We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 43542-2022

26/01/2022    S18

Polska-Łęczna: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2022/S 018-043542

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 248-655827)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Adres pocztowy: ul. Krasnystawska 52
Miejscowość: Łęczna
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21 010
Państwo: Polska
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Tel.: +48 817526315
Faks: +48 817526301
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.powiatleczynski.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ PRODUKTÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ – powtórka

Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/20/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz produktów dezynfekcyjnych, w miejsce wskazane przez SP ZOZ w Łęcznej, podzielony na 23 zestawów; Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ.

3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje.

3.4. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych, jako wzór.

3.5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,

z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 248-655827

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: zestaw nr 19
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

3.7. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy z wyłączeniem zestawu nr 19, poz. 1 tj. „Pakiet odczynnikowy duży” którego termin ważności wynosi 3 miesiące licząc od daty dostawy.

Powinno być:

3.7. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy z wyłączeniem zestawu nr 19, którego termin ważności wynosi 3 miesiące licząc od daty dostawy.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Powinno być:
Data: 07/02/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Powinno być:
Data: 06/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Powinno być:
Data: 07/02/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: