Servicios - 435343-2020

16/09/2020    S180

Polonia-Łódź: Servicios de enseñanza médica

2020/S 180-435343

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 177-427934)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Número de identificación fiscal: PL9471667139
Dirección postal: Aleksandrowska 159
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 91-229
País: Polonia
Correo electrónico: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl
Teléfono: +48 427155763
Fax: +48 426528030

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.babinski.home.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przeprowadz. zajęć dydaktycz. dla osób uczestnicz. w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleks. szkolenie personelu medycz. (...) Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020

Número de referencia: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020
II.1.2)Código CPV principal
80320000 Servicios de enseñanza médica
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza edukacja rozwój”. Przedmiotem zamówienia jest przygotow. i przeprowadz. zajęć dydaktycz. na kursach specjalizac. (szkolenie specjaliz. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży), zgodnie z programem szkolenia specjalizac. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2019 r. oraz na kursach specjalizac. (szkolenie specjaliz. w dziedzinie psychologii klinicznej), zgodnie z programem szkolenia specjalizac. w dziedzinie psychologii klinicznej, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2018 r. dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleks. szkolenie personelu medycz. w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” planowanych do realizacji w 2020 r.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-427934

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Pełnienie funkcji kierow. nauk. kursów, kierow. merytor. kursów, kierow. specjaliz. oraz przeprowadz. zajęć dydakt. dla osób uczestnicz. w proj. pn.: „Kadry DiM: Kompleks. szkol. personelu med. (...)

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020

Léase:

Przeprowadz. zajęć dydaktycz. dla osób uczestnicz. w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleks. szkolenie personelu medycz. (...) Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020

Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/17/2020

Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Pełnienie funkcji kierownika naukowego kursów, kierownika merytorycznego kursów, kierownika specjalizacji oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”. Przedm. zamów. jest: pełn. funkcji kierow. nauk. kursów, pełn. funkcji kierow. merytorycz. kursów, pełn. funkcji kierow. specjalizacji, przygot. i przeprowadz. zajęć dydaktycz. na kursach specjalizacyj. (szkolenie specjalizacyj. w dziedz. psychoterapii dzieci i młodzieży, szkolenie specjalizacyj. w dziedz. psychologii klinicz.), zgodnie z programem szkolenia specjalizacyj. w dziedz. Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, zatwierdz. przez Min. Zdrowia we 9.2019 oraz programem szkolenia specjalizacyj. w dziedz. Psychologii Klinicznej, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2018 r. dla osób uczestniczących w ww. projekcie. Zamów. podzielono na części, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. do SIWZ.

Léase:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanym przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza edukacja rozwój”. Przedmiotem zamówienia jest przygotow. i przeprowadz. zajęć dydaktycz. na kursach specjalizac. (szkolenie specjaliz. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży), zgodnie z programem szkolenia specjalizac. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2019 r. oraz na kursach specjalizac. (szkolenie specjaliz. w dziedzinie psychologii klinicznej), zgodnie z programem szkolenia specjalizac. w dziedzinie psychologii klinicznej, zatwierdz. przez Min. Zdrowia w 2018 r. dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleks. szkolenie personelu medycz. w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” planowanych do realizacji w 2020 r.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zakres informacji opublikowanych w Dz.U. UE nr 2020/S 177-427934 z dnia 11 września 2020 r. – prawdopodobnie z uwagi na problemy techniczne – odbiega od informacji przesłanych do opublikowania w dniu 7 września 2020 r.