Építési beruházás - 434999-2019

Submission deadline has been amended by:  611878-2019
17/09/2019    S179

Magyarország-Mohács: Kikötőépítés

2019/S 179-434999

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91336853
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegedűs Katalin
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Telefon: +36 69505546
Fax: +36 69505505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mohacs.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mohacs.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001006672019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001006672019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

Hivatkozási szám: EKR001006672019
II.1.2)Fő CPV-kód
45241000 Kikötőépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45210000 Magasépítési munka
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232452 Vízelvezetés
45233120 Közút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233200 Különféle útburkolatok
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45234100 Vasútépítés
45241000 Kikötőépítés
45246100 Partfal építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Mohács, 1448+660 fkm és 1449+000 fkm közötti szakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekthez kapcsolódó engedélyes,létesítési és kiviteli tervek elkészítése,v.mint mélyépítési munkák elvégzése.

Tervezési előkészítési fel.:

— Létesítmény megval.-hoz szüks.tervek elkészítése

— Megvalósulási tervek üzemeltetési utasítások készítése

— Tervezői művez,

— Előzetes állapotfelv,

— Régészet

— Lőszermentesítés

— Ideiglenes létesítmények tervezése,kivitelezése

Közművek létesítése:

— Térvilágítási hálózat kiép.,védelembe helyezése:3630 fm,

— Elektromos energiaellátás kiép.és védelembe helyezése:

0,4kV-os szabadvez. építés nyomvonalhossza:177 fm

0,4kV-os földkábel kábelárok nyomvonalhossza:554 fm(0,8 m mély, 0,4 m széles)

0,4kV-os földkábel kábelárok nyomvonalhossza:430 fm(0,8 m mély, 0,9 m széles)

— Víziközművek:

Víz és tüzivíz vezeték ép.,védelembe helyezése: 1160 fm

Csapadékvíz vezeték és szivárgó csatorna ép.,védelembe helyezése:3002 fm

Csapadékvíz tisztító műtárgy ép.:2db

Szennyvíz csatornák ép., védelembe helyezése:850 fm

— Kis-és középnyomású szénhidrogén vezetékek ép.:125 fm

— Gyengeáramú rendszerek: a kikötő terület gyengeáramú rendszerei

— tűzjelző rendszer

— betörésjelző rendszer

— CCTV rendszer

— beléptető-és kaputelefon rendszer

— aktív,passzív strukturált hálózat

Útépítés:

— Beton pályaburkolat építése:19 241 m2

— Térkő burkolat építése:62 m2

— Aszfalt burkolat építése:kb 3289 m2

Partfal építés:

— Földkitermelés(mederkotrással együtt):11 800 m3

— Feltöltés:36 000 m3

— Szádfalazás:8970 m2

— Cölöpözés:2040 m

— Vasbeton szerkezetek építése:1800 m3

Ebből függőleges vasbeton falszerkezet ép.:1400 m3

Ebből vízszintes vasbeton térszerkezet ép.:400 m3

— Síkalapozás:775 m3

— Rézsűburkolat készítése:2800 m2

— Kőszórás készítése:7500 m3

Vasútépítés:

— Vágány bontása kompletten:80 vm

— Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű (alépítménnyel és vízelvezetéssel):603 vm

— Egyszerű kitérő összeszerelése, beépítése:3csop

— Előregyártott gumielemes rendszerű útátjáró építése:34 mező

— Egyszerű kitérő összeszerelése,beépítése:3csop

— Darupálya ép.:360 fm

— Vágánymérleg beép.:1 db

3707/1 hrsz-ú építési telken Üzemviteli épület ép.

Az épületek földszintes,lapostetős,ill.alacsony hajlásszögű magastetős épületek.Az épületek össz.12 fődolgozói létszámra tervezett,melyből 6 fő irodai dolgozó.Az üzemviteli ép. iroda funkciójú épületrészében porta,3 db iroda,1db vezetői iroda,tárgyaló,irattár,ügyfélváró és ezeket kiszolgáló helyiségek kerültek megtervezésre.Az üzemviteli ép. raktárcsarnok része egy légterű,acélvázas csarnok.Az épületek az udvarfelől közelíthetőek meg,parkolás a területen belül megoldandó.Az üzemviteli épület irodaépület részének bruttó alapterülete:247,00 m2; a raktárép. rész bruttó alapterülete:787,29 m2;az üzemviteli épület összes alapterülete:1034,29 m2.

