TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 43542-2022

26/01/2022    S18

Polska-Łęczna: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2022/S 018-043542

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 248-655827)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Adres pocztowy: ul. Krasnystawska 52
Miejscowość: Łęczna
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21 010
Państwo: Polska
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Tel.: +48 817526315
Faks: +48 817526301
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.powiatleczynski.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ PRODUKTÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ – powtórka

Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/20/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz produktów dezynfekcyjnych, w miejsce wskazane przez SP ZOZ w Łęcznej, podzielony na 23 zestawów; Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SWZ.

3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje.

3.4. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych, jako wzór.

3.5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,

z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 248-655827

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: zestaw nr 19
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

3.7. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy z wyłączeniem zestawu nr 19, poz. 1 tj. „Pakiet odczynnikowy duży” którego termin ważności wynosi 3 miesiące licząc od daty dostawy.

Powinno być:

3.7. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy z wyłączeniem zestawu nr 19, którego termin ważności wynosi 3 miesiące licząc od daty dostawy.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Powinno być:
Data: 07/02/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Powinno być:
Data: 06/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Powinno być:
Data: 07/02/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: