Услуги - 435444-2018

06/10/2018    S193    Съд на Европейския съюз - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

2018/S 193-435444

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 171-387877)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: AO-UGB@curia.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Преместване на административните отдели на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Основен CPV код
98392000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съдът реши да стартира тази покана за участие в търг за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по преместване на различните административни звена на Съда в контекста на освобождаване на помещенията от сграда Т/T bis и заемане на новата Tour C, от неговия сграден фонд, която понастоящем се строи.

Заданието се състои от пет работни пакета:

— координация и подготвителни дейности за преместване,

— предоставяне на различни съоръжения (камиони, асансьори, колички, кашони и т.н.),

— предоставяне на услуги по самото преместване,

— координиране на изключването и повторно свързване на телефони, персонални компютри и принтери,

— координиране на услугите по почистване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/10/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 171-387877

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
VII.2)Друга допълнителна информация:

Точка 2 от ценовия списък в Приложение 4 на тръжните спецификации се променя както следва:

Брой персонал по преместване: 40.

Следователно оферентите се приканват да имат предвид, че броят на персонала по преместване е фиксиран на 40 на ден местене и следователно трябва да посочат дневна тарифа (равна на 10 ч. работа на човек) като имат предвид изисквания персонал.