Ajánlattevő kötelezettsége a felhívásban,a műszaki dok.ban meghatározottak szerinti,a tárgybéli beruházás megvalósításához kapcsolódó valamennyi szükséges hatósági engedélyezési tervdok. elkészítése(beleértve az árvízvédelmi tervfejezet,környezeti hatásvizsgálat,klímakockázati elemzés,ökológia állapotfelmérés elkészítését,beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatást,melyhez VKI nyilatkozat szükséges: BM OKF által kiállított nyilatkozat arról,hogy a projekt nem jár a víztest állapotának romlásával és nem akadályozza a víz jó állapotának/potenciáljának elérését,és a Natura 2000 nyilatkozatbeszerzését), azok alapján a szükséges hatósági engedélyezési és létesítési eljárások megindítása,valamint az engedélyező hatóságok előtt Ak. nevében történő teljes jogú eljárás,továbbá a jogerős és végrehajthatóhatósági engedélyek alapján a tárgybéli beruházásra vonatkozó komplett kiviteli tervdok.elkészítése.

A felhívásban,dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra,eredetre,típusra történő hivatkozás csak a közbesz. tárgyának egyértelmű közérthető meghatározása érdekében történt.Ak. a 321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)bekezd.alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívásIII.1.3) pont M/2.3) pontjában előírt szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A pontszámok kiszámítása az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2-4. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő,alváll. és nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazd. szereplő,akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.A megkövetelt ig.mód:Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr.(továbbiakban:Kr.)II.Fej.-nek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum(továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bekezdésének hatálya alá.A Kbt.69.§(4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó ig. benyújtására felhívott gazd. szereplőnek a Kr.8.§,10.§, 12.§, 14.§,16.§a szerint kell igazolni,hogy nem tartozik az elj.-ban előírt kiz.okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról,hogy a szerz.teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdés szerinti kiz.okok hatálya alá eső alváll.t.A Kr.15.§(1) bekezdése alapján ajánlattevő az alk.igazolásában részt vevő alváll.v.más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kiz.okok hiányának igazolása érdekében.Azon alváll., akik nem vesznek részt alk.igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bekezdése szerinti nyil.-ot nyújt be.A kiz. okokra von. előírások a Közbesz.dok.4. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.Szakmai tev. végz.von. alk. igazolása:A Kr.1.§(1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbesz. elj.-ban ajánlatának benyújtásakor a Kr.II. Fej.-nek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az Ak.által meghat. alk.köv.-nek.Az alk.köv. előzetes igazolására elfogadja Ak. az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri a formanyom. IV.részében szereplő részletes információk megadását.A Kbt.69.§(4)-(6)bekezdése alapján felhívott gazd. szereplők az alk. köv.-nek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

1. Az ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bek.c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21.§(1)bek. alapján csatolnia kell az igazolását az építőipari kiv. tev.-et végző gazd. szereplők vonatkozásában az Étv.szerinti, építőipari kiv. tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, ill. a nem Mo.-on letelepedett gazd.szereplők esetén a letelepedés szerinti o. nyilvántartásában szereplés tényéről, vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti o.-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

2. Az ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bek.c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8.§(1)bek. alapján csatolnia kell az igazolását a tervezői szolg.-t végző gazd. szereplők vonatkozásában a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes o.-os szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, ill. a nem Mo.-on letelepedett gazd.szereplők esetén a letelepedés szerinti o. nyilvántartásában szereplés tényéről, vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti o.-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.A 322/2015. (X. 30.) Kr.8.§(2) bekezdése alapján a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplőnek-vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek-nyertessége esetén legkésőbb a vállalkozási szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie az adott építési beruházáshoz kapcs. tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamaranévjegyzékében.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:

1.Alkalmatlan az ajánlattevő,ha az ajánlatban megjelölt,építőipari kiv. tevékenységet végző gazd.szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kiv. tevékenységet végzők névjegyzékében,illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti o. nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti o.-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A karakterkorlátra tekintettel a szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása a felhívás III.1.2) pontjában kerül folytatásra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A karakterkorlátra tekintettel a szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása a jelen pontban kerül folytatásra.

2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, tervezői szolg.-t végző gazd. szereplők valamelyike nem szerepel a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes o.-os szakmai kamara névjegyzékében,illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti o. nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti o.-ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása a Közbeszerzési dok. 4. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.

III.2.2) pont folytatása:

A szerz. összegének finanszírozása az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Magyar Állam KözpontiKöltségvetési Előirányzatából, valamint az ajánlatkérő saját forrásából történik.

