A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 435157-2019

17/09/2019    S179

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 179-435157

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: nfp@nfp.hu
Telefon: +36 2390420
Fax: +36 2390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Celldömölk Város Önkormányzata
Postai cím: Városháza tér 1.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér László polgármester
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu
Telefon: +36 95777810
Fax: +36 95420304
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.celldomolk.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti szervezet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 444 998 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45247130 Vízvezeték építése
45232430 Vízkezelés
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45262220 Ivóvízkútfúrás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Celldömölk Város közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Celldömölk település ivóvizének minősége nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet egyes előírásainak, ammónium-ion továbbá vas- és mangán-tartalom tekintetében meghaladja az előírt parametrikus értékeket.

A projekt keretében mind a hat meglévő kútban szükséges a szivattyúk cseréje, azok frekvenciaváltóval való ellátása, a kiegészítő gépészeti és villamos munkák elvégzése.

A kutaktól a meglévő nyersvízvezetékről leágazva jut a nyersvíz az új vízkezelő technológiára.

Az új vízkezelő technológia a meglévő gépházban nem fér el, a gépházhoz új épületrészt kell hozzáépíteni.

A tervezett vízkezelő technológia 2400 m3/nap ivóvizet szolgáltat, a technológia 120 m3/h kapacitású. A technológia előirányzott próbaüzeme 3 hónap.

A sikeres próbaüzem és új technológia üzembe helyezéséig biztosítani kell a folyamatos vízellátást.

A technológia által kezelt víz a meglévő 2x500 m3 víztároló medencébe jut.

A medencéből a meglévő hálózati szivattyúk juttatják a vizet az elosztóhálózatba.

A villamos berendezéseket cserélni kell, új irányítástechnikai rendszert kell kialakítani.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

Folytatás: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.3-15-2016-00012

II.2.14)További információk

Jelen eljárás típusa: A Kbt. II. Része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződéses megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 248 070 751.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 444 998 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószám: 13748429-2-20

Kktv. szerinti minősítés: középvállalkozás

2. A-G HÍD Konzorcium

Cég neve: A-HÍD Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószám: 24857538-2-44

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

Cég neve: HÍD Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószám: 14517286-2-44

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

Cég neve: G-HÍD Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószám: 14541029-2-41

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

2. E-B 2020 Konzorcium

Cég neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz 3753.

Adószám: 13125811-2-44

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

Cég neve: Betonútépítő Zrt.

Székhely: 1131 Budapest, Jász u. 156-158.

Adószám: 23041565-2-41

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

4. Magyar Bau Holding Zrt. (2017. június 1. óta: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Adószám: 10776456-4-43

Kktv. szerinti minősítés: nem tartozik a törvény hatálya alá

Ajánlatérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárást folytatott le.

Alvállalkozók igénybevétele:

Kitűzés, geodéziai bemérés; szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok; tervezői művezetés; kiegészítő tervek készítése; anyagok stb. beszállítása; szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása; minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb); gépek, eszközök bérlése; telephelybérlés; őrzés; hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes); mobil illemhelyek bérlése, szállítása; pénzügyi szolgáltatások igénybe vétele; biztosítások kötése; információs anyagok beszerzése; kommunikációs csatornák igénybe vétele;víztartási próbák; fertőtlenítés; tömörségvizsgálatok; talajmechanikai vizsgálatok; próbaüzem lefolytatása; ivóvíztisztító telep gépészeti technológiai szerelése; tartalék berendezések, tartalék és pótalkatrészek leszállítása; földmunkák; szerkezetépítési munkák; építőmesteri munkák; területrendezés; csőszerelési munkák; vezetékfektetési munkák; daruzás; elektromos kábelezés, szerelés; gépek, berendezések előgyártása, beszerelése; lakatos szerkezetek előgyártása, beszerelése; irányítástechnikai munkák; próbaüzem szakmai irányítása; próbaüzemi üzemeltetési dokumentáció készítése; bontás; minőségügyi szakmérnöki (minőségbiztosítási) feladatok ellátása

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Folytatás innen: II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/09/2019