The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 435003-2021

27/08/2021    S166

Netherlands-Reusel: Engineering services

2021/S 166-435003

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Reusel-De Mierden
National registration number: 542167829
Postal address: Kerkplein 3
Town: Reusel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5541 KB
Country: Netherlands
Contact person: Azra Ahmetovic
E-mail: a.ahmetovic@bizob.nl
Telephone: +31 613070911
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=184304
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=184304
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ingenieursdiensten inclusief toezichthouder gemeente Reusel-De Mierden

Reference number: Bizob-2021-REU-AAH-00324
II.1.2)Main CPV code
71300000 Engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomsten bestaan uit werkvoorbereiding en/of de projectleiding en het toezicht van civieltechnische projecten in de gemeente Reusel-De Mierden. De ingenieursbureaus moeten van start tot oplevering de projecten kunnen begeleiden op het gebied van infra, civiel, riolering, verkeer, groen, bouw- en woonrijp maken.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Reusel-De Mierden

II.2.4)Description of the procurement:

De overeenkomsten bestaan uit werkvoorbereiding en/of de projectleiding en het toezicht van civieltechnische projecten in de gemeente Reusel-De Mierden. De ingenieursbureaus moeten van start tot oplevering de projecten kunnen begeleiden op het gebied van infra, civiel, riolering, ver-keer, groen, bouw- en woonrijp maken.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 keer 2 jaar

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 6
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De gegadigde beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart de gegadigde in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring en de ingevulde en ondertekende referentieverklaring.

- De gegadigde heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin een GWW traject op het gebied van een wegreconstructie is uitgewerkt, van Voorlopig ontwerp (VO) naar Definitief ontwerp (DO) naar Uitvoeringsontwerp (UO) inclusief toezicht voor het betreffende GWW traject.

- De gegadigde heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin een GWW ontwerp voor een wegconstructie is uitgewerkt naar een RAW bestek Standaard 2015 of 2020.

- De gegadigde heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin de wensen van de opdrachtgever zijn uitgewerkt naar een UAV-GC specificatie.

- De gegadigde heeft in de laatste drie jaar een infrastructurele opdracht binnen de bebouwde kom geengineerd waarbij participatie van bewoners en bedrijven een significante rol heeft gespeeld.

- De gegadigde heeft in de laatste drie jaar een infrastructureel ontwerp gemaakt waarbij de gegadigde coördinerend heeft opgetreden en waarbij de gegadigde mingimaal 2 verschillende conditioneringsonderzoeken (denk aan NGE, archeologie, bestemmingsplancontrole, bodemonderzoeken) heeft uitgevoerd of in onderaanneming laten uitvoeren.

- De gegadigde heeft in de laatste drie jaar binnen een infrastructurele opdracht directie of toezicht verzorgd waarbij de gegadigde coördinerend heeft opgetreden en waarbij de gegadigde de opvolging van minimaal 1 conditioneringsonderzoek (denk aan NGE, archeologie, bestemmingsplancontrole, bodemonderzoeken) heeft uitgevoerd of in onderaanneming laten uitvoeren.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 19/10/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Gegadigden die niet in aanmerking komen voor deelname aan de gunningsfase ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van tien dagen vanaf het bekendmaken van de selectiebesluit aan de gegadigden totdat overgegaan wordt naar de gunningsfase. Als binnen die termijn een kort geding tegen de selectiebeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de start van de gunningsfase, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de gegadigde niet binnen deze termijn een kort geding aanhan-gig maakt, dan wordt geacht dat de gegadigde afstand heeft gedaan van dit recht en is de gegadig-de niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de gegadigde alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/08/2021