Leveringen - 435420-2019

17/09/2019    S179

Portugal-Aveiro: Diverse pijpfittingen

2019/S 179-435420

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AdRA — Águas da Região de Aveiro, S. A.
Nationaal identificatienummer: 509107630
Postadres: Travessa rua da Paz, 4, Cacia
Plaats: Aveiro
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
Postcode: 3801-101
Land: Portugal
E-mail: adra@adp.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.adra.pt
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.acingov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedade anónima
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Exploração/gestão de serviços de água e saneamento

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CP 49/2019_CL-ARM — Aquisição de acessórios de latão

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44167000 Diverse pijpfittingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de acessórios de latão.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de acessórios de latão.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não aplicável.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/10/2019
Plaatselijke tijd: 9:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: AdRA — Águas da Região de Aveiro, S. A.
Postadres: Travessa rua da Paz, 4, apartado 3144, EC Taboeira, Cacia
Plaats: Aveiro
Postcode: 3801-101
Land: Portugal
E-mail: adra@adp.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2019