Palvelut - 435121-2018

05/10/2018    S192    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Työterveyshuollon palvelut

2018/S 192-435121

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
2274241-9
PL 100, HSY
Helsinki
00066
Suomi
Yhteyshenkilö: Antti Karisalo
Puhelin: +358 915611
Sähköpostiosoite: hankinnat@hsy.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hsy.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hsy
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=191555&tpk=89d46c4a-4334-4f1a-823b-a974be7e461a
I.6)Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työterveyshuoltopalvelut 2019-2020 TP 36/18

Viitenumero: 578/05.050.501.5011/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85147000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY:n työterveyshuoltopalvelut. Sopimuskausi on 1.1.2019-31.12.2020.

Hankinta kattaa koko HSY:n henkilöstön noin 800 työntekijää pääkaupunkiseudulla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö koskee hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista ennaltaehkäisevää työterveyshuoltopalvelua (Kela I) sekä työterveyspainotteista yleislääkäritasoista sairaanhoitoa (Kela II). HSY ostaa sairaanhoitopalveluita seuraavien peruslinjausten mukaisesti ja palvelut käsittävät:

– Työterveyshoitajan ja sairaanhoitajan palvelut.

– Työterveys- ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito.

– Erikoislääkärin konsultaatio sairauden ja hoidon määrittelemiseksi:

– edellyttää työterveyslääkärin lähetteen (yksi käynti/lähete),

– uusintakäynneille tarvitaan aina uusi lähete työterveyslääkäriltä, jolla säilyy hoitovastuu.

– Tutkimukset:

– tarvittavat laboratoriotutkimukset,

– kuvantamistutkimukset,

– röntgentutkimukset,

– ultraäänitutkimukset,

– pientoimenpiteet lääketieteellisin perustein työterveyslääkärin/yleislääkärin tekemänä (ei kosmeettisia toimenpiteitä).

– HSY:n työntekijöiden tarvitsemat työhön liittyvät lääkärintodistukset.

– Edellä mainittujen lisäksi HSY:n nimettyjen työterveyslääkärien lähetteellä:

– tietokonetomografia ja magneettikuvaukset työkykyisyyteen vaikuttavissa tapauksissa työterveyslääkärin tarvearvion mukaisesti,

– työterveyspsykologin vastaanotto liittyen esim. diagnosoituun sairauteen 1–3 kertaa ja erillisen harkinnan mukaan kaksi (2) lisäkäyntiä,

– fysioterapia, enintään 4 x henkilö/vuosi + 1 verkkovalmennus/vuosi,

– maha- ja suolistoalueen tähystykset.

Työnantajan korvaamaan sairaanhoitoon eivät kuulu:

– sairauden hoito ja siitä aiheutuneet kulut, jotka eivät ole HSY:n työterveyshuollon ohjeiden mukaisia;

– sairaaloiden sairaanhoito ja poliklinikkamaksut;

– hoidosta aiheutuneet matkakustannukset;

– hammashoito;

– erikoislääkärikäynnit ilman nimetyn työterveyslääkärin lähetettä tai vuositarkastusluonteiset erikoislääkärikäynnit esim. gynekologilla, silmälääkärillä jne.;

– kroonisten sairauksien vaatimat säännölliset seurantakäynnit esim. diabetes, marevan-hoito jne.;

– opiskelua, henkivakuutusta yms. vapaaehtoista vakuutusta sekä ajokorttia varten tarvittavat todistus- ja lääkärinpalkkiot. Poikkeuksena henkilöt, jotka ajavat työnantajan autoa/ajoneuvoa, jolloin ajokorttia uudistettaessa korvataan työnantajan toimesta ajotodistus sekä lääkärikäynti;

– rokotukset vapaa-ajan matkustamista varten HSY:n.

Henkilöstö työskentelee mm. puhtaanveden sekä jäteveden puhdistukseen liittyvissä tehtävissä, jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyvissä tehtävissä, vesi- ja jätevesiverkoston kaivanto-, rakennus-, asennus- ja huoltotehtävissä, erilaisissa toimisto- ja tukitehtävissä, suunnittelu-, projekti- ja asiantuntijatehtävissä sekä kiinteistöjen ja ajoneuvojen huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä. Työkykyyn liittyviä haasteita ovat vaihdellen eri tehtäväalueilla mm. tuki- ja liikuntaelinkuormitus, biologiset, fysikaaliset ja kemialliset altisteet, yö- ja vuorotyö, työskentely ulkona, kaivannoissa ja rakennuskohteissa, tapaturmavaaraa aiheuttavat tekijät sekä työn psyykkinen kuormittavuus. Henkilöstön karkea jakauma eri tehtäväalueille: johdon ja esimiestyön ammatit noin 130 henkilöä, asiantuntija- ja toimistotyöammatit noin 323 henkilöä ja työntekijäammatit noin 290 henkilöä.

Tietoa HSY:stä ja sen toiminnasta on kuntayhtymän verkkosivuilla www.hsy.fi. HSY:ssä panostetaan tulevina vuosina erityisesti johtamiseen, esimiestyön laatuun, osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin, sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin mahdollisille erillisille jaksoille 1.1.2021–31.12.2022 ja 1.1.2023–31.12.2024 (ns. optiokaudet). Tilaaja päättää option käytöstä viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Palvelun luonne ei mahdollista sen jakamista usean eri toimijan kesken.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/11/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/11/2018
Paikallinen aika: 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Internetosoite: http://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/10/2018