Diensten - 435329-2022

09/08/2022    S152

Nederland-Winschoten: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2022/S 152-435329

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pekela
Postadres: Postbus 20 000
Plaats: Oude pekela
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9665 ZM
Land: Nederland
E-mail: info@pekela.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pekela.nl/Onderwerpen
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stadskanaal
Postadres: postbus 140
Plaats: Stadskanaal
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9500 AC
Land: Nederland
E-mail: gemeente@stadskanaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stadskanaal.nl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Wmo begeleiding

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze inkoopprocedure is om voor iedere individuele gemeente afzonderlijk met iedere individueel gegunde aanbieder een eensluidende overeenkomst te sluiten voor verschillende Wmo-begeleidingsvormen. De nieuwe overeenkomsten gaan in per 1 juni 2022. Het gaat om de volgende percelen/ begeleidingsvormen:

Perceel 1: Ambulante begeleiding

Perceel 2: Begeleiding in groepsverband

Verdeeld in de volgende subpercelen:

2a. Begeleiding groep belevingsgericht

2b. Begeleiding groep arbeidsmatig

Perceel 3: Kortdurend verblijf

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ambulante begeleiding (regulier & plus)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela en Gemeente Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een omschrijving van de percelen en de bijbehorende dienstverlening is opgenomen in bijlage 4 van de overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De gemeenten sluiten per individuele gemeente een eensluidende overeenkomst af met de aanbieders.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2a. begeleiding groep belevingsgericht

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela en Gemeente Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een omschrijving van de percelen en de bijbehorende dienstverlening is opgenomen in bijlage 4 van de overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De gemeenten sluiten per

individuele gemeente een eensluidende overeenkomst af met aanbieders.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2b. Begeleiding groep arbeidsmatig

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela en Gemeente Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een omschrijving van de percelen en de bijbehorende dienstverlening is opgenomen in bijlage 4 van de overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De gemeenten sluiten per

individuele gemeente een eensluidende overeenkomst af met aanbieders.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

kortdurend verblijf (KDV)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela en Gemeente Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een omschrijving van de percelen en de bijbehorende dienstverlening is opgenomen in bijlage 4 van de overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De gemeenten sluiten per

