Usługi - 435148-2020

16/09/2020    S180

Polska-Chełmno: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 180-435148

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: pl. Rydygiera 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Marcinkowska
E-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
Tel.: +48 566772601
Faks: +48 566772710
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz.chelmno
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacj...

Numer referencyjny: 8/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim z siedzibą w Toruniu, przy pl. Teatralnym 2 (lider projektu) a Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmnie, pl. Rydygiera 1 (partner projektu).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 198 020.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 198 020.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej, pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, przy pl. Teatralnym 2 (lider projektu) a Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmnie, pl. Rydygiera 1 (partner projektu).

2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji ww. projektu. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację systemu HIS oraz modernizację infrastruktury sieciowej, na którą składają się:

1) modernizacja systemu HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ;

2) modernizacja sieci LAN, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 2 do OPZ;

3) modernizacja sieci WiFi, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 3 OPZ;

4) dostawa UTM, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 4 do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres trwania gwarancji i opieki aktualizacyjnej / Waga: 20,00 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość godzin serwisowych / Waga: 20,00 %
Cena - Waga: 60,00 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 115-279534
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacj...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsultant IT Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Krzywa 21
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-118
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsultant Komputer Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krzywa 21
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-118
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 013 333.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 198 020.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2020