/Arcadis
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.11.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Arcadis Belgium nv
Adres pocztowy: Koningsstraat 80
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 000 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 48
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 (rozporządzenia finansowego) w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.

Należy mieć na uwadze, że we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, Dz.U. 2015/S 38-064198 z 24.2.2015, nazwa zamówienia brzmiała: „Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków (oraz europejski wykaz zakładów recyklingu statków)”.

VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o udzieleniu zamówienia można wnieść odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.3.1.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.12.2015