individuele gemeente een eensluidende overeenkomst af met aanbieders.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 247-653614
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ambulant regulier en plus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 35
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 30
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 35
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aller Tonen en Sociaal Opbouw b.v.
Postadres: De Landerijen 16
Plaats: Hoogezand
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9603 HT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A-MeZo
Postadres: Postbus 770
Plaats: Assen
NUTS-code: NL131 Noord-Drenthe
Postcode: 9400 AT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beter Thuis Wonen Holding B.V.
Postadres: Elbe 12
Plaats: Hoogeveen
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7908 HB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Buurtdiensten Nederland B.V.
Postadres: Postbus 69
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL213 Twente
Postcode: 7600 AB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coöperatie Dichtbij U.A.
Postadres: Hereweg 120
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9725 AK
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V
Postadres: Antillenstraat 9
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9714 JT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cura XL B.V.
Postadres: Postbus 50047
Plaats: Assen
NUTS-code: NL131 Noord-Drenthe
Postcode: 9400 LA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zorgboerderij De Vossenburght
Postadres: Noordereinde 2
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9675 TT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Factor 5 B.V.
Postadres: Stettinweg 22
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9723 HD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IederZijnWerk Ambulant B.V.
Postadres: Nummer 15
Plaats: Nijhuizum
NUTS-code: NL12 Friesland (NL)
Postcode: 8775 XD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INTER-PSY Groep B.V
Postadres: Verlengde Meeuwerderweg 7
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9723 ZM
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jan Arends B.V.
Postadres: Obrechtstraat 28
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8031 AZ
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Plan B Zorgt B.V.
Postadres: De Hullen 1d
Plaats: Annen
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 9468 TE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SennZi B.V.
Postadres: Amelterhout 45
Plaats: ASSEN
NUTS-code: NL131 Noord-Drenthe
Postcode: 9403 EC
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting BEZINN
Postadres: Vredeveldseweg 2
Plaats: Assen
NUTS-code: NL131 Noord-Drenthe
Postcode: 9404 CD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Community Support
Postadres: Lubeckweg 2
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9723 HE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting de Zijlen
Postadres: Oldebertweg 65
Plaats: TOLBERT
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9356 AA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting GoedGeregeld
Postadres: Postbus 9134
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9703 LC
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting ICARE
Postadres: Blankenstein 550
Plaats: MEPPEL
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Postcode: 7943 PA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Schouderaanschouder
Postadres: Ketellapperstraat 3a
Plaats: ASSEN
NUTS-code: NL131 Noord-Drenthe
Postcode: 9403 VS
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Thuisgenoten
Postadres: Postbus 650
Plaats: ALMELO
NUTS-code: NL213 Twente
Postcode: 7600 AR
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Zorggroep Meander
Postadres: Postbus 76
Plaats: VEENDAM
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9640 AB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Subrosa B.V.
Postadres: Borgweg 79
Plaats: Westerbroek
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9608 TG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Team Keizer Groningen B.V.
Postadres: DWM-weg 29d
Plaats: VEENDAM
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9641 RA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Werk & Begeleiding Noord Nederland B.V
Postadres: Postbus 1255
Plaats: AMERSFOORT
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3800 BG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: X-Tense B.V.
Postadres: Rijksweg 183
Plaats: TEN POST
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9792 PE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zorg Intens B.V.
Postadres: Heideanjer 2
Plaats: DRACHTEN
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9202 PG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zorgkracht 12, de Noordelijke Zorgcoöperatie U.A
Postadres: Leonard Springerlaan 35
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9727 KB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Perceel 2a: Begeleiding groep belevingsgericht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Christelijke Stichting BCM Zorg en Dienstverlening
Postadres: Wiekedreef 2
Plaats: Stadskanaal
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9501 EA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coöperatie Dichtbij U.A.
Postadres: Hereweg 120
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9725 AK
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zorgboerderij De Vossenburght
Postadres: Noordereinde 2
Plaats: WINSCHOTEN
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9675 TT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: De Zelfmakerij
Postadres: Kromme Elleboog 22
Plaats: OOSTWOLD
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9682 XH
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IederZijnWerk Ambulant B.V.
Postadres: Nummer 15
Plaats: NIJHUIZUM
NUTS-code: NL12 Friesland (NL)
Postcode: 8775 XD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Plan B Zorgt B.V.
Postadres: De Hullen 1d
Plaats: ANNEN
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 9468 TE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting BEZINN
Postadres: Vredeveldseweg 2
Plaats: ASSEN
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 9404 CD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Dagopvang aan't Knoal
Postadres: Postbus 46
Plaats: MUSSELKANAAL
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9580 AA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting de Zijlen
Postadres: Oldebertweg 65
Plaats: Tolbert
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9356 AA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Werkpro
Postadres: Postbus 4159
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9701 ED
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Zorggroep Meander
Postadres: Postbus 76
Plaats: VEENDAM
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9640 AB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Werk & Begeleiding Noord Nederland B.V
Postadres: Postbus 1255
Plaats: AMERSFOORT
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3800 BG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zorghuis Samen
Postadres: Jabbingelaan 10
Plaats: ONSTWEDDE
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9591 AM
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zorgkracht 12, de Noordelijke Zorgcoöperatie U.A
Postadres: Leonard Springerlaan 35
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9727 KB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Perceel 2B: Begeleiding groep arbeidsmatig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coöperatie Dichtbij U.A.
Postadres: Hereweg 120
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9725 AK
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zorgboerderij De Vossenburght
Postadres: Noordereinde 2
Plaats: WINSCHOTEN
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9675 TT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IederZijnWerk Ambulant B.V.
Postadres: Nummer 15
Plaats: NIJHUIZUM
NUTS-code: NL12 Friesland (NL)
Postcode: 8775 XD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Plan B Zorgt B.V.
Postadres: De Hullen 1d
Plaats: ANNEN
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 9468 TE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting BEZINN
Postadres: Vredeveldseweg 2
Plaats: ASSEN
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 9404 CD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting de Zijlen
Postadres: Oldebertweg 65
Plaats: TOLBERT
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9356 AA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Werkpro
Postadres: Postbus 4159
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9701 ED
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Werk & Begeleiding Noord Nederland B.V
Postadres: Postbus 1255
Plaats: AMERSFOORT
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3800 BG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Perceel 3: Kortdurend Verblijf (KDV)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zorgboerderij De Vossenburght
Postadres: Noordereinde 2
Plaats: WINSCHOTEN
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9675 TT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting BEZINN
Postadres: Vredeveldseweg 2
Plaats: ASSEN
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 9404 CD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zorgkracht 12, de Noordelijke Zorgcoöperatie U.A
Postadres: Leonard Springerlaan 35
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9727 KB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tijdens de procedure worden, tenzij dit om redenen als Corona niet mogelijk is, fysieke bijeenkomsten met aanbieders georganiseerd waarin aanbieders de gelegenheid krijgen om vragen en bespreekpunten mondeling toe te lichten en met gemeenten te bespreken. Ook biedt het gemeenten de mogelijkheid om bepalingen en antwoorden mondeling toe te lichten.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/08/2022