Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 435447-2018

06/10/2018    S193

Бeлгия-Брюксел: Проучвания в областта на трафика на хора — обособена позиция 1, 2 и 3

2018/S 193-435447

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Пощенски адрес: Office LX46 - 5/115
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3932
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучвания в областта на трафика на хора — обособена позиция 1, 2 и 3

Референтен номер: HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на проучванията е да:

— се прегледа систематично функционирането на националните и транснационалните механизми за насочване във всички държави — членки на ЕС;

— да се изчислят икономическите, социалните и човешките разходи на трафика на хора в рамките на ЕС, а не в световен мащаб;

— да се проучи въздействието на подхода на ЕС към борбата с трафика с цел сексуална експлоатация и да се насърчи обменът на най-добри практики сред държавите от ЕС.

Тези проучвания бяха определени от Комисията като част от ключовите действия в съобщението от 2017 г., за да се подкрепи работата на държавите членки, заинтересованите страни и Европейската комисия в тази област.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проучване относно „Преглед на функционирането на националните и транснационалните механизми за насочване на държавите членки“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
85300000 Социални и свързаните с тях услуги
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проучването се очаква да:

— предостави общ преглед на положението във всички държави — членки на ЕС, по отношение на функционирането на националните и, където е приложимо, на транснационалните механизми за насочване;

— предостави добри практики, модели и примери за функционирането на националните и транснационалните механизми за насочване;

— предостави конкретни препоръки по отношение на подобряването на функционирането на националните и транснационални механизми за насочване в полза на жертвите с оглед подпомагане на държавите членки при прилагането на Директива 2011/36/ЕС и консултиране на Европейската комисия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 175 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 5
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Фонд „Вътрешна сигурност“ – Полиция.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проучване относно „Икономическите, социалните и човешките разходи за трафик“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
85300000 Социални и свързаните с тях услуги
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Това проучване трябва да:

— предостави цялостен преглед на наличната литература относно икономическите, социалните и човешките разходи за трафик, като се вземат предвид информацията и методологиите, когато има такива в държавите — членки на ЕС. Това трябва да включва съответните прогнозни оценки, изразени в евро;

— да доведе до критичен анализ на наличните модели и методологии и да предостави препоръки относно възможните методи, които да бъдат използвани в ЕС;

— да вземе предвид наличната литература и по-специално проучването, възложено от Европейския институт за равенство между половете, озаглавено „Проучване на методологичните възможности и икономически анализ на разходите за насилие, основано на пола, в Европейския съюз“, и основния доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността „Въведение в трафика на хора: уязвимост, въздействие и действие (2008 г.)“,

— се фокусира върху трафика на хора, а не върху насилието като цяло или само върху насилието срещу жените. Както беше казано, проучването трябва да демонстрира подход, специфичен за половете, и да гарантира, че равенството между половете е включено в неговия анализ;

— подходи към трафика на хора като сериозна форма на престъпност и на насилие срещу жените и момичетата. Всички форми на експлоатация в контекста на трафика на хора трябва да бъдат разгледани еднакво.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 9
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Фонд „Вътрешна сигурност“ – Полиция.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проучване относно „Въздействието на подхода на ЕС към борбата с трафика за сексуална експлоатация“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
85300000 Социални и свързаните с тях услуги
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проучването трябва да:

— предостави задълбочен критичен правен анализ на начина, по който трафикът за сексуална експлоатация се разглежда в правните инструменти на ЕС;

— да предостави критична и балансирана оценка на начина, по който трафикът за сексуална експлоатация е разгледан в политическата рамка на ЕС, като се проучат инструментите, приети от различни институции и агенции на ЕС;

— да предостави критичен и балансиран анализ на начина и степента, в които правната и политическата рамка на ЕС е засегнала националните политики и практики;

— да предостави критичен и балансиран анализ на силните и слабите страни на правната и политическата рамка на ЕС в борбата срещу сексуалната експлоатация;

— да вземе предвид заключенията от проучването относно измеренията на пола, свързани с трафика на хора, проучването на цялостния преглед на политиката на проектите за борба с трафика на хора, финансирани от Европейската комисия, и доклада на потребителите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 175 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 9
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Фонд „Вътрешна сигурност“ – Полиция.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/11/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/11/2018
Местно време: 15:00
Място:

Европейска комисия, DG Home, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Всеки оферент може да бъде представляван от не повече от 1 лице (трябва да се изпрати електронно писмо поне 1 работен ден предварително до HOME-TENDERS@ec.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Държава: Франция
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/09/2018