Diensten - 435444-2018

06/10/2018    S193

Luxemburg-Luxemburg: Verhuizing van de administratieve diensten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

2018/S 193-435444

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 171-387877)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://curia.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verhuizing van de administratieve diensten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Referentienummer: COJ-PROC-18/006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98392000 Verhuizingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Hof van Justitie heeft besloten om onderhavige aanbesteding te lanceren met de bedoeling een dienstenovereenkomst te sluiten voor de verhuizing van de verschillende administratieve entiteiten van het Hof van Justitie in het kader van het vrijmaken van de kantoren van gebouw T/Tbis en het betrekken van de nieuwe Toren C, die momenteel in aanleg is, van zijn gebouwencomplex.

De opdracht omvat 5 werkpakketten:

— coördinatie en voorbereidende werken voor de verhuizing;

— terbeschikkingstelling van verschillende materialen (vrachtwagens, goederenliften, transportwagens, dozen enz.);

— eigenlijke verhuisdiensten;

— coördinatie van het ontkoppelen en opnieuw aansluiten van telefoontoestellen, computers en printers;

— coördinatie van reinigingsdiensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 171-387877

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Punt 2 van de prijslijst in bijlage 4 van de aanbestedingsstukken werd als volgt gewijzigd:

Aantal verhuizers per dag: 40.

De inschrijvers wordt dus gevraagd er rekening mee te houden dat het aantal verhuizers is vastgelegd op 40 per verhuisdag en dat ze om die reden een dagtarief moeten vermelden (gelijk aan 10 werkuren per persoon) met inachtneming van het gevraagde personeelsbestand.