Bygge og anlæg - 434813-2015

Vis forkortet udgave

11/12/2015    S240    Europa-Parlamentet - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Frankrig-Strasbourg: Rammekontrakt om nye arbejder vedrørende specialteknikker

2015/S 240-434813

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Europa-Parlamentet
1 avenue du Président Robert Schuman
Att: afdelingen for kontrakter og udbud
67070 Strasbourg
Frankrig
Mailadresse: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://europarl.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1132

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Europa-Parlamentet
1 avenue du Président Robert Schuman
67070 Strasbourg
Frankrig
Mailadresse: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Europa-Parlamentet
den officielle posttjeneste, Winston Churchill-Bygningen, 1 avenue du Président Robert Schuman
Att: afdelingen for kontrakter og udbud — SDM G03033
67070 Strasbourg
Frankrig

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammekontrakt om nye arbejder vedrørende specialteknikker.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Strasbourg, Frankrig.

NUTS-kode FR421

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rammekontrakt om nye arbejder vedrørende specialteknikker:
parti 1: luftkonditionering — ventilation –— varme
parti 2: blikkenslagerarbejder — sanitære installationer
parti 3: elektricitet.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 45310000, 45330000, 45331000, 45332400

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Luftkonditionering — ventilation –— varme
1)Kort beskrivelse
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45331000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Med hensyn til parti 1 og 2 kan tilbudsgivere afgive 1 bud på begge partier eller på det ene eller det andet af partierne.
Tilbudsgivere, der afgiver et bud på parti 3, kan ikke afgive bud på parti 1 og 2.
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Blikkenslagerarbejder — sanitære installationer
1)Kort beskrivelse
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45330000, 45332400

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Med hensyn til parti 1 og 2 kan tilbudsgivere afgive 1 bud på begge partier eller på det ene eller det andet af partierne.
Tilbudsgivere, der afgiver et bud på parti 3, kan ikke afgive bud på parti 1 og 2.
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Elektricitet
1)Kort beskrivelse
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45310000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Med hensyn til parti 1 og 2 kan tilbudsgivere afgive 1 bud på begge partier eller på det ene eller det andet af partierne.
Tilbudsgivere, der afgiver et bud på parti 3, kan ikke afgive bud på parti 1 og 2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se kontraktudkastet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Se udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Europa-Parlamentet kræver, at tilbudsgiveren har de administrative godkendelser, der kræves for udførelse af aktiviteten omhandlet i kontrakten i henhold til national lovgivning.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — kopi af komplette regnskaber (balancer, resultatopgørelse, pengestrømsskema og bilag) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, der er reviderede og offentliggjort i årsrapporten, eller, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk, attesteret som nøjagtige og oprigtige af en repræsentant for tilbudsgiveren
— dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: — årlig omsætning på mindst 2 000 000 EUR på området, der er omfattet af det pågældende parti, i løbet af de seneste 3 afsluttede regnskabsår
— erhvervsansvarsforsikring.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— fortegnelse over bygge- og anlægsarbejder udført i de seneste 3 år med oplysninger om deres værdi, tidspunkt og sted. Fortegnelsen skal ledsages af attester for vellykket udførelse, som angiver, hvorvidt de blev udført på behørig vis i henhold til en god professionel standard
— en erklæring vedrørende tjenesteyderens eller kontrahentens gennemsnitlige årlige antal ansatte og antallet af ledende medarbejdere i løbet af de seneste 3 år
— beviser for virksomhedens fagkvalifikationer i forhold til genstanden for arbejderne i det pågældende parti. Virksomhederne skal navnlig fremlægge følgende elementer:
parti 1: Qualibat 5313, 5413, 5433 (eller tilsvarende)
parti 2: Qualibat 5113 (eller tilsvarende)
parti 3: Qualifelec, mellemstor/stor servicesektor, klasse 5, AUT og/eller EC (eller tilsvarende).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
— mindst 3 års erfaring med levering af tjenesteydelser, der ligner dem i det pågældende parti
— årligt, gennemsnitligt antal medarbejdere på 50 eller derover
— virksomhedens fagkvalifikationer med relation til arbejdernes genstand i det pågældende parti (Qualibat etc.).
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 70

2. Kvalitet — under hensyntagen til Europa-Parlamentets både driftsmæssige og tekniske begrænsninger. Vægtning 25

3. Kvalitet — tilrettelæggelse af medarbejderressourcer. Vægtning 5

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
06A70/2015/M060.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.2.2016
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
Andet: Arbejdssproget er fransk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 180 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 29.2.2016 - 10:00

Sted:

Europa-Parlamentet, Winston Churchill-Bygningen, 1 avenue du Président Schuman, 67070 Strasbourg, FRANKRIG.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: De kan deltage i åbningen kl. 10:00. 1 repræsentant pr. tilbudsgiver kan deltage. Med henblik på forberedelse af adgangskort skal følgende oplysninger fremsendes 2 arbejdsdage før åbningen: virksomhedsnavn samt repræsentantens navn, stilling, nummer på identifikationskort og fødselsdato. Virksomhedens repræsentant skal kunne fremvise gyldig legitimation.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Europa-Parlamentet vil arrangere et besøg på stedet, som vil finde sted 14.1.2016 (10:00) i dennes lokaler i Strasbourg. Højst 2 repræsentanter for hver virksomhed kan deltage.
Deltagelse i besøget på stedet er obligatorisk: Kun de, der deltager, vil få tilladelse til at afgive bud. En underskrift i deltagelsesprotokollen gælder som bevis for deltagelse.
Europa-Parlamentet forbeholder sig ret til at udnytte muligheden for anvendelse af udbud med forhandling i henhold til artikel 134, stk. 1, litra f), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen til at betro den valgte tilbudsgiver nye arbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende arbejder eller tjenesteydelser, forudsat at disse arbejder eller tjenesteydelser er i overensstemmelse med det oprindelige projekt i dette udbud.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.12.2015