Dienstleistungen - 434844-2020

16/09/2020    S180

Polska-Rzeszów: Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2020/S 180-434844

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wolski – tel. +48 694436390 – sprawy formalnoprawne, sprawy merytoryczne – osoby wymienione w pkt XIII SIWZ
E-mail: zamowienia.jaslo@wody.gov.pl
Tel.: +48 134463311
Faks: +48 134463311
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wody.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.przetargi.wody.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych, oraz opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle

Numer referencyjny: RZ.ROZ.28101.93.2020MW
II.1.2)Główny kod CPV
71311100 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych, oraz opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle z podziałem na 3 części:

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych"

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71621000 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
71335000 Badania inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

„Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych (lewy wał rzeki Wisłoki w km 17+900 – 21+994, tj. 4 094 m w miejscowości Podleszany, Książnice, gm. Mielec, powiat mielecki, woj. Podkarpackie, lewy wał rzeki Stary Breń (Okólnica) w km 1+680 – 1+807, tj. 127 m w miejscowości Ostrówek gm. Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie)”

Zakres prac obejmuje wykonanie:

— ekspertyzy szczelności przesłony lewego wału rzeki Wisłoki w km 17+900 – 20+979, 21+319 – 21+584 i 21+889 – 21+994, o łącznej długości 3 449 m, położonego w miejscowościach Wola Mielecka, Podleszany i Książnice, gmina Mielec,

— ekspertyzy szczelności przesłony lewego wału rzeki Stary Breń (Okólnica) w km 1+680 – 1+807, o długości 127 m, położonego w miejscowości Ostrówek gm. Gawłuszowice, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

W ekspertyzie należy ocenić stan techniczny przesłony na powyższych odcinkach wału, poprzez wykonanie odpowiednich badań geotechnicznych i geofizycznych ciągłości przesłony hydroizolacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie zaobserwowano przesiąki podczas majowej powodzi w 2019 r.

Ekspertyza powinna wskazać i opisać ewentualne roboty budowlane konieczne do wykonania celem zapewnienia odpowiedniej szczelności wałów.

Ekspertyza powinna zostać opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego.

Otwory wiertnicze po zakończeniu wierceń należy bezwzględnie zlikwidować.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych części zamówienia precyzuje- Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji …

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 1 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Ocena pięcioletnia prawostronnego obwałowania rz. Wisłoki w m. Brzeźnica w km; 44+600 – 45+500 (L = 0,800 km), w km 46+200 – 47+720 (L = 1,520 km)”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71621000 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
71335000 Badania inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

— wykonanie badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych wraz z protokołami kontroli okresowej dla:

• wał prawy rzeki Wisłoka w km 0+000 – 0+ 800, w km rzeki 44+600 – 45+ 500,

• wał prawy rzeki Wisłoka w km 0+000 – 1+ 520, w km rzeki 46+200 – 47+ 720.

Przedmiot umowy powinien być opracowany zgodnie z „Wytycznymi wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę”, wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, Warszawa–Katowice 2015 pod redakcją Edmunda Sieinskiego i Piotra Śliwińskiego oraz na podstawie art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).

Wszystkie opracowania powinny być wykonane w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach (zapis na płytce CD lub DVD).

Ponadto opracowanie powinno zawierać:

1. wykaz oraz oświadczenia osób sporządzających ocenę 5-cio letnią;

2. uprawnienia zawodowe osób sporządzających ocenę 5-cio letnią;

3. oddzielny protokół kontroli pięcioletniej jako załącznik do opracowania.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych części zamówienia precyzuje – Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71621000 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
71335000 Badania inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec dla: prawego wału Wisłoki w km 0+000 – 1+764 Tuszyma – bezklasowy lewego i prawego wału rowu Złotnicko-Berdechowskiego w km L:0+000 – 0+255, P:0+000 – 0+256 – klasa IV

Zakres prac obejmuje:

— wykonanie badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych wraz z protokołami kontroli okresowej dla:

• wał prawy rzeki Wisłoka w km 0+000 – 0+ 800, w km rzeki 44+600 – 45+ 500,

• wał prawy rzeki Wisłoka w km 0+000 – 1+ 520, w km rzeki 46+200 – 47+ 720.

Przedmiot umowy powinien być opracowany zgodnie z „Wytycznymi wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę”, wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, Warszawa–Katowice 2015 pod redakcją Edmunda Sieinskiego i Piotra Śliwińskiego oraz na podstawie art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).

Wszystkie opracowania powinny być wykonane w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach (zapis na płytce CD lub DVD).

Ponadto opracowanie powinno zawierać:

1. wykaz oraz oświadczenia osób sporządzających ocenę 5-cio letnią;

2. uprawnienia zawodowe osób sporządzających ocenę 5-cio letnią;

3. oddzielny protokół kontroli pięcioletniej jako załącznik do opracowania.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych części zamówienia precyzuje – Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 600,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A)

Dla części: 1: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych;

Dla części 2–3: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7, 8 do oferty.

B) Wykonawca musi wykazać: iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek udziału w zakresie dysponowania osobą jest taki sam dla wszystkich części zamówienia.

3. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 2 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7a do oferty.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy według „Wzorów umowy”, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Przedmiotowe zadania zostały opublikowane we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym opublikowanym w Dz.U. UE 12.5.2020 nr 2020/S 092-219832

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-219832
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/11/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło, POLSKA, II piętro pok. 210

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z Covid-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję online. Link do ww. transmisji zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego, tj.(https://przetargi.wody.gov.pl)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą należy złożyć za pośrednictwem platformy.

2) Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta”, itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na platformie pod adresem

http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je podczas składania oferty w platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

4) Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na platformie.

Ofertę przesłaną z pominięciem procedury opisanej powyżej Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu na brak jej integralności, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

5) Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w instrukcji dla Wykonawców dostępnej na platformie.

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji „Modyfikuj ofertę”. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na platformie.

8) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w formularzach oferty na platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca będzie treść dokumentów stanowiących ofertę.

10) otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy;

11) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2020