Projekt címe, azonosítószám:Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson;IKOP-2.1.0-15-2016-00026.Atámogatás intenzitása: 94, 16 %.A finanszírozás formája: szállítói finanszírozás

A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes,szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) - (5) bekezdésalapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, valamint a 32/B. §-ben meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.

A kifizetés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletnek megfelelően történik.

Ajánlatkérő 12 (tizenkettő) darab számla, azaz 1 (egy) darab előlegszámla, 10 (tíz) darab részszámla és 1 (egy)darab végszámla benyújtására ad lehetőséget.

A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok 7. pontja tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elegendő a IV. rész # pont kitöltése, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1

Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 21 § (2a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésének bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hó/nap bontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot/ tapasztalatot: év, hódimenzióban kell megadni.)

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot ajánlattevőnek az önéletrajzban szükséges megadni. Ezen szakember vonatkozásában a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlati időtartam bemutatása nem szükséges, Ajánlatkérő részéről nem kerül vizsgálatra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:

M/1.1 olyan vízépítési munka, amely tartalmazott:

— legalább 200 m3 függőleges vasbeton falszerkezet építést,

— legalább 200 m3 vízszintes vasbeton térszerkezet építést,

— legalább 1400 m2 rézsűburkolat építést és/vagy mederburkolat építést,

— legalább 800 m2 szádfal építést.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel is igazolható.

M/1.2 olyan út-és közműépítési munka, amely tartalmazott:

— legalább 1500 m2 betonburkolat építést,

— legalább 1500 fm csapadékcsatorna és/vagy szivárgó csatornaépítést,

— legalább 1500 fm térvilágítási rendszer kiépítést.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződéssel is igazolható.

M/2

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M/2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a vízgazdálkodási építmények szakterületen – a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-VZ szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultságmegszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a közlekedési építmények szakterületen – a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendelet szerinti – MV-KÉ szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.3) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a települési vízgazdálkodási építmények vagy terület ivízgazdálkodási építmények tervezése szakterületen – a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – VZ-TELvagy VZ-TER szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges – a266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A szakemberek között az átfedést Ajánlatkérő lehetővé teszi.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér:mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a, max. a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér:mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.

Jótállás: A sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap.

Jótállási biztosíték:mértéke a szerződés szerinti és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 % -a.

Előleg-visszafizetési biztosíték:a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2) bekezdése szerinti szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű.

A szerződés biztosítékai a Közbeszerzési Dok. 6. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/10/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/10/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

2) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);

2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

4) Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges

5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

6) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt,árazott költségvetést kell csatolni a KD. részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával.A kiadott költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti,teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető) beárazott költségvetési kiírást Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni.

7) A Kbt. 134. § (5) bek. szerint nyilatkozat csatolandó a jótállási, előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

8) Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerz.kötés időpontjára összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 300 000 000 Ft/év és legalább 200 000 000 Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőként szerződő fél vagy az alvállalkozója köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési tevékenységet magában foglaló biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 20 000 000 Ft/káresemény és legalább 80 000 000 Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

A karakterkorlátra tekintettel a további információk a VI.4.3) pontban kerülnek rögzítésre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

A VI.3) További információk folytatása:

9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

10) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

11) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

12) Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.

13) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

14) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők a felhívás III.1.3) pont M/1-M/2 pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

15) Ak. nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2)bek.e) pontját.

16) Ak. a telj. határidejét a szerz. hatálybalépésétől számított 36 hónapban határozta meg.A tervezési,engedélyeztetési fel. elvégzése tekintetében a telj. határidő a szerz. hatálybalépésétől számított 22 hónap.

17) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

18) A kiviteli tervek alapján a II.2.4) pontban meghatározott mennyiségek változhatnak. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a mennyiségek változása esetén sem áll módjában eltérni a közbeszerzési eljárás során kialakult beszerzési ártól.

19) Az eljárás a Kbt. 53.§(6)bek. alapján kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ak.a tárgyi eljárásvonatkozásában támogatási szerz. módosítást fog benyújtani. Ak. a támogatásra irányuló igény (támogatásiszerz.módosítás) el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

20) FAKSZ: dr. Csoboth Zília, lajstromszám:00146

21) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

22) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

23) Az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

A további információk a Közbeszerzési dokumentumokban részletesen kifejtésre kerülnek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/09/2019