Práce - 434813-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

11/12/2015    S240

Francúzsko-Štrasburg: Rámcová zmluva na nové práce vyžadujúce si špeciálne postupy

2015/S 240-434813

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Štrasburg
PSČ: 67070
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1132

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Štrasburg
PSČ: 67070
Štát: Francúzsko
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Oficiálna poštová služba, budova Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Štrasburg
PSČ: 67070
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania – SDM G03033

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Rámcová zmluva na nové práce vyžadujúce si špeciálne postupy.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Uskutočnenie prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Štrasburg, Francúzsko.

Kód NUTS FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rámcová zmluva na nové práce vyžadujúce si špeciálne postupy:
časť 1: klimatizácia – ventilácia – kúrenie;
časť 2: inštalatérske práce – sanitárne zariadenia;
časť 3: elektrické inštalácie.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000 Stavebné práce, 45310000 Elektroinštalačné práce, 45330000 Kanalizačné a sanitárne práce, 45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie, 45332400 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Klimatizácia – ventilácia – kúrenie
1)Stručný opis
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie

3)Množstvo alebo rozsah
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Čo sa týka častí 1 a 2, uchádzači môžu predložiť 1 ponuku na obe časti alebo na 1 alebo druhú z nich.
Uchádzač predkladajúci ponuku na časť 3 nebude môcť predložiť ponuku na časti 1 a 2.
Časť č.: 2 Názov: Inštalatérske práce – sanitárne zariadenia
1)Stručný opis
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45330000 Kanalizačné a sanitárne práce, 45332400 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva

3)Množstvo alebo rozsah
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Čo sa týka častí 1 a 2, uchádzači môžu predložiť 1 ponuku na obe časti alebo na 1 alebo druhú z nich.
Uchádzač predkladajúci ponuku na časť 3 nebude môcť predložiť ponuku na časti 1 a 2.
Časť č.: 3 Názov: Elektrická energia
1)Stručný opis
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45310000 Elektroinštalačné práce

3)Množstvo alebo rozsah
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Čo sa týka častí 1 a 2, uchádzači môžu predložiť 1 ponuku na obe časti alebo na 1 alebo druhú z nich.
Uchádzač predkladajúci ponuku na časť 3 nebude môcť predložiť ponuku na časti 1 a 2.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri návrh zmluvy.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Európsky parlament požaduje od uchádzačov, aby mali administratívne povolenia potrebné na vykonanie činnosti zahrnutej do zmluvy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: — kópia úplných finančných výkazov (súvaha, výkazy ziskov a strát, tabuľka s peňažnými tokmi a prílohy) zverejnených vo výročnej správe a auditovaných, alebo v prípade, že to nie je povinné, osvedčenie o presnosti a správnosti zo strany zástupcu uchádzača aspoň za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté,
— dôkaz o platnom poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: — minimálny ročný obrat vo výške 2 000 000 EUR v oblasti, na ktorú sa vzťahuje predmetná časť, za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté,
— poistenie náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
— zoznam prác vykonaných v priebehu posledných 3 rokov s podrobnými údajmi o ich hodnotách, dátumoch a miestach; k zoznamu je potrebné priložiť osvedčenia o uspokojivom vykonaní, v ktorom sa uvádza, či boli práce náležite vykonané na dobrej odbornej úrovni,
— výkaz o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte vedúcich pracovníkov poskytovateľa služieb alebo dodávateľa počas uplynulých 3 rokov,
— osvedčenia o odbornej kvalifikácii spoločnosti týkajúce sa predmetu prác v dotyčnej časti. Spoločnosti musia predložiť najmä tieto súčasti osvedčení:
časť 1: osvedčenie 5313, 5413, 5433 (alebo rovnocenné osvedčenie);
časť 2: osvedčenie Qualibat 5113 (alebo rovnocenné osvedčenie);
časť 3: osvedčenie Qualifelec, stredný/veľký tretí sektor, trieda 5, AUT a/alebo EC (alebo rovnocenné osvedčenie).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
— aspoň 3 roky skúseností s poskytovaním služieb podobných službám požadovaným v dotyčnej časti,
— priemerný ročný počet zamestnancov vo výške 50 alebo viac osôb,
— odborná kvalifikácia spoločnosti týkajúca sa predmetu prác danej časti (osvedčenie Qualibat atď.).
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. Cena. Relatívna váha 70

2. Kvalita – po zohľadnení prevádzkových a technických obmedzení Európskeho parlamentu. Relatívna váha 25

3. Kvalita – organizácia ľudských zdrojov. Relatívna váha 5

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
06A70/2015/M060.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
22.2.2016
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Iné: Pracovným jazykom je francúzština.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 180 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29.2.2016 - 10:00

Miesto:

Európsky parlament, budova Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Štrasburg, FRANCÚZSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžete zúčastniť o 10:00 hod. Zúčastniť sa môže 1 zástupca za uchádzača. Z dôvodu prípravy vášho povolenia na vstup zašlite 2 pracovné dni pred otváraním ponúk nasledujúce informácie: názov vašej spoločnosti, meno, funkciu, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia vášho zástupcu. Váš zástupca musí mať so sebou platný preukaz totožnosti.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Európsky parlament zorganizuje prehliadku miesta dňa 14.1.2016 (10:00) vo svojich priestoroch v Štrasburgu. Môžu sa zúčastniť až 2 zástupcovia za jednu spoločnosť.
Účasť na prehliadke miesta je povinná: predložiť ponuku budú môcť len tí, ktorí sa na nej zúčastnia. Podpis v prezenčnej listine bude slúžiť ako dôkaz o účasti.
Európsky parlament si vyhradzuje právo využiť rokovacie konanie v zmysle článku 134 ods. 1 písm. f) pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách s cieľom poveriť úspešného uchádzača novými prácami pozostávajúcimi z opakovania podobných služieb alebo prác za predpokladu, že tieto práce sú v súlade so základným projektom tejto výzvy na súťaž.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
1.12.2015